Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo podatkowe 330-PS1-1PPE
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

literatura podstawowa:

L. Etel (red.) Prawo podatkowe. Zarys wykładu, Warszawa 2013

R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2020

P. Smoleń (red.) Prawo podatkowe, Warszawa 2019

literatura uzupełniająca:

R. Dowgier, R. Sieńko, Prawo podatkowe. Minirepetytorium, Warszawa 2017

L. Etel (red.) Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX 2020

Efekty uczenia się:

KP5_WG5 - student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady i instytucje z zakresu prawa konstytucyjnego, prywatnego, finansowego, administracyjnego, podatkowego oraz procedur sądowych i administracyjnych

/metoda weryfikacji: test

KP6_WG6 - student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady funkcjonowania struktur i instytucji gospodarczych i prawnych i zależności między nimi, normy i reguły prawne je organizujące, ich historyczną ewolucję oraz zmiany i sposoby działania /metoda weryfikacji: test

KP6_WG7 - student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metody i narzędzia gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych właściwych dla dyscypliny ekonomia i finanse i nauk prawnych oraz stosowane metody badawcze /metoda weryfikacji: test

KP6_WK4 - student zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości /metoda weryfikacji: test

KP6_UW1 - student potrafi identyfikować, analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych oraz zdarzeń prawnych /metoda weryfikacji: test

KP6_UW2 - student potrafi właściwie wybierać źródła w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk prawnych i na podstawie informacji z nich pochodzących dokonywać krytycznej oceny, analizy i syntezy konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych i prawnych /metoda weryfikacji: test

KP6_UW3 - student potrafi dokonać wyboru i stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne, w celu formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów w wymiarze ekonomicznym i prawnym /metoda weryfikacji: test

KP6_UU1 - student potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu dyscyplin ekonomia i finanse oraz nauk prawnych /metoda weryfikacji: test

KP6_KO1 - student jest gotów do wzięcia udziału w opracowywaniu projektów społecznych uwzględniając aspekty ekonomiczne i prawne /metoda weryfikacji: test

Metody i kryteria oceniania:

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

2. Ćwiczenia zalicza się w następujący sposób:

- warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest obecność na zajęciach (możliwa jedna nieusprawiedliwiona nieobecność). Nieobecność na zajęciach powinna być odrobiona na dyżurze (odpowiedź ustna z materiału omówionego na ćwiczeniach);

- kolokwium obejmuje zakres materiału realizowany w ramach ćwiczeń realizowanych w formie stacjonarnej - test jednokrotnego wyboru (20 pytań), do zaliczenia potrzebne jest 11 pkt.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem nr 71 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku zmieniającym Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 września 2021 r. weryfikacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni (w kontakcie bezpośrednim).

Zakres tematów:

Zajęcia 1.

Zagadnienia organizacyjne:

- zakres przedmiotu,

- metody dydaktyczne,

- przedstawienie podręczników i innych pomocy naukowych,

- zasady zaliczania zajęć,

- jak pracować z aktem prawnym z zakresu prawa podatkowego?

Zajęcia 2.

- zakres przedmiotowy Ordynacji podatkowej,

- podatek - definicja i elementy konstrukcyjne

- podatnik, płatnik, inkasent i zasady ich odpowiedzialności

- organy podatkowe i ich właściwość

Zajęcia 3.

- obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe

- powstawanie zobowiązań podatkowych

- decyzje ustalające i określające wysokość zobowiązania podatkowego

- oszacowanie podstawy opodatkowania

Zajęcia 4.

- interpretacje ogólne i indywidualne przepisów prawa podatkowego

a) organy właściwe do wydania interpretacji

b) wniosek o wydanie interpretacji

c) zasada nieszkodzenia

d) zasada prymatu interpretacji ogólnych

e) zmiana/ uchylenie interpretacji

f) publikacja interpretacji

g) utrwalona praktyka interpretacyjna

Zajęcia 5.

- zabezpieczenie wykonywania decyzji podatkowych

- wykonywanie decyzji podatkowych

- współdziałanie: umowa podatkowa, porozumienie podatkowe, audyt podatkowy

Zajęcia 6.

- sposoby wygasania zobowiązań podatkowych

- zapłata podatku

- pobór podatku przez płatnika i inkasenta

- potrącenie

- przeniesienie własności rzeczy lub praw

- umorzenie

Zajęcia 7

- przedawnienie

- zaniechanie poboru

- zaliczenie nadpłaty

- zwolnienie z obowiązku zapłaty na podstawie art. 14m Ordynacji podatkowej

Zajęcia 8

- terminy płatności

- zaległość podatkowa

- odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych

- opłata prolongacyjna

Zajęcia 9

- ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

- ulgi i zwolnienia podatkowe a pomoc publiczna

- przygotowanie projektu wniosku o umorzenie zaległości podatkowej

Zajęcia 10

- nadpłaty

- korekta deklaracji

- podpisywanie deklaracji przez pełnomocników

- rachunki

- odpowiedzialność solidarna za zobowiązania podatkowe

Zajęcia 11

sukcesja w prawie podatkowym:

- zakres sukcesji podatkowej

- kategorie podmiotów przejmujących prawa i obowiązki

- procedura przeniesienia praw i obowiązków

- dochodzenie nadpłat przez sukcesorów

Zajęcia 12

Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich:

- zasady odpowiedzialności osób trzecich

- katalog osób trzecich

- zakres odpowiedzialności

- postępowanie w sprawie odpowiedzialności osób trzecich

Zajęcia 13

Unikanie opodatkowania:

a) przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania

b) ustalenie treści czynności prawnej

c) postępowanie w przypadku unikania opodatkowania

Zajęcia 14

- informacje podatkowe

- informacje o schematach podatkowych

- przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

Zajęcia 15

Kolokwium

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia opierają się na analizie aktów normatywnych, z odniesieniem zagadnień teoretycznych do praktyki, w szczególności poprzez stosowanie przepisów prawa podatkowego do konkretnych stanów faktycznych. Celem łatwiejszego opanowania przewidzianego programem materiału, ćwiczenia prowadzone są z pomocą środków multimedialnych, w tym wyświetlanych slajdów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala 302
Łukasz Presnarowicz 21/22 szczegóły
2 każdy czwartek, 18:30 - 20:00, sala 302
Łukasz Presnarowicz 23/22 szczegóły
3 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 206
Ewelina Bobrus-Nowińska, Agnieszka Modzelewska 18/22 szczegóły
4 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 317
Ewelina Bobrus-Nowińska, Agnieszka Modzelewska 23/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)