Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS2-2SEMIII Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie III
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
II rok II st. BM - semestr zimowy
II rok II st. BSad - semestr zimowy
II rok II st. BŚ - semestr zimowy
II rok II st. MzB - semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do zaplanowania i przeprowadzenia projektu badawczego jakim jest praca magisterska:

sprecyzowanie tematu i celu pracy, poszerzenie wiadomości o najnowsze osiągnięcia w zakresie wybranej specjalizacji, co umożliwi właściwą dyskusję otrzymanych wyników. Student nabywa umiejętności przygotowania i przedstawienia prezentacji wyników badań własnych, z uwzględnieniem roli i znaczenia ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego. Ponadto celem zajęć jest także wparcie studenta w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, Moduł dyplomowy

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: II rok /III semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: seminarium 30 godz.

Metody dydaktyczne: seminarium, praca z literaturą, dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS: 6

Całkowity nakład pracy studenta: 150 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 75 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 0 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 30 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach: 45 godz.

Przygotowanie się do zajęć, zaliczeń (praca własna studenta): 75 godz

Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca dobierana jest według wskazówek prowadzącego seminarium (artykuły naukowe, artykuły przeglądowe, podręczniki, prace oryginalne w języku polskim i angielskim).

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie jedność i różnorodność organizmów z uwzględnieniem złożoności procesów i zjawisk przyrodniczych (KA7_WG1)

2. Student zna i rozumie główne tendencje rozwojowe nauk biologicznych oraz czynniki, w tym finansowe, umożliwiające prowadzenie badań (KA7_UG7)

3. Student potrafi korzystając z różnych baz danych dobierać literaturę naukową polsko- i obcojęzyczną właściwie do postawionych zadań, uzyskane informacje syntetyzować i poddawać krytycznej analizie (KA7_UW5)

4. Student potrafi posługiwać się zaawansowaną terminologią naukową w języku ojczystym i obcym w celu przygotowania opracowań z dziedziny nauk biologicznych (KA7_UK5)

5. Student potrafi porozumiewać się w języku obcym na poziomie B2+ i korzystać z tej umiejętności podczas wystąpień ustnych i dyskusji (KA7_UK6)

6. Student potrafi samodzielnie planować własną karierę naukową lub zawodową i motywować innych do podjęcia takich działań (KA7_UU8)

7. Student jest gotów do systematycznego zapoznawania się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w celu rozwiązywania problemów (KA7_KK1)

8. Student jest gotów do stosowania zasad etyki w życiu codziennym i pracy zawodowej (KA7_KR4)

9. Student jest gotów do stałego poszerzania dorobku zawodowego (KA7_KR5)

Metody i kryteria oceniania:

1. Pozytywna ocena dwóch prezentacji przygotowanych w oparciu o najnowsze publikacje naukowe i badania własne.

2. Aktywny udział w dyskusji naukowej na zajęciach

3. Aktywny udział w konsultacjach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska
Prowadzący grup: Andrzej Bajguz, Anetta Borkowska, Paweł Brzęk, Emilia Brzosko, Iwona Ciereszko, Danuta Drzymulska, Andrzej Gębczyński, Andrzej Górniak, Magdalena Grabowska, Tomasz Hauschild, Katarzyna Jadwiszczak, Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk, Aneta Książek, Mirosława Kupryjanowicz, Mirosław Ratkiewicz, Marcin Sielezniew, Izabela Święcicka, Jan Taylor, Adam Tylicki, Ada Wróblewska, Piotr Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska, Emilia Brzosko, Danuta Drzymulska, Andrzej Gębczyński, Andrzej Górniak, Katarzyna Jadwiszczak, Aneta Książek, Marcin Sielezniew, Izabela Święcicka, Jan Taylor
Prowadzący grup: Emilia Brzosko, Danuta Drzymulska, Andrzej Gębczyński, Andrzej Górniak, Katarzyna Jadwiszczak, Aneta Książek, Marcin Sielezniew, Izabela Święcicka, Jan Taylor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.