Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia menedżerska 330-EN2-1EME
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. W. F. Samuelson.,S. G. Marks, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2009

2. L. M. Froem, B. T. McCann, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2012.

3. ST. Piocha., R. Gabryszak (red.), Ekonomia menedżerska dla MSP, Difin, Warszawa 2008

4. J. Jankiewicz, Ekonomia menedżerska, zbiór zadań, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2022.

5. A. Solek, Optymalne decyzje: ekonomia menedżerska w zadaniach, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2017.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

6. I. Ostoj, R. Żelazny, M. Tusińska, J. Włodarczyk, A. Grabowski, Ekonomia menedżerska : problemy decyzyjne w studiach przypadków, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2015.

7. P. A. Samuelson. W. D., Nordhaus, Ekonomia, PWN, tom 1 - Warszawa 2003,tom 2 - Warszawa 2004

8. Christopher R. Thomas and William F. Shughart II, The Oxford handbook of managerial economics, Oxford University Press, Oxford 2013

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1EME_W03 - kolokwium

UMIEJĘTNOŚCI

1EME_U01 - przeprowadzenie procesu decyzyjnego

1EME_U02 - aktywność na zajęciach

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1EME_K01 - dyskusja

1EME_K02 - udział w dyskusji

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.)

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągniecie założonych efektów uczenia się. Forma przewidziana do ich weryfikacji, to: kolokwium w formie testu jednokrotnego wyboru, aktywność i dyskusja na zajęciach.

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie minimum 51% punktacji maksymalnej (w tym 51% maksymalnej punktacji z kolokwium).

Nieobecności:

- dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach;

- więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do ekonomii menedżerskiej

2. Istota przedsiębiorstwa i jego działalności. (e-learning)

3. Prognozowanie w aspekcie ekonomii menedżerskiej. (e-learning)

4. Metody i narzędzia analizy mikroekonomicznej wspomagające podejmowanie decyzji gospodarczych w przedsiębiorstwie. Decyzje przedsiębiorstwa w warunkach niepewności. (e-learning)

5. Podejmowanie optymalnych decyzji na podstawie analizy marginalnej. Decyzje przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki otwartej

6. Funkcja popytu w przedsiębiorstwie i optymalna polityka cenowa.

7. Funkcja podaży w przedsiębiorstwie - produkcja.

8. Analiza kosztów w przedsiębiorstwie.

9. Zastosowanie zdolności menedżerskich w systemie funkcjonowania przedsiębiorstwa. (e-learning)

10. Kolokwium.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia są prowadzone z wykorzystaniem prezentacji Power Point, wymagają także czynnego uczestnictwa Studentów, przede wszystkim: udziału w dyskusji, odpowiedzi na pytania, analizy przygotowanych studiów przypadków. Część zajęć realizowana jest w formie e-learningu.

W okresie od 7 stycznia do 6 lutego 2023 r. zajęcia dydaktyczne odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość przy użyciu platformy edUPortal w formie asynchronicznej (tj. e-learningu, jako zajęcia bez bezpośredniego udziału nauczycieli).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 11:40 - 13:25, sala 318
Ewa Magrel 28/ szczegóły
2 co druga sobota (parzyste), 13:30 - 15:15, sala 318
Ewa Magrel 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)