Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo finansowe 330-PS1-1PFI
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1) Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018.

2) Ruśkowski E., Salachna J. (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2014.

3) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

4) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

1PFI_W01: w zaawansowanym stopniu zasady i instytucje z zakresu prawa konstytucyjnego, prywatnego, finansowego, administracyjnego, podatkowego oraz procedur sądowych i administracyjnych (metoda weryfikacji: egzamin); KP6_WG5

1PFI_W02: w zaawansowanym stopniu zasady funkcjonowania struktur i instytucji gospodarczych i prawnych i zależności między nimi, normy i reguły prawne je organizujące, ich historyczną ewolucję oraz zmiany i sposoby działania (metoda weryfikacji: egzamin); KP6_WG6

1PFI_W03: w zaawansowanym stopniu metody i narzędzia gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych właściwych dla dyscypliny ekonomia i finanse i nauk prawnych oraz stosowane metody badawcze (metoda weryfikacji: egzamin); KP6_WG7

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

1PFI_U01: identyfikować, analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych oraz zdarzeń prawnych (metoda weryfikacji: egzamin); KP6_UW1

1PFI_U02: właściwie wybierać źródła w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk prawnych i na podstawie informacji z nich pochodzących dokonywać krytycznej oceny, analizy i syntezy konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych i prawnych (metoda weryfikacji: egzamin); KP6_UW2

1PFI_U03: dokonać wyboru i stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne, w celu formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów w wymiarze ekonomicznym i prawnym (metoda weryfikacji: egzamin); KP6_UW3

1PFI_U04: samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu dyscyplin ekonomia i finanse oraz nauk prawnych (metoda weryfikacji: egzamin); KP6_UU1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

1PFI_K01: krytycznej oceny posiadanej wiedzy w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk prawnych (metoda weryfikacji: egzamin); KP6_KK1

1PFI_K02: uznawania znaczenia wiedzy ekonomicznej i prawniczej w rozwiązywaniu problemów poznawczych (metoda weryfikacji: egzamin); KP6_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny lub pisemny stosownie do preferencji studentów. Egzamin będzie składać się z pytań opisowych (problemowych) i kazusu.

Skala ocen od 2 do 5.

Egzamin pisemny sprawdzający, w tym:

1PFI_W01, 1PFI_W02, 1PFI_W03 - pytania weryfikujące nabytą wiedzę

1PFI_U01 - 1PFI_U04 - rozwiązywanie kazusu/ów

1PFI_K01, 1PFI_K02 - pytania problemowe oraz kazus do rozwiązania

Zakres tematów:

1. Finanse publiczne i prawo finansów publicznych. Podstawowe pojęcia z zakresu finansów publicznych

2. Finanse publiczne a polityka finansowa. Istota cele i instrumenty polityki finansowej

3. Istota i znaczenie finansów publicznych. Finanse publiczne a finanse niepubliczne, w tym prywatne

4. Specyfika norm prawa finansów publicznych

5. Wykładnia w prawie finansów publicznych

6. Sektor finansów publicznych - pojęcie, zakres, znaczenie i implikacje

7. Zasady publicznej gospodarki finansowej oraz zasady budżetowe

8. Planowanie finansowe w państwie – podstawowe zasady oraz procedura

9. Zasady wykonywania budżetu państwa w kontekście dyscypliny finansowej oraz rola sprawozdawczości budżetowej

10. Planowanie finansowe w samorządzie terytorialnym – podstawowe zasady oraz procedura

11. Zasady wykonywania budżetu JST w kontekście dyscypliny finansowej oraz rola sprawozdawczości budżetowej

12. Kontrola finansowa – pojęcie, rodzaje, zakres podmiotowy i przedmiotowy poszczególnych rodzajów kontroli. Znaczenie kontroli zarządczej oraz audytu

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów. Podczas wykładów oprócz wiedzy teoretycznej przedstawiane są określone przykłady praktyczne. Inne metody dydaktyczne: konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 201
Joanna Salachna 72/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)