Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia organiczna zaawansowana 310-CS2-1CORZ
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. J. Gawroński, K. Gawrońska, K. Kacprzak, M. Kwit “Współczesna synteza organiczna - wybór eksperymentów” Wydawnictwo Naukowe PWN 2004

2. Morris D.G. Stereochemia, PWN, Warszawa, 2008

3. J. March Chemia Organiczna: reakcje, mechanizmy, budowa

4. W. Zieliński, A. Rajca (red.), Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych, WNT, Warszawa 1995

5. A.Vogel, Preparatyka Organiczna, WNT, Warszawa 2007

6. Artykuł naukowy dotyczący ćwiczenia laboratoryjnego

Efekty uczenia się:

KP7 WG1 - Zna rodzaje reakcji organicznych, potrafi omówić i przedstawić w formie graficznej podstawowe i złożone mechanizmy reakcji organicznych zgodnie z aktualnym stanem wiedzy (weryfikacja: sprawdzian pisemny, sprawozdanie z wykonanego doświadczenia).

KP7 WG2 - posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu chemii organicznej, pozwalającą na omówienie budowy związków organicznych (uwzględniając ich budowę przestrzenną) i ich właściwości fizycznych i chemicznych, wyjaśnienie mechanizmów. Zna metody syntezy i identyfikacji związków organicznych (weryfikacja: sprawdzian pisemny, sprawozdanie z wykonanego doświadczenia).

KP7 UW6 - Opanował w podstawowym zakresie umiejętność interpretacji widm IR, 1H NMR, 13C NMR. Potrafi porównywać i interpretować dane oraz zastosować znane rozwiązania w nowych sytuacjach w zakresie syntezy i analizy związków organicznych. Umie opracować sprawozdanie z przeprowadzonych badań (weryfikacja: sprawozdania i sprawdziany pisemne z ćwiczeń laboratoryjnych, systematyczna ocena pracy na ćwiczeniach laboratoryjnych).

KP7 K02 - Potrafi pracować w grupie, jak i samodzielnie. Posiada wiedzę z zakresu BHP, a w szczególności zna zasady bezpiecznego posługiwania się odczynnikami chemicznymi i rozpuszczalnikami oraz segregacji i utylizacji odpadów chemicznych oraz umiejętność stosowania tej wiedzy w pracy laboratoryjnej (weryfikacja: systematyczna ocena na pracy ćwiczeniach laboratoryjnych).

Metody i kryteria oceniania:

1. Wykonanie 2-3 preparatów z puli przygotowanych doświadczeń.

2. Sprawdzanie przygotowania do zajęć laboratoryjnych.

3. Ocena ciągła realizacji ćwiczenia laboratoryjnego i przestrzegania przepisów BHP w trakcie jego wykonywania.

4. Ocena sprawozdania pisemnego z wykonanego ćwiczenia.

5. Sprawdziany pisemne z wiedzy teoretycznej dotyczącej wykonanego ćwiczenia laboratoryjnego.

Kryteria oceniania zgodnie z przyjętym regulaminem studiów.

Zakres tematów:

Preparaty:

1. Reakcja Dielsa-Aldera bezwodnika maleinowego i furanu. Redukcja otrzymanego adduktu za pomocą NaBH4.

2. Synteza 5,6-epoksycholesterolu z cholesterolu.

3. Synteza fenyloseryny w reakcji kondensacji benzaldehydu z glicyną.

4. Synteza cynamononitrylu w reakcji kondensacji benzaldehydu z acetonitrylem.

5. Synteza (S)-(+)-4-karboksy-gama-butyrolaktonu z kwasu L-glutaminowego. Estryfikacja (S)-(+)-4-karboksy-gama-butyrolaktonu.

6. Rozdział D,L-1-fenyloetyloaminy na enancjomery.

7. Synteza benzoesanu fenylu metodą Schottena – Baumanna.

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia laboratoryjne, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:00 - 17:30, sala 1104
Aneta Tomkiel 6/ szczegóły
2 każdy wtorek, 8:15 - 12:45, sala 1104
Dorota Czajkowska-Szczykowska 5/ szczegóły
3 każdy piątek, 8:15 - 12:45, sala 1104
Dorota Czajkowska-Szczykowska 5/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Chemii i Wydziału Stosunków Międzynarodowych - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)