Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ocena projektów inwestycyjnych 330-PS1-3OPI
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa i uzupełniająca (wybrane pozycje):

1. Ciborowski R.W., Gruszewska E., Meredyk K., Podstawy rachunku efektywności inwestycji, UwB Białystok 2001

2. Dziawgo D., Zawadzki A., Finanse przedsiębiorstwa. Istota – Narzędzia – Zarządzanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011

3. Gallagher T.J., Financial Management: Principles and Practice, Textbook Media Press, 2016

4. Gąsiorkiewicz L., Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011

5. Gos W., Rachunek przepływów pieniężnych w świetle krajowego standardu rachunkowości, Difin, Warszawa 2004

6. Podgórska M., Klimkowska J., Matematyka finansowa, PWN, Warszawa 2006

7. Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, PWN, Warszawa 2007

8. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych, PWN Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

• 3OPI_W01 - egzamin

• 3OPI_W02 - egzamin

Metody i kryteria oceniania:

• Warunkiem zaliczenia wykładu jest osiągniecie założonych efektów uczenia się. Forma przewidziana do ich weryfikacji, to: egzamin pisemny lub ustny (w przypadku studentów, którzy uzyskali z ćwiczeń ocenę 5,0).

• Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest osiągnięcie efektów uczenia się założonych do realizacji w ramach ćwiczeń.

• Podstawą zaliczenia egzaminu jest uzyskanie min. 51% punktów możliwych do zdobycia.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do problematyki inwestowania. Teoretyczne aspekty kalkulacji zmian wartości pieniądza w czasie

2. Inwestycje przedsiębiorstw i ich finansowanie. Przegląd metod kalkulacji kosztu kapitału w przedsiębiorstwie

3. Przegląd metod spłaty kredytu

4. Istota przepływów pieniężnych i metody ich prezentacji

5. Dynamiczne metody oceny efektywności inwestycji

6. Zmodyfikowane dynamiczne metody oceny efektywności inwestycji

7. Przegląd metod uwzględniania niepewności i ryzyka w ocenie efektywności inwestycji

8. Proste (statyczne) metody oceny efektywności inwestycji

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

• wykład informacyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych umożliwiający studentom zadawanie pytań oraz udział w dyskusji;

• metoda pokazu w ramach zajęć zdalnych asynchronicznych.

• rozwiązywanie testów on-line w ramach zajęć bez bezpośredniego udziału nauczyciela tj. w formie e-learningu.

W okresie od 7 stycznia do 6 lutego 2023 r. zajęcia dydaktyczne odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość przy użyciu platformy eduPortal w formie asynchronicznej (tj. e-learningu, jako zajęcia bez bezpośredniego udziału nauczycieli).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 15:00 - 16:30, sala 204
Luiza Kostecka-Tomaszewska 74/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)