Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody numeryczne 360-MS2-2MNUM
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Fortuna Z., Macukow B., Wąsowski J. – Metody numeryczne, PWN, Warszawa 2015

Kincaid D., Cheney W. – Analiza numeryczna, WNT, Warszawa 2006

Klamka J., Ogonowski Z. – Metody numeryczne, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013

Literatura uzupełniająca:

Björck A., Dahlquist G. – Metody numeryczne, PWN, Warszawa 1987

Dryja M., Jankowscy J. i M. – Przegląd metod i algorytmów numerycznych, t.2, WNT, Warszawa 1982

Jankowscy J. i M. – Przegląd metod numerycznych, t. 1, WNT, Warszawa 1981

Stoer J., Bulirsch R. – Wstęp do analizy numerycznej, PWN, Warszawa 1987

Brozi A. - Scilab w przykładach, Wydawnictwo Nakom, Poznać 2010

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Zna wybrane metody przybliżonego rozwiązywania układów równań liniowych i nieliniowych. - kolokwia praktyczne w laboratorium; domowe prace rachunkowe/problemowe; rozwiązywanie zadań laboratoryjnych na zajęciach; obserwacja ciągła aktywności studenta;

Potrafi obliczać wyznaczniki i wyznaczać macierz odwrotną. - domowe prace rachunkowe/problemowe; rozwiązywanie zadań laboratoryjnych na zajęciach; obserwacja ciągła aktywności studenta;

Zna wybrane metody wyznaczania wartości własnych i wektorów własnych macierzy. - domowe prace rachunkowe/problemowe; rozwiązywanie zadań laboratoryjnych na zajęciach; obserwacja ciągła aktywności studenta;

Potrafi sformułować zagadnienie aproksymacji, zna wybrane metody aproksymacji. - kolokwia praktyczne w laboratorium; rozwiązywanie zadań laboratoryjnych na zajęciach;

Zna wybrane metody rachunku całkowego, potrafi obliczać kwadratury dla przedziału skończonego i nieskończonego. - kolokwia praktyczne w laboratorium; rozwiązywanie zadań laboratoryjnych na zajęciach; obserwacja ciągła aktywności studenta;

Potrafi rozwiązywać numerycznie równania różniczkowe zwyczajne i bardzo proste równania cząstkowe. - kolokwia praktyczne w laboratorium; rozwiązywanie zadań laboratoryjnych na zajęciach; obserwacja ciągła aktywności studenta;

Potrafi rozwiązywać problemy używając pakietu oprogramowania matematycznego. - obserwacja ciągła aktywności studenta;

Metody i kryteria oceniania:

Przewidziane są dwa kolokwia i dwie prace domowe. W przypadku nie oddania pracy domowej w wyznaczonym terminie, student otrzymuje za nią 0 pkt. Z kolokwiów student może otrzymać maksymalnie 80 pkt., a z prac domowych – 20 pkt.

Ocena końcowa jest zgodna z następującymi kryteriami:

• 95-100 punktów- ocena: bardzo dobry;

• 88-94 punktów- ocena: dobry plus;

• 77-87 punktów - ocena: dobry;

• 71-76 punktów - ocena: dostateczny plus;

• 51-70 punktów - ocena: dostateczny;

• 0-50 punktów - ocena: niedostateczny.

Prowadzący laboratorium może podnieść ocenę końcową (z wyjątkiem ocen 2,0 i 5,0) o 0,5 w przypadku, gdy student wykazał się wyróżniającą aktywnością na zajęciach. Opuszczenie przez studenta 4 godzin zajęć może skutkować brakiem zaliczenia.

Zakres tematów:

Podstawy programu Scilab.

Interpolacja. Aproksymacja. Interpolacja i aproksymacja funkcjami sklejanymi.

Aproksymacja trygonometryczna.

Interpolacja funkcjami wymiernymi.

Układy algebraicznych równań liniowych.

Układy równań nieliniowych.

Wyznaczanie wartości własnych i wektorów własnych macierzy.

Całkowanie numeryczne.

Różniczkowanie numeryczne.

Numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych.

Numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych cząstkowych.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: konsultacje, rozwiązywanie zadań domowych, rozwiązywanie zadań w laboratorium.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:00 - 10:30, sala 1012
Marzena Szajewska 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)