Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria wychowania 380-DN5-1TWY
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 7
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Braun – Gałkowska M., W tę samą stronę. Książka dla nauczycieli o wychowaniu i lekcjach wychowawczych, Warszawa 1994.

Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2010.

Nowak M., Teorie i koncepcje wychowawcze, Warszawa 2008.

Zarzecki L., Teoretyczne podstawy wychowania, Wydawnictwo KPSW, Jelenia Góra 2012.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student:

KA6_WG3

ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw

KA6_WK2

zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów

KA6_WK8

ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej

W zakresie umiejętności student:

KA6_UW2

potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

KA6_UK1

potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin

KA6_UO1

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań

KA6_UO3

potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych

W zakresie kompetencji społecznych student:

KA6_KO1

ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki.

Metody i kryteria oceniania:

- 75% obecność na zajęciach,

- kolokwium – zaliczenie powyżej 51%,

- aktywność na zajęciach,

- praca w grupie.

Zakres tematów:

Integracja grupy.

Rola ćwiczeń integrujących.

Struktura procesu wychowania cz. I warstwa aksjologiczna,

Struktura procesu wychowania cz. II warstwa operacyjna.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, praca w grupie, praca z tekstem naukowym, prezentacja multimedialna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda niedziela, 16:15 - 18:30, sala C2.19 (wyk)
Sylwia Romanowska-Jonio 28/ szczegóły
2 każda niedziela, 13:45 - 16:00, sala C2.2 (wyk)
Sylwia Romanowska-Jonio 31/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)