Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia kultury 430-KS2-1FLK
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Campbell, Potęga mitu, Kraków 2013.

E. Cassirer, Esej o człowieku, Warszawa 1971.

E. Cassirer, Mit państwa, Warszawa 2006.

Co to jest filozofia kultury, red. Z. Rosińska, J. Michalik, Warszawa 2006.

R. Deliege, Historia antropologii. Szkoły, autorzy, teorie, Warszawa 2011.

A. Gehlen, W kręgu antropologii i psychologii społecznej. Studia, Warszawa 2001.

R. Konersmann, Filozofia kultury. Wprowadzenie, Warszawa 2009.

M. Scheler, Resentyment a moralność, Warszawa 1997.

A. Sobolewska, Mapy duchowe współczesności. Co nam zostało z Nowej Ery?, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000.

Z. Bauman, 44 listy ze świata płynnej nowoczesności, Kraków 2011.

W. J. Burszta, Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia, Warszawa 2008.

B. Skarga, Tercet metafizyczny, Kraków 2009.

S. Zizek, O wierze, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza (student zna…) K_W01, K__W02, K_W09, K_W12

1 . podstawowe pojęcia z zakresu refleksji o kulturze

2. wielopostaciowość typów refleksji filozoficznej

3. historyczne uwikłania filozofii w kulturze

4. różnice między uniwersalizmem filozofii a kulturoznawstwem

Umiejętności (student potrafi…) K_U08, K_U09, K_U11,

1. zastosować wiedzę teoretyczną do analizy zjawisk kulturowych

2.dostrzegać elementy konstytutywne i przygodne badanych problemów

3. uchwycić podobieństwo hermeneutyczne różnych rodzajów aktywności poznawczej

4.wskazać na kontynuacje i odmienności intelektualne na przykładzie doktryn filozoficznych o kulturze

Kompetencje społeczne i personalne (student…) K _K03, K_K05, K_K07

1 .akceptuje pluralizm w intelektualnej historii ludzkości

2.rozumie punkt widzenia własnej świadomej intelektualnej

3. rozumie aksjologiczny kontekst działalności naukowej

4. umie krytycznie ocenić siebie i jest otwarty na inne światopoglądy

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę, egzamin. Na ćwiczeniach obowiązuje system punktowy. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest otrzymanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. Na zajęciach można mieć maksymalnie dwie nieobecności nieusprawiedliwione (dotyczy to wykładów i ćwiczeń). Większa liczba nieobecności nieusprawiedliwionych dyskwalifikuje studenta.

Zakres tematów:

Filozofia a nauki o kulturze.

Filozoficzny uniwersalizm i różnorodność kulturowa.

Historyczne i kulturowe uwikłania filozofii.

Krytyka kultury i filozofia kultury.

Klasyczne doktryny antropologiczne w interpretacji filozoficznej.

Problem natury ludzkiej i tożsamości a kwestia hierarchii społecznej.

Kultura jako mechanizm egalitaryzujący.

Relatywizm kulturowy, pluralizm kultur a problem ocen aksjologicznych.

Obecność mitu w kulturze. Procesy mityzacji.

Logika duchowej aktywności kulturotwórczej.

Religia i religijność w procesie zmian społecznych i gospodarczych.

Zmiany technologiczne i zmiany kulturowe.

Internet i cyberkultura.

Sieć internetowa a więzi społeczne.

Indywidualizm a komunitaryzm i libertarianizm

Metody dydaktyczne:

Dyskursywna prezentacja poglądów z zakresu filozofii kultury; metoda syntez i asocjacji. Konsultacje. Zaliczenie zajęć – rozmowa egzaminacyjna . Warunek przystąpienia do egzaminu – obecności (dopuszczalna jedna nieobecność).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala B5
Kamil Lipiński 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Studiów Kuturowych
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)