Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura amerykańska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS1-3SAM
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura amerykańska
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty specjalnościowe
Filologia angielska 3 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Student powinien wcześniej zaliczyć przedmiot „Wstęp do literaturoznawstwa” oraz przedmiot „Historia literatury amerykańskiej”.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem kursu jest przedstawienie rozwoju literatury amerykańskiej po 1945 roku i pogłębienie wiedzy o historyczno-literackich procesach ją kształtujących.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny M_8

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Udział w konwersatorium 30h

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń 30h

Dokończenie lub opracowanie (w domu) sprawozdań z zajęć (ćwiczeń) 30h

Przygotowanie do zaliczenia i obecności na nim. 18h

Razem: 108h

(odpowiada 4 pkt ECTS)

Literatura:

Paul Lauter - A Companion to American Literature and Culture (Blackwell Companions to Literature and Culture, 2010).

Christopher Beach - The Cambridge Introduction to Twentieth-Century American Poetry (Cambridge Introductions to Literature, 2003).

Richard Gray - A History of American Literature (Blackwell Publishing, 2004).

Efekty uczenia się:

KA6_WG3 - student zna i rozumie utwory, zjawiska i procesy literackie oraz

teorie wyjaśniające ich kulturowe podłoże i

zależności między nimi,

KA6_WG8 - student zna i rozumie metody analizy i interpretacji tekstów w

obrębie wybranych tradycji i teorii literaturoznawczych ,

KA6_UW3 - student potrafi przeprowadzać krytyczna analizę i

interpretację tekstów literackich zastosowaniem metod filologicznych pozwalających oceniać ich znaczenie w procesie historyczno-kulturowym, KA6_UW8 - student potrafi właściwie dobierać źródła oraz informacje z

nich pochodzące w obszarze literaturoznawstwa oraz dokonywać oceny,

krytycznej analizy i syntezy tych informacji,

KA6_UK3 - student potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej

terminologii z zakresu literaturoznawstwa z uwzględnieniem elementów społecznokulturowych,

KA6_KO5 - student jest gotów uczestniczenia w życiu kulturalnym w jego

różnorodnych formach

Metody i kryteria oceniania:

Kurs kończy się pisemnym zaliczeniem na ocenę (patrz wytyczne poniżej).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Łapińska
Prowadzący grup: Magdalena Łapińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem kursu jest przedstawienie rozwoju literatury amerykańskiej po 1945 roku. Studenci zapoznają się z kontekstem historycznym, teoretyczno-literackim, najwybitniejszymi pisarzami i pisarkami kolejnych okresów i nurtów literatury amerykańskiej po II wojnie światowej.

Pełny opis:

Udział w konwersatorium 30h

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń 30h

Dokończenie lub opracowanie (w domu) sprawozdań z zajęć (ćwiczeń) 30h

Przygotowanie do zaliczenia i obecności na nim. 18h

Razem: 108h

(odpowiada 4 pkt ECTS)

Literatura:

Literatura uzupełniająca:

Paul Lauter - A Companion to American Literature and Culture (Blackwell Companions to Literature and Culture)-Wiley-Blackwell (2010)

Christopher Beach - The Cambridge Introduction to Twentieth-Century American Poetry (Cambridge Introductions to Literature)-Cambridge University Press (2003)

Richard Gray - A History of American Literature - Blackwell Publishing (2004)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Weronika Łaszkiewicz
Prowadzący grup: Weronika Łaszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalizacyjne
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest przedstawienie rozwoju tradycji fantastycznej w literaturze amerykańskiej.

Pełny opis:

Celem kursu jest przedstawienie rozwoju tradycji fantastycznej w literaturze amerykańskiej. Analiza wybranych tekstów z kolejnych epok literackich pozwala na zapoznanie się z procesami historyczno-literackimi, które wpłynęły na ukształtowanie się amerykańskiej literatury fantastycznej w XX wieku. Analiza wybranych tekstów publikowanych na przestrzeni ostatnich 20 lat pozwala na zrozumienie obecnego stanu tradycji fantastycznej w literaturze amerykańskiej.

Literatura:

Attebery, Brian. The Fantasy Tradition in American Literature. From Irving to Le Guin. Bloomington: Indiana UP, 1980.

Attebery, Brian. Strategies of Fantasy. Bloomington: Indiana UP, 1992.

Clute, John and John Grant (eds.) The Encyclopedia of Fantasy. London: Orbit, 1997.

James, Edward and Farah Mendlesohn (eds.) The Cambridge Companion to Fantasy Literature. Cambridge: Cambridge UP, 2012.

Mathews, Richard. Fantasy. The Liberation of Imagination. New York: Routledge, 2002.

Mendlesohn, Farah. Rhetorics of Fantasy. Middletown, Connecticut: Wesleyan UP, 2008.

Oziewicz, Marek. One Earth, One People. The Mythopoeic Fantasy Series of Ursula K. Le Guin, Lloyd Alexander, Madeleine L’Engle and Orson Scott Card. Jefferson: McFarland & Company, 2008.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalizacyjne
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest przedstawienie rozwoju tradycji fantastycznej w literaturze amerykańskiej.

Pełny opis:

Celem kursu jest przedstawienie rozwoju tradycji fantastycznej w literaturze amerykańskiej. Analiza wybranych tekstów z kolejnych epok literackich pozwala na zapoznanie się z procesami historyczno-literackimi, które wpłynęły na ukształtowanie się amerykańskiej literatury fantastycznej w XX wieku. Analiza wybranych tekstów publikowanych na przestrzeni ostatnich 20 lat pozwala na zrozumienie obecnego stanu tradycji fantastycznej w literaturze amerykańskiej.

Literatura:

Attebery, Brian. The Fantasy Tradition in American Literature. From Irving to Le Guin. Bloomington: Indiana UP, 1980.

Attebery, Brian. Strategies of Fantasy. Bloomington: Indiana UP, 1992.

Clute, John and John Grant (eds.) The Encyclopedia of Fantasy. London: Orbit, 1997.

James, Edward and Farah Mendlesohn (eds.) The Cambridge Companion to Fantasy Literature. Cambridge: Cambridge UP, 2012.

Mathews, Richard. Fantasy. The Liberation of Imagination. New York: Routledge, 2002.

Mendlesohn, Farah. Rhetorics of Fantasy. Middletown, Connecticut: Wesleyan UP, 2008.

Oziewicz, Marek. One Earth, One People. The Mythopoeic Fantasy Series of Ursula K. Le Guin, Lloyd Alexander, Madeleine L’Engle and Orson Scott Card. Jefferson: McFarland & Company, 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)