Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problemy analityczne i interpretacyjne w analizie związków organicznych 310-KS2-1ANI
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Zalecana literatura podstawowa:

1. Z. Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej

2. R. Silverstein, F.Webster, D. Kiemle; Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych lub Tytuł oryginalny: Spectrometric

Identification of Organic Compounds

3. W. Zieliński, A. Rajca; Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych

4. W. Szczepaniak; Metody instrumentalne w analizie chemicznej,

5. A. Cygański, Podstawy metod elektroanalitycznych oraz

Metody spektroskopowe w chemii analitycznej

Zalecana literatura dodatkowa:

- J. Najbar, A.Turek; Fotochemia i spektroskopia optyczna, Ćwiczenia laboratoryjne

- K. Danzer, E. Than, D. Molch, Analityka. Ustalanie składu substancji

- J. P. Eberhart, Structural and chemical analysis of materials

- T.Nowicka-Jankowska, i wsp. Spektrofotometria UV/VIS w analizie chemicznej.

- R. Nyquist, Interpreting Infrared, Raman, and NMR Spectra [Vols 1 and 2] - (Elsevier, 2001)

- NMR - From Spectra to Structures - An Experimental Approach - 2nd Edition - 2007

Efekty uczenia się:

Laboratorium:

wiedza

Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów kształcenia do obszaru wiedzy

CSKA7_WG5 zna teoretyczne podstawy działania aparatury pomiarowej i cykl życia urządzeń, stosowanych w obrębie studiowanego

kierunku oraz zna zasady bezpiecznej pracy i obsługi aparatury badawczej w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę

umiejętności

CSKA7_UW3 potrafi integrować wiedzę z zakresu chemii, oraz prawa i kryminalistyki przy formułowaniu i rozwiązywaniu problemów i

zadań projektowych z zakresu studiowanego kierunku XA_P7S_UW

CSKA7_UW7 potrafi projektować nowoczesny proces badawczy lub pomiarowy, opracowując do tego celu metody analityczne

CSKA7_UW8 potrafi dokonać oceny metod chemicznych w zakresie studiowanego kierunku

Kompetencje społeczne

CSKA7_KR2 jest gotów do profesjonalnego zachowania i przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz

przestrzegania tych zasad

Metody i kryteria oceniania:

Założone efekty zostaną zweryfikowane poprzez:

- ocenę pracy każdego z zespołów – efektywność pracy (czas i ilość wykonanych zadań, ocena punktowa w skali 1-10).

- każde z ćwiczeń poprzedzane jest pisemna praca wstępną (ocena punktowa w skali 1-10) -

Student uzyskuje zaliczenie po uzyskaniu z każdego z ćwiczeń minimum 11 punktów.

Zakres tematów:

Laboratoria: głównie interpretacja widm IR i NMR oraz MS, efekty konformacyjne spektroskopia 2D NMR

ćw.1 Określanie grup protonów nierównoważonych, protony diasterotopowe. Przypisanie struktury w oparciu o widmo NMR i wzór

strukturalny.

Ćw.2 Analiza konformacyjna w spektroskopii NMR. Podstawy obsługi programu NNRNootebok oraz WINDNMR. Praca z modelami

Driedinga oraz rysowanymi w edytorze.

Ćw. 3 Określanie struktury nieznanych związków w oparciu o widma MS, IR oraz NMR (FID).

Metody dydaktyczne:

Forma prowadzenia zajęć – laboratorium z podziałem grupy na zespoły zadaniowe

- metoda problemowa, wymagająca aktywności studentów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:30 - 13:15, sala 2015
Aneta Baj 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Chemii i Wydziału Stosunków Międzynarodowych - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)