Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia sektora publicznego 330-ES2-1ESP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

Brol M., Zarys ekonomii sektora publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu ekonomicznego, Wrocław 2010.

Kleer J. (red.), Sektor publiczny w Polsce i na świecie, CeDeWu, Warszawa 2005.

Kleer J. (red.), Stan i perspektywy sektora publicznego w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Olympus, Warszawa 2004.

Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Stiglitz J.E. ,Rosengard J.K., Economics of the Public Sector, W. W. Norton & Company, 2015

Uzupełniająca:

Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Gardocka-Jałowiec A. (red.), Innowacyjne metody i instrumenty zarządzania w organizacjach publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012.

Kozłowska-Burdziak M., Sektor publiczny – racjonalizacja gospodarowania, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012.

Pomeranz D., Impact Evaluation Methods in Public Economics. A Brief Introduction to Randomized Evaluations and Comparison with Other Methods, Public Finance Review 2017, vol 45 (1)

Przygodzka R. (red.), Instrumenty i metody racjonalizacji finansów publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012.

Szewczuk A., Zioło M., Zarys ekonomiki sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

ESP_W02 absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu mechanizm funkcjonowania sektora publicznego, jego współczesne funkcje i zadania, a także ma pogłębioną wiedzę w zakresie roli sektora publicznego we współczesnej gospodarce oraz powiązań sektora publicznego z otoczeniem, w tym zwłaszcza z sektorem rynkowym oraz pozarządowym. KP7_WG4

Metody sprawdzania:

- aktywności,

- kolokwium

ESP_W04 Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady (m.in.: prawne, organizacyjne, etyczne) determinujące funkcjonowanie sektora publicznego i jego podmiotów oraz źródła, naturę zmian i sposobów ich działania, KP7_WG8

Metody sprawdzania:

- aktywności,

- ocena pracy zespołowej,

- kolokwium

Umiejętności:

ESP_U01 Absolwent potrafi, w oparciu o poznane kategorie ekonomii sektora publicznego, prawidłowo analizować przyczyny i przebieg zjawisk oraz procesów ekonomicznych zachodzących w sektorze publicznym oraz formułować rozwiązania zidentyfikowanych problemów w oparciu o właściwy dobór źródeł informacji, posiadaną wiedzę KP7_UW2

Metody sprawdzania:

- aktywności,

- ocena pracy zespołowej.

ESP_U02 Absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu ekonomii sektora publicznego do oceny, krytycznej analizy, syntezy konkretnych problemów, KP7_UW5.

Metody sprawdzania:

- aktywność,

- ocena pracy zespołowej.

ESP_U03 Absolwent potrafi prowadzić debatę na tematy z zakresu funkcjonowania sektora publicznego wykorzystując specjalistyczną terminologię, KP7_UK1.

Metody sprawdzania:

- aktywność,

- ocena pracy zespołowej.

ESP_U04 Absolwent potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych w celu rozwiązywania problemów z zakresu funkcjonowania sektora publicznego wykorzystując normy i reguły (prawne, etyczne), KP7_UO2.

Metody sprawdzania:

- aktywność,

- ocena pracy zespołowej.

Kompetencje społeczne:

ESP_K01 Absolwent jest gotowy do pracy w grupie, przyjmując w niej różne role, w szczególności role przywódcze w zakresie wspólnego planowania i organizowania pracy, KP7_KK2

Metody sprawdzania:

- ocena pracy zespołowej.

ESP_K02 Absolwent jest gotowy do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego poprzez udział w opracowywaniu projektów społecznych, KP7_KO1

Metody sprawdzania:

- ocena pracy zespołowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń:

-zaliczenie kolokwium w formie testu pisemnego składającego się z pytań zamkniętych i otwartych;

- wykonanie pracy zespołowej i ustna jej prezentacja;

- aktywność w dyskusjach.

Warunkiem zaliczenia kolokwium jest uzyskanie 51% całkowitej liczby

punktów przewidzianej w teście pisemnym.

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach.

Dopuszczalna jest jedna nieobecność.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem nr 71 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku zmieniającym Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 września 2021 r. weryfikacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni (w kontakcie bezpośrednim).

Zakres tematów:

Temat 1. Teoretyczne aspekty funkcjonowania sektora publicznego. Narzędzie i metody oceny efektywności funkcjonowania sektora publicznego.

Temat 2. Funkcja klasyczna sektora publicznego: podmioty działające w obszarze bezpieczeństwa zewnętrznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, systemu sprawiedliwości (analiza wydatków publicznych na realizację funkcji klasycznych; główne problemy funkcjonowania podmiotów związanych z realizacją funkcji klasycznych).

Temat 3. Funkcja społeczna sektora publicznego: podmioty działające w obszarze: systemu edukacji, systemu ochrony zdrowia, systemu zabezpieczenia społecznego (analiza wydatków publicznych na realizację funkcji społecznych; główne problemy funkcjonowania podmiotów związanych z realizacją funkcji społecznych).

Temat 4.Funkcja gospodarcza sektora publicznego: wydatki publiczne o charakterze inwestycyjnym i ich znaczenie społeczno-ekonomiczne; partnerstwo publiczno-prywatne i jego znaczenie w realizacji projektów publicznych.

Metody dydaktyczne:

Metody nauczania:

- ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących: dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków;

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowcy w zależności od potrzeb Studenta.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 303
Anna Gardocka-Jałowiec 20/ szczegóły
2 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 303
Anna Gardocka-Jałowiec 19/ szczegóły
3 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 205
Mateusz Łajewski 17/ szczegóły
4 każdy wtorek, 18:30 - 20:00, sala 205
Mateusz Łajewski 20/ szczegóły
5 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 205
Mateusz Łajewski 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)