Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do stosunków międzynarodowych i nauki o państwie 350-MS1-1WNP
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

B. Szmulik, M. Żmigrodzki (red.), Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, wiele wydań.

R. Zenderowski, Stosunki międzynarodowe, Warszawa 2004, rozdziały: 1.3. Państwa jako podmioty prawa międzynarodowego, 1.5. Jednostki nieterytorialne sui generis jako podmioty prawa międzynarodowego, 1.6. Narody jako podmioty prawa międzynarodowego, 1.7. Jednostki terytorialne sui generis jako podmioty prawa międzynarodowego, 2.1. Powstawanie państwa, 2.2. Upadek państwa, 2.3. Typy państw we współczesnym świecie, 2.4.Podstawowe cechy państw w porządku międzynarodowym

T. Łoś- Nowak (red.), Współczesne stosunki międzynarodowe, Wrocław 1997, IV. Polityka zagraniczna państwa, V. Interesy narodowe i międzynarodowe, s. 51-78.

J. Potulski, Socjologia polityki, Gdańsk 2007, Władza jako zjawisko społeczne, s. 121-161; Elity polityczne, s. 200-225.

K. Korzeniowski, Autorytaryzm i jego psychopolityczne konsekwencje, [w:] Podstawy psychologii politycznej, pod red. K. Skarżyńskiej, s. 59-75.

U. Jakubowska, Przywództwo polityczne, [w:] Podstawy psychologii politycznej, pod red. K. Skarżyńskiej, s. 82-105

T. Biernat, Legitymizacja władzy politycznej. Elementy teorii, Rozdział III. Problemy teorii legitymizacyjnych. Podstawowe pytania, Toruń 2000, s. 67-124.

P. Żukiewicz, Przywództwo polityczne. Teoria i praktyka, Warszawa 2011, 5.1. Reżim polityczny a przywództwo polityczne, s. 178-184, 7. Przywództwo polityczne w poszczególnych kręgach kulturowych, s. 241-270.

W. Sokół, Legitymizacja systemów politycznych, Lublin 1997, Rozdział I. Legitymizacja jako kategoria analityczna, s. 11-46.

C. J. Friedrich, Z.K. Brzeziński, Dyktatura totalitarna i autokracja, Warszawa 2021, III. Ideologia totalitarna, s. 127- 180.

J. Kukułka, Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2003, Rozdział V. Uczestnicy stosunków międzynarodowych i ich atrybuty, s. 99-116, Rozdział XIII. Kwestia ładu międzynarodowego, s. 225-240.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1) Student zna podstawowe terminy, przedmiot badań i metody badawcze związane z problematyką nauki o państwie i stosunkami międzynarodowymi (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: SM1A_W01)

2) Student rozumie podstawowe powiązania między dyscyplinami naukowymi, których przedmiotem badań jest państwo (historia, nauki polityczne, socjologia, filozofia, prawo, geografia) (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: SM1A_W02)

3) Student zna podstawowe mechanizmy funkcjonowania państw współczesnych, a także mechanizmy warunkujące relacje między państwami w ramach stosunków międzynarodowych (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: SM1A_W05)

Umiejętności:

1) Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretacji wydarzeń związanych z funkcjonowaniem stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem państw współczesnych (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: SM1A_U03)

2) Student posiada umiejętność merytorycznego argumentowania i dyskutowania oraz przedstawiania swoich opinii i odnoszenia się do opinii innych w zakresie tematyki związanej z funkcjonowaniem stosunków międzynarodowych i państw współczesnych (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: SM1A_U22)

Kompetencje społeczne:

1) Student wykazuje zdolność do formułowania sądów na temat podstawowych kwestii związanych z funkcjonowaniem instytucji państwa na płaszczyźnie międzynarodowej (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: SM1A_K08)

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

1/obecność na zajęciach (dozwolone są dwie nieobecności)

2/aktywność na zajęciach

3/ test: kompilacja pytań otwartych i zamkniętych

60%- ocena dostateczna

70%- ocena dostateczna plus

80%- ocena dobra

90%- ocena dobra plus

100%- ocena bardzo dobra

Zakres tematów:

1. Jednostka, naród, państwo.

2. Geneza, definicje, cechy, typy, funkcje, forma i upadek państwa.

3. Władza polityczna i przywództwo polityczne. Legitymizacja polityczna władzy politycznej i systemów politycznych.

4-5. Polityka i jej determinanty. Proces polityczny i działanie polityczne. Kultura polityczna. Elity polityczne. Opinia publiczna. Korupcja.

6-7. Demokratyczne i niedemokratyczne systemy polityczne. Autorytaryzm i totalitaryzm.

8. Geneza, pojęcie i istota stosunków międzynarodowych.

9. Uczestnicy stosunków międzynarodowych i ich atrybuty. Państwo jako uczestnik stosunków międzynarodowych. Tożsamość jednostek i zbiorowości międzynarodowych (narody, jednostki nieterytorialne, jednostki terytorialne sui generis) .

10-11. Zasady i normy stosunków międzynarodowych. Potrzeby i interesy uczestników stosunków międzynarodowych.

12. Ład międzynarodowy

13-14. Polityka zagraniczna państwa. Organy państwa w stosunkach międzynarodowych. Interesy narodowe i międzynarodowe.

15. Podsumowanie zajęć.

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami dyskusji, case study.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Justyna Olędzka 20/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Justyna Olędzka 18/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Justyna Olędzka 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.