Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria gier 360-MF2-1TGI
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

• Julio González-Díaz, Ignacio García-Jurado, M. Gloria Fiestras-Janeiro, An Introductory Course on Mathematical Game Theory, American Mathematical Society 2010

• Philip D. Straffin, Teoria gier, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001

• Marcin Malawski, Andrzej Wieczorek, Honorata Sosnowska, Konkurencja i kooperacja – teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004

• Marek M. Kamiński, Gry więzienne – tragikomiczny świat polskiego więzienia, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006

• G. Owen, Teoria gier, PWN, Warszawa 1975

Efekty uczenia się:

Efekty osiągnięte w ramach realizacji przedmiotu:

Student(ka) posiada wiedzę obejmującą możliwości stosowania narzędzi Teorii Gier w praktyce do modelowania zjawisk i procesów ekonomicznych. - KA7_UW14, KA7_WG06, KA7_UK04

Student(ka) zna podstawowe pojęcia z zakresu Teorii Gier. - KA7_WG04

Student(ka) zna podstawowe przykłady gier. - KA7_WG04

Student(ka) dobiera oraz modyfikuje strategie. - KA7_UW17

Student(ka) interpretuje kryteria Savage'a, Laplace'a, Walda i Hurwicza. - KA7_UW17

Student(ka) projektuje i implementuje algorytmy typu Minimax i AlfaBeta. - KA7_UW17

Student(ka) identyfikuje, formułuje, analizuje proste problemy społeczne i ekonomiczne z wykorzystaniem narzędzi Teorii Gier. - KA7_WG06

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie ćwiczeń student(ka) ma następujące możliwości zdobywania punktów:

1. dwa kolokwia. Za każde kolokwium student(ka) może otrzymać maksymalnie 45 punktów. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na kolokwium, student(ka) może przystąpić do kolokwium w dodatkowym terminie ustalonym przez prowadzącego.

2. aktywność w trakcie zajęć. Za każde zgłoszenie się do tablicy i prawidłowe rozwiązanie zadania student(ka) otrzymuje 1 punkt.

Podstawą uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest:

1. obecność na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach. Każdą kolejną nieobecność należy usprawiedliwić stosownym zaświadczeniem lub odrobić.

2. uzyskanie z każdego kolokwium co najmniej 15 punktów.

3. uzyskanie łącznie co najmniej 51 punktów.

Skala ocen:

niedostateczny – do 50,9 punktów

dostateczny – od 51 do 60,9 punktów

dostateczny plus – od 61 do 70,9 punktów

dobry – od 71 do 80,9 punktów

dobry plus – od 81 do 90,9 punktów

bardzo dobry – od 91 punktów

Student(ka), który(a) nie spełnia w/w warunków może przystąpić na koniec semestru do kolokwium ratunkowego (obejmującego materiał z całego semestru) pod warunkiem, że:

1. liczba nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach nie przekracza trzech. Ewentualne pozostałe nieobecności są usprawiedliwione lub odrobione.

2. student(ka) uzyskał(a) przynajmniej z jednego kolokwium co najmniej 15 punktów.

Uzyskanie co najmniej 51% punktów z kolokwium ratunkowego zalicza ćwiczenia na ocenę dostateczną.

Zakres tematów:

Gry macierzowe; drzewka gry; gry o sumie zerowej; gry przeciwko Naturze; gry dwuosobowe o sumie niezerowej - niekooperacyjne i kooperacyjne; równowaga Nasha; dylemat więźnia; modele przetargów (schemat arbitrażowy Nasha); problem duopolu; gry ewolucyjne (strategie stabilne ewolucyjnie); gry N-osobowe; koncepcje rozwiązań kooperacyjnych gier N-osobowych (wartość

Shapley’a, rdzeń, zbiory stabilne, Nukleous).

Metody dydaktyczne:

Na ćwiczeniach są rozwiązywane zadania. Studenci są stymulowani do dyskusji wyników i samodzielnej pracy w domu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:15 - 9:45, sala 3006
Małgorzata Hryniewicka 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.