Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ocena projektów inwestycyjnych 330-PS1-3OPI
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa i uzupełniająca (wybrane pozycje - szczegóły zostaną przekazane bezpośrednio przez prowadzących wykłady):

1. Ciborowski R.W., Gruszewska E., Meredyk K., Podstawy rachunku efektywności inwestycji, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2001.

2. Dziawgo D., Zawadzki A., Finanse przedsiębiorstwa. Istota – Narzędzia – Zarządzanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.

3. Felis P., Kopiec M., Metody i procedury w ocenie inwestycji rzeczowych, Difin, Warszawa 2023.

4. Gallagher T.J., Financial Management: Principles and Practice, Textbook Media Press, 2016

5. Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 Rachunek przepływów pieniężnych, Dziennik Urzędowy Ministra Rozwoju i Finansów, Warszawa 2017, poz. 216.

6. Redo M., Prewysz-Kwinto P., Matematyka finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021.

7. Podgórska M., Klimkowska J., Matematyka finansowa, PWN, Warszawa 2006

8. Rogowski W., Rachunek efektywności inwestycji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.

9. Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, PWN, Warszawa 2013.

10. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych, PWN Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

• 3OPI_W01 - egzamin

• 3OPI_W02 - egzamin

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.).

• Warunkiem zaliczenia wykładu jest osiągniecie założonych efektów uczenia się. Forma przewidziana do ich weryfikacji, to: egzamin pisemny lub ustny (w przypadku studentów, którzy uzyskali z ćwiczeń ocenę 5,0).

• Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest osiągnięcie efektów uczenia się założonych do realizacji w ramach ćwiczeń.

• Podstawą zaliczenia egzaminu jest uzyskanie min. 51% punktów możliwych do zdobycia.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do problematyki inwestowania. Teoretyczne aspekty kalkulacji zmian wartości pieniądza w czasie

2. Inwestycje przedsiębiorstw i ich finansowanie. Przegląd metod kalkulacji kosztu kapitału w przedsiębiorstwie

3. Przegląd metod spłaty kredytu

4. Istota przepływów pieniężnych i metody ich prezentacji

5. Proste (statyczne) i dynamiczne metody oceny efektywności inwestycji

6. Przegląd metod uwzględniania niepewności i ryzyka w ocenie efektywności inwestycji

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

• wykład informacyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz metod aktywizujących umożliwiający studentom zadawanie pytań oraz udział w dyskusji;

• metoda pokazu w ramach zajęć zdalnych asynchronicznych;

• konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowcy w zależności od potrzeb studenta..

Dopuszcza się zrealizowanie maksymalnie 3 godzin zajęć w formie asynchronicznej przy użyciu platformy eduPortal.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 316
Luiza Kostecka-Tomaszewska 72/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)