Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analizy molekularne śladów biologicznych 320-BS1-3MSB
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bal J. (red.). 2013. Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej. PWN. Warszawa.

2. Pilot M., Rutkowski R. 2005. Zastosowanie metod molekularnych w badaniach ekologicznych. Warszawa : Muzeum i Instytut Zoologii PAN.

3. Ratkiewicz. M. 2006. Od genetyki do genomiki populacji: nowe perspektywy badań w ekologii i biologii ewolucyjnej. KOSMOS problemy nauk biologicznych. Tom 55, numer 1 (270), str. 129-136. http://kosmos.icm.edu.pl/PDF/2006/129.pdf

4. Słomski R. (red.). 2014. Analiza DNA: praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.

Literatura uzupełniająca:

1. Carson S., Miller H.B., Witherow D.S. 2012. Molecular Biology Techniques : A Classroom Laboratory Manual. 3th ed. london: Elsevier Inc., XXVI.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1. Student zna zasady dziedziczenia i prawidłowości ewolucji organizmów, w tym wykorzystanie różnych markerów molekularnych do pracy z materiałem biologicznym dostępnym w śladowej ilości (KA6_WG4).

2. Student zna podstawowe markery: jądrowe i mitochondrialne oraz techniki molekularne: izolacja DNA zestawem Sherlock-AX, reakcja łańcuchowa polimerazy, elektoroforea w żelu agarozowym, reakcja clean-up, reakcja sekwencjonowania, usuwanie nieprzyłączonych terminatorów, rozdział zsekwencjonowanych fragmentów DNA na sekwenatorze kapilarnym stosowane w laboratoriach z zakresu biologii molekularnej (KA6_WG7).

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Student potrafi stosować właściwe procedury zabezpieczania i przechowywania materiału biologicznego o śladowej zawartości DNA (KA6_UW5).

2. Student potrafi stosować podstawową terminologię fachową w języku ojczystym oraz w języku obcym na poziomie B2 w celu opisu zjawisk z zakresu biologii molekularnej i stosowanych technik laboratoryjnych, w tym pracy na specjalistycznym sprzęcie - termocykler, sekwenator kapilarny (KA6_UK9).

3. Student planuje i organizuje pracę indywidualną oraz zespołową podczas wykonywania poszczególnych procedur laboratoryjnych, a także wykonuje zadania z zakresu biologii molekularnej zarówno samodzielnie, jak i w 4 osobowych grupach (KA6_UO10).

Sposoby weryfikacji:

- kolokwium pisemne (krótkie pytania otwarte i test wyboru).

Metody i kryteria oceniania:

1. Bieżąca kontrola stanu wiedzy studentów w trakcie trwania laboratoriów.

2. Bieżąca kontrola praktycznych zadań laboratoryjnych wykonywanych przez studenta podczas zajęć: stosowanie różnych technik molekularnych oraz obsługa sprzętu laboratoryjnego.

3. Kontrola obecności studenta na zajęciach laboratoryjnych (dopuszcza się jedną nieobecność na zajęciach z koniecznością napisania pisemnego referatu na wyznaczony przez Prowadzącego temat z zakresu analiz molekularnych śladów biologicznych).

Warunkiem zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest pozytywna ocena z kolokwium. Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zakres tematów:

1. Izolacja DNA z materiału biologicznego o jego śladowej zawartości z wykorzystaniem zestawu Sherlock AX (firmy QIAGEN).

2. Reakcja łańcuchowej polimerazy (PCR).

3. Elektroforeza w żelu agarozowym 1,5%.

4. Reakcja sekwencjonowania.

5. Usuwanie nieprzyłączonych dideoksynukleotydów (ddNTP) po reakcji sekwencjonowania.

6. Rozdział zsekwencjonowanych fragmentów DNA na sekwenatorze kapilarnym ABI 3130.

7. Sprawdzenie przynależności gatunkowej badanego osobnika – dopasowanie i porównanie sekwencji (BLAST) w bazie NCBI.

Metody dydaktyczne:

1. Metoda laboratoryjna.

2. Pokaz.

3. Dyskusja.

4. Konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:30 - 15:45, sala 3040
Magdalena Świsłocka, Ada Wróblewska, Izabela Tałałaj 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)