Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Koncepcje zarządzania 450-ZS2-1KOZ
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. A. Koźminski, W. Piotrowski, Zarządzanie: teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007 i nowsze wydania.

2. M. Czerska, A.A. Szpitter [red.], Koncepcje zarządzania, Wyd. CH Beck, Warszawa 2010.

3. J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE Warszawa 2002.

4. Koźmiński A.K., Współczesne koncepcje zarządzania , PWN, Warszawa 1985.

5. K. Zimniewicz: Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003 i nowsze wydania.

6. P. Montana, B.H. Charnov, Management, Barron's Business Review Series, Forth Edition, New York 2015.

7. M. A. Anderson, ‎ E.J. Anderson, G. Parker, Operations Management For Dummies, John Willey & Sons 2013; 1 edition .

8. A. Grześ, Wykres Gantta a metoda ścieżki krytycznej (CPM), Optimum. Studia Ekonomiczne 2014, nr 6 (72), s.198-219.

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI:

1KOZ_UW01: Potrafi wskazać czynniki determinujące daną sytuację, zidentyfikować badany problem i opisać jego w kontekście omawianej koncepcji zarządzania. (KA7_UW1)

Sposób weryfikacji efektu: dyskusja grupowa, rozwiązywanie studiów przypadku w grupach, ocena przedstawienia i zawartości prezentacji na dany temat.

1KOZ_UW02: Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu poszczególnych koncepcji do analizy i oceny konkretnych działań podejmowanych przez organizację, proponując ich rozwiązania. (KA7_UW6)

Sposób weryfikacji efektu: dyskusja grupowa, rozwiązywanie studiów przypadku w grupach, ocena przedstawienia i zawartości prezentacji na dany temat.

1KOZ_U01: współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach przy opracowywaniu rozwiązań studiów przypadku. (KA7_U01)

Sposób weryfikacji efektu: rozwiązywanie studiów przypadku w grupach, ocena przedstawienia i zawartości prezentacji na dany temat.

KOMPETENCJE:

1KOZ_KK01: Ma świadomość rosnącej złożoności problemów występujących w organizacji i jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu adekwatnej koncepcji zarządzania i umiejętności do rozwiązania tych problemów, a także uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemu. (KA7_KK1)

Sposób weryfikacji efektu: dyskusja grupowa, rozwiązywanie studiów przypadku w grupach, ocena przedstawienia i zawartości prezentacji na dany temat.

Metody i kryteria oceniania:

Zasady zaliczenia ćwiczeń:

Ocena z ćwiczeń jest wystawiana na podstawie min. 51% maksymalnej liczby zdobytych punktów z ćwiczeń praktycznych w postaci case study, prezentacji, zamieszczonej na platformie e-learningowej, wskazanej przez Rektora UwB i aktywności studenta na zajęciach.

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa (dopuszczalna 1 nieobecność).

Przekroczenie 50% nieobecności na ćwiczeniach dyskwalifikuje studenta z ubiegania się o zaliczenie przedmiotu.

Skala ocen z zaliczenia ćwiczeń odpowiada skali określonej w par. 23 Regulaminu studiów UwB.

Minimalny wymagany próg do zaliczenia przedmiotu wynosi 51% maksymalnej liczby punktów.

Zakres tematów:

1. Koncepcja naukowego zarządzania-podstawowe problemy rozwiązywane w ramach naukowego zarządzania; charakterystyka poglądów F. Taylora, H. Gantta, H. Emersona, K. Adamieckiego: cykl organizacyjny, wykresy Gantta i CPM.

2. Koncepcja zarządzania administracyjnego- podstawowe założenia, rozwiązywane problemy, model idealnej biurokracji M. Webera, poglądy H. Fayola na administrację w organizacji, identyfikowanie niesprawności w funkcjonowaniu biurokracji jako systemu,

3. Charakterystyka kierunku human relations. Podejście psychologiczne do człowieka w miejscu pracy- problemy, przyczyny, sposoby ich rozwiązywania Przedstawiciele kierunku stosunków międzyludzkich i ich poglądy w kwestii problemu wydajności pracy i zachowań interpersonalnych.

4. Charakterystyka teorii gry organizacyjnej, podejścia systemowego w zarządzaniu.

5. Inne współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem – outsourcing, reengineering, lean management, benchmarking.

6. Koncepcje organizacji uczącej się, inteligentnej, wirtualnej i sieciowej.

7. Zaliczenie przedmiotu.

Metody dydaktyczne:

-Ćwiczenia są prowadzone w formie stacjonarnej. Mają na celu podsumowanie treści wykładów, uzupełnienie o nowe zagadnienia związane z tematem wykładu,

Odbywają się poprzez

- dyskusję grupową

- rozwiązywanie studiów przypadku w grupach.

- prezentację multimedialną zagadnienia opracowanego przez grupę.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 304
Anna Grześ 27/ szczegóły
2 każda środa, 16:45 - 18:15, sala 304
Anna Grześ 25/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)