Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura amerykańska 340-AS1-3SAM
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura uzupełniająca:

Paul Lauter - A Companion to American Literature and Culture (Blackwell Companions to Literature and Culture)-Wiley-Blackwell (2010)

Christopher Beach - The Cambridge Introduction to Twentieth-Century American Poetry (Cambridge Introductions to Literature)-Cambridge University Press (2003)

Richard Gray - A History of American Literature - Blackwell Publishing (2004)

Efekty uczenia się:

KA6_WG3 - student zna i rozumie utwory, zjawiska i procesy literackie oraz

teorie wyjaśniające ich kulturowe podłoże i

zależności między nimi,

KA6_WG8 - student zna i rozumie metody analizy i interpretacji tekstów w

obrębie wybranych tradycji i teorii literaturoznawczych ,

KA6_UW3 - student potrafi przeprowadzać krytyczna analizę i

interpretację tekstów literackich zastosowaniem metod filologicznych pozwalających oceniać ich znaczenie w procesie historyczno-kulturowym, KA6_UW8 - student potrafi właściwie dobierać źródła oraz informacje z

nich pochodzące w obszarze literaturoznawstwa oraz dokonywać oceny,

krytycznej analizy i syntezy tych informacji,

KA6_UK3 - student potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej

terminologii z zakresu literaturoznawstwa z uwzględnieniem elementów społecznokulturowych,

KA6_KO5 - student jest gotów uczestniczenia w życiu kulturalnym w jego

różnorodnych formach

Weryfikacja efektów: testy, dyskusje

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności, każda kolejna obecnośc musi zostać usprawiedliwiona np. poprzez zwolnienie lekarskie. Student który ma cztery nieusprawiedliwione nieobecności nie podlega klasyfikacji co oznacza, iż nie otrzymuje on oceny z przedmiotu i traci możliwość zaliczenia w drugim terminie. Osoby którym przyznano zwiększony limit nieobecności muszą być obecna na co najmniej 50% zajęć aby otrzymać możliwość zaliczenia przedmiotu. Aby zaliczyć kurs student musi aktywnie uczestniczyć w zajęciach oraz uzyskać 60% z testów dotyczących wiedzy na temat treści zadanych utworów literackich oraz z testu końcowego. Student może otrzymać dodatkowo 0-5% za aktywny udział w zajęciach. Jeśli student był nieobecny na teście z treści któregoś z utworów literackich musi go zaliczyć wraz testem końcowym. Nieobecność na teście końcowym może zostać usprawiedliwiona jedynie przez zwolnienie lekarskie. Wszystkie usprawiedliwienia powinny zostać dostarczone do tygodnia od nieobecności. Student, który nie uzyska wymaganych 60% ma możliwość poprawy w drugim terminie, który ma miejsce w sesji poprawkowej. Jedyną możliwą oceną z testu poprawkowego jest ocena dostateczna.

Zakres tematów:

Podczas kursu studenci zapoznają się, analizują i interpretują powojenną (po 1945 roku) literaturę amerykańską na podstawie wybranych powieści, sztuk, opowiadań i poezji .

Tennesse Williams - selected play

Arthur Miller - selected play

"Fahrenheit 451" Ray Bradbury

"The Outsiders" S.E. Hinton

"To Kill a Mockingbird" Harper Lee

Flannery O'Conner - selected short story

Allen Ginsberg - selected poetry

Kurt Vonnegut -selected short story

Sylvia Plath - selected poetry

[Anne Sexton - selected poetry - if we have time]

+ Introduction and test

Metody dydaktyczne:

Praca indywidualna, praca w parach i grupie, praca w relacji student-wykładowca, dyskusje, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 20
Magdalena Łapińska 22/ szczegóły
2 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 19
Magdalena Łapińska 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)