Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ocena projektów inwestycyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-3OPI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ocena projektów inwestycyjnych
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomiczno-prawny 1 stopień 3 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu „Ocena projektów inwestycyjnych” jest przekazanie studentom wiedzy dającej podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Studenci nabywają wiedzę z zakresu matematyki finansowej oraz umiejętności kalkulacji podstawowych wskaźników stanowiących główny element oceny ekonomicznej opłacalności projektów inwestycyjnych. Studenci uczą się również interpretacji analizowanych wskaźników oraz podejmowania na ich podstawie odpowiednich decyzji dotyczących realizacji inwestycji.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

Grupa zajęć: GRUPA 3 Przedmioty kierunkowe

Dziedzina - nauki społeczne, dyscyplina - ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: studia pierwszego stopnia, rok III, semestr 5

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

Wykład: 15 godzin,

Ćwiczenia: 30 godzin.

Metody dydaktyczne:

• wykład informacyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz metod aktywizujących umożliwiający studentom zadawanie pytań oraz udział w dyskusji;

• ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem metod aktywizujących angażujące studentów do pracy samodzielnej i w grupach oraz dyskusji: rozwiązywanie zadań i testów, wspólne omawianie zagadnień z danego tematu, metody problemowe, dyskusja dydaktyczna;

• metoda pokazu w ramach zajęć zdalnych asynchronicznych;

• metody problemowe, dyskusja dydaktyczna oraz rozwiązywanie zadań i testów w ramach konsultacji indywidualnych odbywających się wg harmonogramu konsultacji wykładowcy w zależności od potrzeb Studenta.

Punkty ECTS: 5 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta (rodzaj aktywności i liczba godzin):

• udział w wykładach: 15 godz.

• udział w ćwiczeniach: 30 godz.

• studiowanie literatury przedmiotu: 12 godz.

• przygotowanie do ćwiczeń: 20 godz.

• przygotowanie do kolokwium: 20 godz.

• przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

• udział w konsultacjach: 6 godz.

• udział w egzaminie: 2 godz.

Łączny nakład pracy Studenta: 125 godzin (1 ECTS = 25 godzin).

Wskaźniki ilościowe:

• nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (Liczba godzin/Punkty ECTS):

53 godz. / 2,12 ECTS

Literatura:

Podstawowa i uzupełniająca (wybrane pozycje - szczegóły zostaną przekazane bezpośrednio przez prowadzących wykłady):

1. Ciborowski R.W., Gruszewska E., Meredyk K., Podstawy rachunku efektywności inwestycji, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2001.

2. Dziawgo D., Zawadzki A., Finanse przedsiębiorstwa. Istota – Narzędzia – Zarządzanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.

3. Felis P., Kopiec M., Metody i procedury w ocenie inwestycji rzeczowych, Difin, Warszawa 2023.

4. Gallagher T.J., Financial Management: Principles and Practice, Textbook Media Press, 2016

5. Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 Rachunek przepływów pieniężnych, Dziennik Urzędowy Ministra Rozwoju i Finansów, Warszawa 2017, poz. 216.

6. Redo M., Prewysz-Kwinto P., Matematyka finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021.

7. Podgórska M., Klimkowska J., Matematyka finansowa, PWN, Warszawa 2006

8. Rogowski W., Rachunek efektywności inwestycji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.

9. Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, PWN, Warszawa 2013.

10. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych, PWN Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się w zakresie wiedzy:

• 3OPI_W01 - zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie oceny efektywności inwestycji i podejmowania decyzji o ich uruchomieniu bądź wstrzymaniu - KP6_WG6

• 3OPI_W02 - zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metody matematyki finansowej i narzędzia gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych wykorzystywanych w procesie oceny efektywności inwestycji - KP6_WG7

Efekty uczenia się w zakresie umiejętności:

• 3OPI_U01 - potrafi identyfikować, analizować oraz interpretować przyczyny zmian poziomu efektywności projektów inwestycyjnych - KP6_UW1

• 3OPI_U02 - potrafi właściwie wybierać źródła informacji niezbędnych w procesie oceny efektywności projektu inwestycyjnego i na ich podstawie podejmować decyzje o uruchomieniu bądź wstrzymaniu inwestycji - KP6_UW2

• 3OPI_U03 - potrafi dokonać wyboru i stosować właściwe metody i narzędzia matematyki finansowej do formułowania i rozwiązywania problemów w zakresie oceny efektywności inwestycji - KP6_UW3

• 3OPI_U04 - potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu rachunku efektywności inwestycji do analizy i oceny projektów gospodarczych oraz potrafi zaproponować optymalne rozwiązania w zakresie planów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie - KP6_UW5

• 3OPI_U05 - potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową, aby zaproponować optymalne rozwiązania w zakresie planów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie - KP6_UO1

• 3OPI_U06 - potrafi współpracować z innymi osobami w ramach prac zespołowych w zakresie oceny efektywności inwestycji i sporządzania planów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie - KP6_UO2

• 3OPI_U07 - potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez cale życie oraz uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie planowania i oceny efektywności projektów inwestycyjnych - KP6_UU1

Efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych:

• 3OPI_K01 - jest gotów do wzięcia udziału w opracowywaniu społecznych projektów uwzględniając aspekty ekonomiczne i prawne - KP6_KO1

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.).

Wykład:

• Warunkiem zaliczenia wykładu jest osiągniecie założonych efektów uczenia się. Forma przewidziana do ich weryfikacji, to: egzamin pisemny lub ustny (w przypadku studentów, którzy uzyskali z ćwiczeń ocenę 5,0).

• Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest osiągnięcie efektów uczenia się założonych do realizacji w ramach ćwiczeń.

• Podstawą zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 51% łącznej liczby punktów możliwych do zdobycia.

Ćwiczenia:

• Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągniecie założonych efektów uczenia się. Forma przewidziana do ich weryfikacji, to: kolokwium pisemne oraz aktywność w czasie zajęć.

• Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie minimum 51% łącznej liczby punktów możliwych do zdobycia.

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia kolokwium lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Luiza Kostecka-Tomaszewska
Prowadzący grup: Luiza Kostecka-Tomaszewska, Mateusz Łajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Luiza Kostecka-Tomaszewska
Prowadzący grup: Mateusz Borkowski, Luiza Kostecka-Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)