Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy edukacji językowej 380-DS5-3JDW
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Dubisz S. Nauka o języku dla polonistów, Warszawa1998

Bańko M., Wykłady z polskiej fleksji, Warszawa 2002.

Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H., Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności leksykalnej. (Słownictwo rodzime), Warszawa 1982.

Długosz-Kurczabowa K., Dubisz S., Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa 1998.

Grzegorczykowa R., Wykłady z polskiej składni, Warszawa 1998.

Jędrzejko E., Kita M., Gramatyka polska. Podstawy wiedzy o budowie języka polskiego, Warszawa 2000.

Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem) , wyd. 4, Warszawa 2000.

Ostaszewska D., Tambor J., Podstawowe wiadomości z fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Kraków 1990 i nast. wyd.

Podracki J., Składnia polska. Książka dla nauczycieli, studentów i uczniów, Warszawa 1997.

Saloni Z., Świdziński M., Składnia współczesnego języka polskiego, Warszawa 1981 i nast. wyd.

Strutyński J., Gramatyka polska. Wprowadzenie, fonetyka, fonologia, morfologia, składnia, wyd. 3, Kraków 1999.

Efekty uczenia się:

A7_WG13 - posiada wiedzę przedmiotową umożliwiającą jej aplikację w projektowaniu działań w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolne

KA7_UW6 - funkcjonalnie posługuje się pojęciami z zakresu wybranego obszaru wiedzy

KA7_UK2 - poprawnie posługuje się językiem polskim i obcym oraz wykazuje się troskę o kulturę i etykę wypowiedzi własnej, dzieci lub uczniów;

KA7_KK4 - zdolny jest do autorefleksji nad dyspozycjami i posiadanymi kompetencjami merytorycznym

Metody i kryteria oceniania:

Wykład, prezentacje multimedialne, konsultacje.

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest ocena w stopniu z ćwiczeń oraz 90% obecności na wykładach. Te dwa elementy są konieczne do przystąpienia do egzaminu.

Egzamin pisemny

Kryteria oceniania:

0-50% pkt. - ndst

51-60% pkt. - dst

61-70% - dst plus

71-80% pkt. - db

81-90% pkt. - db plus

91-100% pkt. – bdb

Egzamin poprawkowy odbywać się będzie w formie ustnej

Zakres tematów:

1.Nauka o języku – wybrane konteksty teoretyczne.

2. Kultura języka - uzus i norma językowa. Typy błędów językowych

3. Fonetyka (budowa i funkcje narządów mowy; głoska a litera; podział i klasyfikacja głosek; sylaba. akcent wyrazowy i zdaniowy).

4. Leksyka, frazeologia i semantyka (treść i zakres znaczeniowy wyrazu, wieloznaczność i bliskoznaczność wyrazów; związki frazeologiczne i ich klasyfikacja).

5. Składnia. Części zdania. Rodzaje zdań.

6. Podstawy stylistyki języka polskiego - rodzaje tekstów: mówiony/ pisany; style wypowiedzi i ich poprawność.

7. Zasady pisowni polskiej – ortografia i interpunkcja; Dostosowanie alfabetu łacińskiego do potrzeb fonetycznych języka polskiego; Zasady polskiej ortografii.

8. Specyfika rozwoju językowego dziecka – etapy, okresy sensytywne, sposoby pomiaru kompetencji językowej i komunikacyjnej.(1h)

Metody dydaktyczne:

wykład, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala C02 (wyk)
Małgorzata Głoskowska-Sołdatow 86/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)