Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia 450-ZS1-1MIK
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, red. Meredyk K., UwB, Białystok 2007.

2. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wyd. Key Text, Warszawa 2016.

3. Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

4. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2012.

5. Podstawy ekonomii, red. R, Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca:

1. Marciniak S., Makro- i mikroekonomia, PWN, Warszawa 2013.

2. Dach Z., Mikroekonomia, Wyd. UE w Krakowie, Kraków 2012.

3. Zalega T., Mikroekonomia współczesna, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI

1MIK_U01 - potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych - KA6_UW1

1MIK_U02 - wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu ekonomii do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania - KA6_UW4

1MIK_U03 - potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska gospodarcze zachodzące w podstawowych podmiotach gospodarczych i ich otoczeniu - KA6_UW5

1MIK_U04 - Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z mikroekonomii - KA6_UU1

1MIK_U01 - sposób weryfikacji: dyskusja i praca w grupach na zajęciach; grupowe prace pisemne; kolokwium pisemne.

1MIK_U02 - sposób weryfikacji: dyskusja i praca w grupach na zajęciach; grupowe prace pisemne; kolokwium pisemne.

1MIK_U03 - sposób weryfikacji: dyskusja i praca w grupach na zajęciach; grupowe prace pisemne; kolokwium pisemne.

1MIK_U04 - sposób weryfikacji: dyskusja i praca w grupach na zajęciach; grupowe prace pisemne; kolokwium pisemne.

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 3/2020 Rektora Uniwersytetu w

Białymstoku z dnia 1 października 2020 r.).

Na podstawie § 11 ust. 2 Zarządzenia nr 52 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 września 2022 r. weryfikacja efektów uczenia się odbędzie się w siedzibie IZ UwB, w formie kontaktu bezpośredniego prowadzącego zajęcia i studentów.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach oraz otrzymanie co najmniej 30,5 punktów (51%).

W trakcie semestru student może otrzymać następującą liczbę punktów:

2 kolokwia pisemne x 20 punktów = 40 punktów;

2 prace pisemne x 5 punktów = 10 punktów;

aktywność na zajęciach = 10 punktów

Ocena końcowa:

51-60% - dostateczny

61-70% - dostateczny plus

71-80% - dobry

81-90% - dobry plus

91-100% - bardzo dobry

Nieobecności:

• dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach;

• więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Ekonomia jako nauka o rzadkości. Podstawowe pojęcia ekonomiczne

2. Podstawy teorii rynku. Analiza popytu, podaży i ceny

3. Elastyczność popytu i podaży

4. Teoria zachowania gospodarstwa domowego (konsumenta)

5. Podstawy decyzji ekonomicznych producenta

6. Teoria kosztów

7. Teoria funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej

8. Monopol pełny

9. Konkurencja monopolistyczna

10. Rynek czynników produkcji

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: podające, aktywizujące i uczestniczące, w tym:

samodzielne i w grupach rozwiązywanie zadań i case study analizujących uwarunkowania podejmowania decyzji w warunkach gospodarki rynkowej, dyskusja.

W okresie od 7 stycznia do 6 lutego 2023 r. zajęcia dydaktyczne odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość przy użyciu platformy edUPortal w formie synchronicznej (tj. zajęć prowadzonych w czasie rzeczywistym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 133
Anna Jurczuk 20/ szczegóły
2 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 133
Anna Jurczuk 21/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 132
Anna Jurczuk 16/ szczegóły
4 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 303
Anna Jurczuk 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)