Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Koncepcje zarządzania 450-ZS2-1KOZ
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Koźmiński A., Piotrowski W., Zarządzanie: teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007 i nowsze wydania.

2. Czerska M., Szpitter A.A. [red.], Koncepcje zarządzania, Wyd. CH Beck, Warszawa 2010.

3. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE Warszawa 2002.

4.Zimniewicz K, : Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003 i nowsze wydania.

5. P. Montana, B.H. Charnov, Management, Barron's Business Review Series, Forth Edition, New York 2015.

6. M. A. Anderson, ‎ E.J. Anderson, G. Parker, Operations Management For Dummies, John Willey & Sons 2013; 1 edition .

7. A. Grześ, Wykres Gantta a metoda ścieżki krytycznej (CPM), Optimum. Studia Ekonomiczne 2014, nr 6 (72), s.198-219.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

W. Kieżun, Sprawne zarządzanie organizacją, Wyd. SGH, Warszawa 1997.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1KOZ_WG01: Student zna i rozumie - w pogłębionym stopniu - wybrane fakty i zjawiska oraz metody i teorie stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu problemów zarządczych, omawianych w ramach koncepcji zarządzania, a także powiązań pomiędzy poznanymi koncepcjami i narzędziami zarządzania a mikroekonomią, wybranymi elementami badań operacyjnych, psychologią i socjologią. (KA7_WG1)

1KOZ_WG2: Student posiada pogłębioną wiedzę o wybranych relacjach zachodzących między członkami organizacji oraz pomiędzy różnymi zasobami w organizacji, a także pomiędzy organizacjami. (KA7_WG3)

1KOZ_WG3: Student ma pogłębioną wiedzę o przyczynach powstawania i ewolucji omawianych klasycznych i nowoczesnych koncepcji zarządzania organizacjami; zna założenia oraz istotne problemy rozwiązywanych za pomocą tych koncepcji; potrafi zidentyfikować podobieństwa i różnice występujące pomiędzy poszczególnymi koncepcjami oraz konsekwencje ich wdrożenia; zna zależności występujące pomiędzy poszczególnymi koncepcjami i potrafi je interpretować; zna różnice w sposobach podejścia w poszczególnych koncepcjach do pojmowania takich zjawisk, jak np. rola pracownika w organizacji, organizacja pracy, wydajność indywidualna, decentralizacja, centralizacja decyzji, synergia w działaniu, konflikt i sposoby jego rozwiązywania, redukcja kosztów i wzrost korzyści dla organizacji, zna metody i narzędzia badawcze wykorzystywane w rozwiązywaniu problemów organizacji. (KA7_WG9).

Sposób weryfikacji efektów: ocena efektów pracy indywidualnej poprzez egzamin.

Metody i kryteria oceniania:

Zasady dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę pozytywną.

Egzamin w formie pisemnej zostanie przeprowadzony zgodnie z Decyzją Dyrektora Instytutu, zdalnie (on line), przy wykorzystaniu platformy wskazanej przez Rektora UwB.

Skala ocen z zaliczenia przedmiotu odpowiada skali określonej w par. 23 Regulaminu studiów UwB.

Minimalny wymagany próg do zaliczenia przedmiotu wynosi 51% maksymalnej liczby punktów.

Zakres tematów:

1. Teorie organizacji a koncepcje zarządzania. Koncepcja naukowego zarządzania-podstawowe problemy rozwiązywane w ramach naukowego zarządzania; charakterystyka poglądów F. Taylora, H. Gantta, H. Emersona, K. Adamieckiego: cykl organizacyjny, wykresy Gantta i CPM.

2. Koncepcja zarządzania administracyjnego- podstawowe założenia, rozwiązywane problemy, model idealnej biurokracji M. Webera, poglądy H. Fayola na administrację w organizacji.

3. Charakterystyka kierunku human relations. Podejście psychologiczne do człowieka w miejscu pracy- problemy, przyczyny, sposoby ich rozwiązywania Przedstawiciele kierunku stosunków międzyludzkich i ich poglądy w kwestii problemu wydajności pracy i zachowań interpersonalnych.

4. Charakterystyka teorii gry organizacyjnej, podejścia sytuacyjnego i podejścia systemowego w zarządzaniu, podejście zasobowe do organizacji.

5. Współczesne orientacje i koncepcje zarządzania – orientacja na klienta, orientacja na wartość przedsiębiorstwa, koncepcja organizacji sieciowej, wirtualnej, uczącej się.

6. Inne współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem – outsourcing, reengineering, lean management, benchmarking.

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny prowadzony zdalnie w czasie rzeczywistym na platformie rekomendowanej przez Rektora UwB, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do dyskusji w trakcie wykładu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 201
Anna Grześ 52/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)