Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Genetyka sądowa 320-BS2-2GES
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. R. Li 2015. Forensic biology. CRC Press, Taylor & Francis Group.

2. A. Gunn. 2014. Essential forensic biology. 2nd ed, Wiley-Blackwell.

3. W. Goodwin (ed). 2016. Forensic DNA typing protocols. Humana Press.

4. M. Tidball-Binz (red.). 2009. Missing people, DNA analysis and identification of human remains. International Committee of the Red Cross. https://www.icrc.org/en/publication/4010-missing-people-dna-analysis-and-identification-human-remains-guide-best-practice

Literatura uzupełniająca:

5. D. L. Hart, GA Clark. 2009. Podstawy genetyki populacyjnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

6. H. Krzanowska, A. Łomnicki, J. Rafiński. 1982. Wprowadzenie do genetyki populacji. Państwowe Wydawnictwo Naukowe

7. Wybrane artykuły naukowe z czasopism:

- Jeffreys AJ, Wilson V, Thein SL. 1985. Individual-specific “fingerprints” of Human DNA. Nature 314: 67–74 (https://www.nature.com/articles/316076a0)

- Jeffreys AJ, Brookfield JF, Semeonoff R. 1985. Positive identification of an

immigration test-case using human DNA fingerprints. Nature 317: 818–819 (https://www.nature.com/articles/317818a0).

- Roewer L. 2013. DNA fingerprinting in forensics: past, present, future. Investigative Genetics 4:22 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3831584/pdf/2041-2223-4-22.pdf).

- Goray i in. 2012. Evaluation of multiple transfer of DNA using mock case scenarios. Legal Medicine 14: 40–46 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22189169/)

- Spółnicka M., Drabik J. 2007. Markery miniSTR jako nowa technologia badania śladów biologicznych w kryminalistyce. PROBLEMY KRYMINALISTYKI 258/07 (https://problemykryminalistyki.pl/pl/archive/r/2005/2009/y/2007/markery-ministr-jako-nowa-technologia-badania-sladow-biologicznych-w-kryminalistyce-564.html).

- Ballantyne i in. 2014. Toward Male Individualization with Rapidly Mutating Y-Chromosomal Short Tandem Repeats. Human Mutations 35(8): 1021–1032 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4145662/)

Efekty uczenia się:

1. Student zdobywa wiedzę na temat markerów molekularnych dziedziczonych jedno- i oburodzicielsko i ich zastosowania w profilowaniu genetycznym ludzi, innych organizmów oraz szczątków biologicznych - KA7_WG6.

2. Student poznaje trudności związane z pobieraniem prób DNA, ich transportem, przechowywaniem oraz analizą - KA7_WG6.

2. Student jest zapoznawany z nowoczesnymi systemami markerów molekularnych (miniSTRy, RM-Y STRy), które pozwalają na przeprowadzenie profilowania zdegradowanego DNA lub DNA osób blisko spokrewnionych - KA7_WG7.

Sposoby weryfikacji:

KA7_WG6, KA7_WG7 - Pisemny egzamin

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin pisemny (pytania otwarte i z odpowiedziami do wyboru). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywna ocena z zaliczenia laboratoriów.

Kryteria ocen zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu studiów UwB przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu UwB z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zakres tematów:

1. Cele badań genetyki sądowej. Odkrycia z zakresu biochemii i genetyki leżące u podstaw współczesnej genetyki sądowej. Pierwsze zastosowania markerów DNA w sprawach kryminalnych.

2. Typy próbek biologicznych wykorzystywanych do izolacji DNA. Sposób zbierania materiału biologicznego, jego transport i przechowywanie. Ekstrakcja genomowego DNA. Sposoby zapobiegania kontaminacji.

3. Liza preferencyjna. Sposoby oceny jakości DNA w izolacie. Metody analizy identyfikacyjnej DNA: RFLP, STR. Zestawy autosomalnych loci mikrosatelitarnych wykorzystywane do celów identyfikacyjnych. Analiza markerów sprzężonych z chromosomem Y.

4. Polimorfizm populacji ludzkich pod względem markerów DNA. Obliczanie prawdopodobieństwa przypadkowej zgodności markerów oraz współczynnika pokrewieństwa.

5. Mitochondrialne DNA jako marker molekularny w identyfikacji pochodzenia biogeograficznego, współcześnie ujawnionych przestępstwach jak i szczątków ludzkich lub zwierzęcych sprzed wielu lat.

6. RNA jako alternatywa do DNA w badaniach genetyczno-sądowych.

7. Badane przypadki z zastosowaniem wielu markerów i technik molekularnych w badaniach kryminalistycznych współczesnych i z przeszłości.

Metody dydaktyczne:

wykład, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Jadwiszczak, Ada Wróblewska 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.