Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia analityczna zaawansowana 310-CS2-1CANZ
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 25
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Skoog D. A., West D. M., Holler F .J., Crouch S. R., Podstawy chemii analitycznej cz. 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007.

2. Hulanicki A., Współczesna chemia analityczna. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001.

3. Namieśnik J., Chrzanowski W., Szpinek P. (red.), Nowe horyzonty i wyzwania w analityce i monitoringu środowiskowym. Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiskowego (CEEAM), Gdańsk, 2003.

4. Namieśnik J., Łukasiak J. Jamrógiewicz Z., Pobieranie próbek środowiskowych do analizy, PWN, Warszawa, 1995.

5. Namieśnik J., Jamrógiewicz Z., Pilarczyk M., Torres L., Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy, WNT, Warszawa, 2000.

6. Konieczka P., Namieśnik J., Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych. WNT, Warszawa, 2007.

Literatura uzupełniająca:

1.Kabata-Pendias A., Szteke B. (red.), Problemy jakości analizy śladowej w badaniach środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Edukacyjne ŻAK, Warszawa, 1998.

2. Jarosz M. (red.), Nowoczesne techniki analityczne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

3. Brzózka Z. 2009. Mikrobioanalityka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2006.

4. Barałkiewicz D., Bulska E. (red.), Specjacja chemiczna. Problemy i możliwości. Wydawnictwo MALAMUT, Warszawa, 2009.

5. Żyrnicki W., Borkowska-Borecka J., Bulska E., Szmyd E. (red.), Metody analitycznej spektrometrii atomowej. Teoria i praktyka. Wydawnictwo MALAMUT, Warszawa, 2010.

6. Baranowska I. (red.), Analiza śladowa. Zastosowania. Wydawnictwo MALAMUT, Warszawa, 2013.

Efekty uczenia się:

W wyniku realizacji zajęć uzyskane zostaną następujące efekty uczenia się: KP7_WG1, KP7_WG2 oraz KP7_UW6. Sprawdzenie uzyskania efektów kształcenia odbędzie się w oparciu o wynik egzaminu pisemnego.

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczenie do egzaminu: uczestnictwo w wykładach, zaliczenie laboratorium na pozytywną ocenę.

Forma zaliczenia: egzamin pisemny na ocenę – pytania otwarte.

Ocena końcowa zostanie wystawiona zgodnie z poniższym kryterium.*

bardzo dobry 5.0 (93-100%)

dobry plus 4.5 (84-92%)

dobry 4.0 (74-83%)

dostateczny plus 3.5 (64-73%)

dostateczny 3.0 (54-63%)

niedostateczny 2.0 (53% i poniżej)

*zgodnie z Uchwałą nr 1/2018 Rady Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB (§ 2 i 3)

Zakres tematów:

Znaczenie chemii analitycznej, rola narzędzi analitycznych. Proces analityczny i charakterystyka jego poszczególnych etapów. Podstawowe pojęcia z nim związane: próbka, sygnał, zasada pomiaru (technika analityczna), metoda analityczna, procedura analityczna. Analityka składu, rozmieszczenia, strukturalna, procesowa. Pojęcie analizy śladowej i jej specyfika. Błędy analizy chemicznej i przyczyny ich powstawania. Zasady i metody pobierania próbek. Pobieranie próbek materiałów stałych, próbniki do poboru próbek stałych. Techniki zmniejszania próbki stałej. Pobieranie próbek sypkich, w kawałkach, gleby, materiałów roślinnych, osadów dennych. Pobieranie próbek gazowych i ciekłych. Sposoby przechowywania i transportu próbek stałych, ciekłych i gazowych. Dokumentowanie etapu pobierania próbek, kontrola procesu przygotowania próbki. Typowe operacje etapu przygotowania próbek do analizy. Metody roztwarzania próbek nieorganicznych i organicznych. Metody rozdzielania i zatężania analitów, eliminacja substancji przeszkadzających i efektów matrycowych. Kalibracja metod analitycznych. Walidacja metod analitycznych – parametry procesu walidacji. Najnowsze osiągnięcia i kierunki rozwoju chemii analitycznej: zielona chemia analityczna; miniaturyzacja w przygotowaniu próbek do analizy; układy Lab-On-A-Chip, miniaturowe czujniki chemiczne; techniki przepływowe i sprzężone; wielofunkcyjne materiały molekularne w analizie chemicznej; materiały porowate, magnetyczne i nanomateriały; specjacja i analiza specjacyjna.

Metody dydaktyczne:

prezentacja multimedialna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, (sala nieznana)
Beata Godlewska-Żyłkiewicz 16/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Beata Godlewska-Żyłkiewicz 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)