Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy dydaktyki 380-DN5-1JAZ
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Student z zakresu wiedzy:

-- zna i rozumie istotę i znaczenie nowoczesnych działań dydaktycznych w obszarze edukacji szkolnej, inspirujących do projektowania i realizowania własnej pracy jako nauczyciela (KA7_WG8)

Student w zakresie umiejętności potrafi:

-- posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu dydaktyki w celu analizowania, diagnozowania i prognozowania sytuacji i zdarzeń edukacyjnych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych (KA7_UW1);

-- dobierać, tworzyć, testować i modyfikować materiały, środki oraz metody adekwatnie do celów kształcenia (KA7_UW4)

-- wykorzystywać aktualne koncepcje dydaktyczne w planowaniu, realizacji i ewaluacji procesu kształcenia uczniów (KA7_UW3).

Student w zakresie kompetencji społecznych jest gotów do:

-- projektowania działań zmierzających do rozwoju przedszkola lub szkoły oraz stymulowania poprawy jakości pracy tych instytucji (KA7_KR2).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie laboratorium na ocenę na podstawie:

- frekwencji (jedna dopuszczalna nieobecność, każdą następną należy zaliczyć w czasie konsultacji, przy czym nie więcej niż 50% liczby godz. przewidzianych na realizację przedmiotu),

- aktywności na zajęciach,

- zaliczenia zadań praktycznych,

- pozytywnej oceny z kolokwium pisemnego (test dydaktyczny).

51% punktów uzyskanych przez studenta jest niezbędna do uzyskania przez niego oceny pozytywnej.

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia dydaktyczne. Analiza procesu kształcenia.

2. Projektowanie dydaktyczne – cele kształcenia i ich operacjonalizacja.

3. Współczesne treści kształcenia w perspektywie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów.

4. Strategie i metody kształcenia – procesy stymulowania partycypacyjnego, proaktywnego, i refleksyjnego uczniów.

5. Formy organizacji kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem kooperatywnego uczenia się.

6. Planowanie dydaktyczne i zasady tworzenia autorskich programów kształcenia.

7. Uczeń w procesie kształcenia – poznawanie uczniów, indywidualizacja procesu kształcenia (uczeń zdolny, uczeń trudny).

Metody dydaktyczne:

praca z tekstem, pogadanka, dyskusja, gry dydaktyczne, metoda ćwiczebna, metody praktyczne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda niedziela, 10:15 - 11:45, sala B224
Katarzyna Borawska-Kalbarczyk 14/ szczegóły
2 każda niedziela, 12:00 - 13:30, sala B224
Katarzyna Borawska-Kalbarczyk 14/ szczegóły
3 każda niedziela, 12:00 - 13:30, sala C2.19
Alina Szwarc 16/ szczegóły
4 każda niedziela, 10:15 - 11:45, sala C2.19
Alina Szwarc 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)