Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie III 320-BS2-2SEMIII
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca dobierana jest według wskazówek prowadzącego seminarium (artykuły naukowe, artykuły przeglądowe, podręczniki, prace oryginalne w języku polskim i angielskim).

Efekty uczenia się:

1. Student charakteryzuje złożoność świata organizmów żywych oraz procesów i zjawisk przyrodniczych, systematyzując wiedzę w trakcie przygotowywania manuskryptu pracy magisterskiej i przygotowania się do egzaminu magisterskiego (KA7_WG1)

2. Student zna i uwzględnia najnowsze osiągnięcia nauk biologicznych w dyskusji wyników własnych na seminarium i w przygotowaniu manuskryptu pracy magisterskiej (KA7_UG7)

3. Student potrafi dobrać literaturę naukową polsko- i obcojęzyczną do postawionych celów badawczych, uzyskane informacje syntetyzować i poddawać krytycznej analizie w pracy magisterskiej (KA7_UW5)

4. Student potrafi posługiwać się zaawansowaną terminologią naukową w języku ojczystym i obcym w celu przygotowania manuskryptu pracy magisterskiej (KA7_UK5)

5. Student potrafi korzystać ze znajomości języka obcego podczas przygotowywania prezentacji ustnej założeń i wyników pracy magisterskiej (KA7_UK6)

6. Student potrafi samodzielnie zaplanować własną karierę naukową, począwszy od wyboru tematyki pracy magisterskiej, celów i metodyki badań, rozplanowania przebiegu eksperymentu/badań w czasie oraz sposobu przedstawienia otrzymanych wyników na seminarium lub konferencji naukowej (KA7_UU8)

7. Student jest gotów do systematycznego zapoznawania się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w celu rozwiązywania problemów w trakcie prowadzonych badań i dyskusji otrzymanych wyników pracy magisterskiej (KA7_KK1)

8. Student jest gotów do stosowania zasad etyki podczas przygotowania prezentacji multimedialnych i manuskryptu pracy magisterskiej (KA7_KR4)

9. Student jest gotów do stałego poszerzania wiedzy i dorobku młodego badacza, przedstawiając wyniki swoich badań na seminariach lub konferencjach naukowych (KA7_KR5)

Sposoby weryfikacji:

1. Ocena przygotowanych przez studenta prezentacji multimedialnych: KA7_WG1, UW5, UK5, UK6, KK4, KR5

2. Bieżąca ocena formułowania pytań i udzielania odpowiedzi przez studenta podczas dyskusji prowadzonej na zajęciach: AK7_UK5, KK1

3. Ocena przeprowadzana podczas konsultacji przygotowania manuskryptu pracy magisterskiej: KA7_WG1, UG7, UW5, UU8

Metody i kryteria oceniania:

1. Pozytywna ocena dwóch prezentacji przygotowanych w oparciu o najnowsze publikacje naukowe i badania własne.

2. Aktywny udział w dyskusji naukowej na zajęciach.

3. Aktywny udział w konsultacjach.

4. Obecność na seminarium jest obowiązkowa.

Zakres tematów:

W trakcie kursu studenci przygotowują i przedstawiają prezentacje problemu badawczego związanego z tematyką pracy magisterskiej w oparciu o wybrane opracowania naukowe, publikowane w języku polskim i obcym, oraz omawiają wyniki eksperymentów i obserwacji przeprowadzonych w ramach przygotowywanych prac dyplomowych, dyskutują nad zastosowaną metodyką, pod nadzorem promotora pracy przygotowują ostateczne wersje prac magisterskich.

Metody dydaktyczne:

seminarium, analiza tekstów, dyskusja, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Emilia Brzosko 5/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Aneta Książek 7/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Jan Taylor 3/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Gębczyński 4/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Górniak 4/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Izabela Święcicka 6/ szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Jadwiszczak 5/ szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Marcin Sielezniew 5/ szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
Danuta Drzymulska 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.