Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia ekonomiczna 330-ES2-1PSE
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Ariely, D. (2009). Potęga irracjonalności. Wocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Gąsiorowska A. (2014). Psychologiczne Znaczenie Pieniędzy. Dlaczego pieniądze wywołują koncentrację na sobie?. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kirchler, E. (2007). The economic psychology of tax behavior. Cambridge: Cambridge University Press.

Niesiobędzka. M. (2013). Dlaczego nie płacimy podatków? Psychologiczna analiza uchylania się od opodatkowania. Warszawa: Scholar.

Niesiobędzka, M. (2006). Społeczna świadomość podatków. Czy potrafimy przypomnieć sobie jakie podatki musieliśmy zapłacić? Optimum. Studia Ekonomiczne,1, 95-104

Sokołowska, J. (2005). Psychologia decyzji ryzykownych. Warszawa: Academica

Tyszka, T. (2004). Psychologia ekonomiczna. Gdańsk: GWP.

Tyszka, T. Zaleśkiewicz (2001). Racjonalność decyzji. Warszawa: PWE.

Wąsowicz-Kiryło, G. (2008). Psychologia finansowa. O pieniądzach w życiu człowieka. Warszawa: Difin.

Wąsowicz-Kiryło, G. (2013). Postawy Wobec Pieniędzy. Pomiar-struktura-determinanty. Warszawa: Wydawnictwo Diffin.

Zak, P.J. (2004). Neuroeconomisc. The Royal Society, No. 359, s. 1737-1748.

Zaleśkiewicz, T. (2011). Psychologia ekonomiczna.Warszawa: PWN

Efekty uczenia się:

Student ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach psychologicznych organizujących funkcjonowanie ekonomiczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach,naturze, zmianach KP7_WG5

Student ma pogłębioną wiedzę o procesach psychologicznych leżących u podstaw funkcjonowania ekonomicznego oraz o prawidłowościach rządzących tymi procesami KP7_WG6

Student ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy i aktywnym uczestniku struktur gospodarczych i zasad ich funkcjonowania KP7_WG8

Student ma wiedzę na temat różnych rodzajów więzi społeczno-ekonomicznych

oraz o występujących między nimi prawidłowościach, a także ma pogłębioną wiedzę w odniesieniu do wybranych kategorii więzi społeczno-ekonomicznych KP7_WK1

Student potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk gospodarczych i społecznych, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze, w zakresie dyscypliny nauk ekonomicznych i je weryfikować KP7_UW3

Student posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych z zakresu dyscypliny nauk psychologicznych i ekonomicznych KP7_UO1

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w

świecie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych

osób KP7_KK1

Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z aktywnością

w otoczeniu społeczno-gospodarczym i wykonywaniem zawodu KP7_KK4

Student potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i

umiejętności rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny KP7_KK5

Metody i kryteria oceniania:

test [pisemny, zaliczenie po uzyskaniu 51% ogólnej liczny punktów]Zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem nr 71 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku zmieniającym Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 września 2021 r. weryfikacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy użyciu platformy edukacyjnej EduPortal.

Wymogi techniczne:

zalecany laptop z systemem Windows 8 lub nowszym wraz z zainstalowanymi najnowszymi aktualizacjami, z dostępem do stałego łącza internetowego (niezalecany internet mobilny), z zainstalowaną przeglądarką Mozilla Firefox 69 lub wyższej (nie zalecane Opera, Internet Explorer);

zalecany komputer stacjonarny z systemem Windows 8 lub nowszym wraz z zainstalowanymi najnowszymi aktualizacjami, z dostępem do stałego łącza internetowego (niezalecany internet mobilny), z zainstalowaną przeglądarką Mozilla Firefox (nie zalecane Opera, Internet Explorer), mikrofonem i kamerą internetową

Zakres tematów:

1. Psychologia ekonomiczna jako dziedzina badań podstawowych i stosowanych.

2.Dziedziny pokrewne psychologii ekonomicznej: ekonomia eksperymentalna, ekonomia behawioralna i finanse behawioralne, neuroekonomia.

3. Oczekiwania ekonomiczne, optymizm i pesymizm konsumentów.

4. Racjonalność i nieracjonalność zachowań ekonomicznych. Paradoksy racjonalności.

5. Rola emocji stosunku do ryzyka.

6. Dualistyczna natura pieniądza.

7. Percepcja pieniądza i złudzenie pieniądza. Postawy wobec pieniędzy i ich pomiar.

8.Oszczędzanie, teorie oszczędzania, motywy i funkcje oszczędzania, badania nad oszczędzaniem gospodarstw domowych.

9.Psychologia zachowań podatników, złożoność podatków i jej konsekwencje, normatywne i deontologiczne ujęcie sprawiedliwości podatków, modele oszustw podatkowych.

10.Socjalizacja ekonomiczna, teoretyczne ramy analizy rozwoju ekonomicznego, czynniki wpływające na proces socjalizacji ekonomicznej.

11. Przedsiębiorczość – ujęcie psychologiczne.

Metody dydaktyczne:

wykład z prezentacją multimedialną

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 301
Małgorzata Niesiobędzka 98/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.