Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie Indywidualnych Programów Pedagogiczno-Psychologicznych 380-OS1-3GOU
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Z.Dąbrowski, Pedagogika opiekuńcza w zarysie, Olsztyn 2006.

B. Skałbania, Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. Kraków 2011.

G.Gajewska: Problemy- dylematy wynikające z teorii potrzeb dla teorii i praktyki opieki nad dzieckiem. Zielona Góra 1997

G.Gajewska,,K.Bazydło-Stodolna, Teoretyczno-metodyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy. Scenariusze zajęć wychowawczych, Zielona Góra 2005.

S.Sostak, A.Tabaka, Porozmawiajmy o agresji Propozycja programu profilaktyczno-wychowawczego, Kraków 2004.

M.Musiał, Dobra relacja Skrzynka z narzędziami dla współczesnej rodziny. Wydawnictwo Mamania.2017.

J.Trempała (red.),Psychologia rozwoju człowieka .Warszawa: Wydawnictwo PWN.2016.

H.Stierlin, I.Rucke-Embden,N.Wetzel,M.Wirsching: Pierwszy wywiad z rodziną. Gdańska 1999.

M.Łopatkowa: Jak pracować z dzieckiem i rodziną zagrożoną. Warszawa 1983.

A.Kozłowska: Znaczenie relacji rodzinnych dla pozytywnego rozwoju dziecka. Diagnoza i terapia. Warszawa 2000

M.Deptuła (red.): Diagnostyka profilaktyka socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej. Bydgoszcz 2005

M.Deptuła (red.): Diagnostyka profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej. Bydgoszcz 2006

D.Rybczyńska (red.):Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Kraków 2003

Efekty uczenia się:

Student ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej.

Student potraf ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej.

Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne.

Metody i kryteria oceniania:

Sposób zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie przedmiotu na podstawie zadań cząstkowych umieszczonych na platformie interaktywnej

Formy zaliczenia:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie aktywności i obecności (co najmniej 50% obecności) na zajęciach oraz przygotowania projektu indywidualnego programu pedagogiczno-psychologicznego i przeprowadzonego kolokwium

Liczba godzin nieobecności kwalifikujących do niezaliczenia przedmiotu: 4

Zakres tematów:

Teoretyczne podstawy projektowania i realizacji programów pedagogiczno-psychologicznych.

Funkcje i rola rodziny w projektowaniu programów pedagogiczno-psychologicznych.

Funkcje i rola szkoły, grup rówieśniczej w projektowaniu programów pedagogiczno-psychologicznych.

Zasady organizacji pomocy pedagogiczno-psychologicznej i opracowywania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

Organizacja procesu wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Specjalistyczna ocena funkcjonowania dziecka: analiza przypadków.

Wybrane aspekty diagnozy indywidualnych przypadków

Diagnoza pozytywna i negatywna: analiza mocnych i słabych stron funkcjonowania jednostki.

Wybrane narzędzia pedagogiczne wykorzystywane w projektowaniu indywidualnych programów

Wybrane narzędzia psychologiczne wykorzystywane w projektowaniu indywidualnych programów

Metodyka pracy pedagogicznej i psychologicznej: wprowadzenia w problematykę

Analiza struktury i treści indywidualnych programów pedagogiczno-psychologicznych.

Określanie celów ogólnych i szczegółowych indywidualnego programu pracy pedagogiczno-psychologicznej.

Monitorowanie i ocena efektów pracy pedagogiczno-psychologicznej.

Prezentacja i omówienie projektów indywidualnych programów pedagogiczno-psychologicznych.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, praca w grupach, burza mózgów, projekt, prezentacja, praca z tekstem.

Część przedmiotu realizowana w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy interaktywnej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:45 - 15:15, sala A105 (war)
Karol Konaszewski 18/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 13:45 - 15:15, sala A110 (war)
Elżbieta Dallemura 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)