Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Opodatkowanie podmiotów gospodarczych 330-EN1-2XOPG
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dolata S., Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

2. Felis P., Jamroży M., Szlęzak-Matuszewicz J., Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Wyd. DIFIN, Warszawa 2015.

3. Karwat P., Kaznowski A., Litwińczuk H. (red.), Pietrasiewicz W., Tetłak K., Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wyd. Wolters Kluwer, 2013.

Literatura dodatkowa:

1. Horosz P. (red.), Prawne podstawy przedsiębiorczości, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

2. Ickiewicz, J., Podatki, składki, opłaty. Fiskalne obciążenia działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2014.

3. Martyniuk T., Małe przedsiębiorstwo. Rejestracja. Podatki. Ewidencja. Sprawozdawczość, ODDK, Gdańsk 2011.

4. Mazur Ł. (red.), Optymalizacja podatkowa, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

5. Poszwa M., Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie, C.H. Beck, Warszawa 2007.

6. Szlęzak-Matusewicz J., Zarządzanie podatkami osób fizycznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

7. Szlęzak-Matusewicz J., Zarządzanie podatkami, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.

8. Szymański W., Strategie podatkowe osób prawnych w Unii Europejskiej, C.H. Beck, Warszawa 2009.

9. Wyciślok J., Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych, C.H. Beck, Warszawa 2013.

10. Taxation Trends in the European Union - https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_trends_report_2017.pdf

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 1991 Nr 80, poz. 350 z późn. zm.

2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 1992 Nr 21, poz. 86 z późn. zm.

3. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. 1998 Nr 144, poz. 930 z późn. zm.

4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. 2004 Nr 54, poz. 535 z późn. zm.

Efekty uczenia się:

KP6_WG2: udział w dyskusji, analiza przypadków

KP6_WG3: -

KP6_WG4: udział w dyskusji, analiza przypadków, kolokwium

KP6_WG6: udział w dyskusji, analiza przypadków, kolokwium

KP6_WK3: udział w dyskusji, analiza przypadków, kolokwium

KP6_UW2: analiza przypadków, kolokwium

KP6_UU2: udział w dyskusji, analiza przypadków, kolokwium

KP6_KR1: udział w dyskusji, analiza przypadków

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdobycie łącznie powyżej 50% punktów uzyskanych w następującej formie:

- aktywność na zajęciach (udział w dyskusji, analiza przypadków indywidualnie i w grupach),

- kolokwium składa się z analizy przypadków w formie zadań tekstowych.

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze). Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem nr 71 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku zmieniającym Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 września 2021 r. weryfikacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni (w kontakcie bezpośrednim).

Zakres tematów:

Temat 1: Uwarunkowania prawne dotyczące tworzenia i prowadzenia przedsiębiorstwa w Polsce

Temat 2: Przedsiębiorstwo jako podmiot przepisów prawa podatkowego

Temat 3: Ogólne zasady podatku dochodowego od osób fizycznych

Temat 4: Formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej osób fizycznych

Temat 5: Ogólne zasady opodatkowania dochodów osób prawnych

Temat 6: Ewidencje podatkowe przedsiębiorstw, deklaracje podatkowe, zaliczki na podatek przedsiębiorcy

Temat 7: Optymalizacja podatku dochodowego w bieżącej działalności przedsiębiorstwa - amortyzacja

Temat 8: Ogólne zasady podatku od towarów i usług

Temat 9: Ewidencje podatkowe w podatku od towarów i usług

Temat 10: Wybór najbardziej korzystnej formy opodatkowania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Kolokwium

Metody dydaktyczne:

prezentacja poszczególnych zagadnień, dyskusja, analiza przypadków (praca indywidualna i w grupach)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 11:40 - 13:25, sala 304
Michał Wojciuk 24/ szczegóły
2 co druga sobota (nieparzyste), 8:00 - 9:45, sala 304
Michał Wojciuk 21/ szczegóły
3 co druga sobota (nieparzyste), 9:50 - 11:35, sala 304
Michał Wojciuk 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)