Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia organiczna zaawansowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS2-1CORZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia organiczna zaawansowana
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemiczne-przedm.obowiązkowe
I rok II stopnia Chemia sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Chemia organiczna II 0200-CS1-3CHOR2
Metody spektroskopowe w analizie chemicznej 0200-CS1-2MSA

Założenia (opisowo):

Wymagane jest zaliczenie kursu chemii organicznej (np 0200-CS1-3CHOR2) oraz znajomość metod spektroskopowych w analizie chemicznej (np 0200-CS1-2MSA). Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu chemii organicznej, pozwalającą na nazwanie oraz omówienie budowy prostych związków organicznych i ich właściwości fizycznych i chemicznych, wyjaśnienie mechanizmów podstawowych reakcji. Powinien znać i umieć zastosować podstawowe techniki izolacji i oczyszczania związków organicznych. Student powinien opanować podstawowe umiejętności manualne niezbędne w pracy laboratoryjnej, powinien znać i stosować w pracy przepisy BHP. Powinien mieć też podstawową wiedzę z zakresu spektroskopowych metod identyfikacji związków organicznych i jej potrafić ją zastosować w praktyce.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z aktualnym stanem wiedzy na temat reakcji związków organicznych różnego typu, rodnikowych, jonowych i pericyklicznych, z uwzględnieniem ich stereochemicznego przebiegu oraz pokazanie zależności pomiędzy budową a reaktywnością związków organicznych.

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące treści:

1. Przedstawianie (reprezentacja) i modelowanie struktury związków organicznych i wiązań.

2. Główne typu mechanizmów reakcji i reaktywnych indywiduów (formalizm

strzałkowy)

a) jonowe, rodnikowe, pericykliczne

b) reakcje metaloorganiczne: Hecka, Suzuki itp??

c) inne

d) reaktywne indywidua w chemii organicznej: rodniki, karbokationy,

karboaniony itp

3. Reaktywność i kontrola selektywności reakcji

a) kwasowość termodynamiczna (super zasady i kwasy) i kinetyczna

(nukleo- i elektrofile)

b) elektroujemność i poziomy utlenienia (i hydratacji)

c) strategie kontroli selektywności, rodzaje selektywności, modele,

zasady, reguły - np C-H

d) stereoelektronowa i steryczna kontrola przebiegu reakcji: HOMO, LUMO, SOMO

e) LFERs (w tym równanie Hammetta) + SPR/SAR

4. Stereochemiczny opis związków i reakcji organicznych

a) opis molekuły (tzw. 4K) i rodzaje izomerii (analiza konformacyjna?)

b) stereochemiczny opis reakcji, topowość?

c) słownictwo i nomenklatura stereochemiczna

d) pomiary, analiza czystości i ustalanie konfiguracji: absolutna/względna

e) synteza EPC

Literatura:

1. J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers: “Organic Chemistry”, 2001, Oxford University Press

2. J. Gawroński, K. Gawrońska, „Stereochemia w syntezie organicznej”, 1988, PWN, Warszawa

3. Morris D.G. Stereochemia, PWN, Warszawa, 2008

4. M. B. Smith, J. March March’s Advanced Organic Chemistry

5. J. March Chemia Organiczna: reakcje, mechanizmy, budowa

6. J. McMurry Chemia organiczna, PWN, Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

KP7 WG1 - zna rodzaje reakcji organicznych, potrafi omówić i przedstawić w formie graficznej podstawowe i złożone mechanizmy reakcji organicznych zgodnie z aktualnym stanem wiedzy (weryfikacja: egzamin pisemny, dyskusja podczas wykładu konwersatoryjnego).

KP7 WG2 - Posiada rozszerzoną wiedzą z zakresu chemii organicznej, pozwalającą na omówienie budowy związków organicznych (uwzględniając ich budowę przestrzenną) i ich właściwości fizycznych i chemicznych. Zna metody syntezy i identyfikacji związków organicznych. Potrafi określić zależności pomiędzy budową, a reaktywnością związków organicznych (weryfikacja: egzamin pisemny, dyskusja podczas wykładu konwersatoryjnego).

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania

• egzamin pisemny,

• sprawozdania i sprawdziany pisemne z ćwiczeń laboratoryjnych,

• systematyczna ocena pracy na ćwiczeniach laboratoryjnych.

Student jest dopuszczony do egzaminu po zaliczeniu laboratorium. Obecność na wykładach jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu.

Kryteria oceniania zgodnie z przyjętym regulaminem studiów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Łaźny
Prowadzący grup: Dorota Czajkowska-Szczykowska, Ryszard Łaźny, Aneta Tomkiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z aktualnym stanem wiedzy na temat reakcji związków organicznych różnego typu, rodnikowych, jonowych i pericyklicznych, z uwzględnieniem ich stereochemicznego przebiegu oraz pokazanie zależności pomiędzy budową a reaktywnością związków organicznych.

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące treści:

1. Wstęp, literatura i pojęcia podstawowe.

2. Przedstawianie (reprezentacja) i modelowanie struktury zw. org. iwiązań. (może?)

3. Główne typu mechanizmów reakcji i reaktywnych indywiduów (formalizm

strzałkowy)

a) jonowe, rodnikowe, pericykliczne

b) reakcje metaloorganiczne: Hecka, Suzuki itp??

c) inne

d) reaktywne indywidua w chemii organicznej: rodniki, karbokationy,

karboaniony itp

4. Reaktywność i kontrola selektywności reakcji

a) kwasowość termodynamiczna (super zasady i kwasy) i kinetyczna

(nukleo- i elektrofile)

b) elektroujemność i poziomy utlenienia (i hydratacji)

c) strategie kontroli selektywności, rodzaje selektywności, modele,

zasady, reguły - np C-H

d) stereoelektronowa i steryczna kontrola przebiegu reakcji: HOMO, LUMO, SOMO

e) LFERs (w tym równanie Hammetta) + SPR/SAR

5. Stereochemiczny opis związków i reakcji organicznych

a) opis molekuły (tzw. 4K) i rodzaje izomerii (analiza konformacyjna?)

b) stereochemiczny opis reakcji, topowość?

c) słownictwo i nomenklatura stereochemiczna

d) pomiary, analiza czystości i ustalanie konfiguracji: absolutna/względna

e) synteza EPC

Literatura:

1. J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers: “Organic Chemistry”, 2001, Oxford University Press

2. J. Gawroński, K. Gawrońska, „Stereochemia w syntezie organicznej”, 1988, PWN, Warszawa

3. Morris D.G. Stereochemia, PWN, Warszawa, 2008

4. M. B. Smith, J. March March’s Advanced Organic Chemistry

5. J. March Chemia Organiczna: reakcje, mechanizmy, budowa

6. J. McMurry Chemia organiczna, PWN, Warszawa 2015

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Łaźny
Prowadzący grup: Dorota Czajkowska-Szczykowska, Ryszard Łaźny, Aneta Tomkiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z aktualnym stanem wiedzy na temat reakcji związków organicznych różnego typu, rodnikowych, jonowych i pericyklicznych, z uwzględnieniem ich stereochemicznego przebiegu oraz pokazanie zależności pomiędzy budową a reaktywnością związków organicznych.

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące treści:

1. Wstęp, literatura i pojęcia podstawowe.

2. Przedstawianie (reprezentacja) i modelowanie struktury zw. org. iwiązań. (może?)

3. Główne typu mechanizmów reakcji i reaktywnych indywiduów (formalizm

strzałkowy)

a) jonowe, rodnikowe, pericykliczne

b) reakcje metaloorganiczne: Hecka, Suzuki itp??

c) inne

d) reaktywne indywidua w chemii organicznej: rodniki, karbokationy,

karboaniony itp

4. Reaktywność i kontrola selektywności reakcji

a) kwasowość termodynamiczna (super zasady i kwasy) i kinetyczna

(nukleo- i elektrofile)

b) elektroujemność i poziomy utlenienia (i hydratacji)

c) strategie kontroli selektywności, rodzaje selektywności, modele,

zasady, reguły - np C-H

d) stereoelektronowa i steryczna kontrola przebiegu reakcji: HOMO, LUMO, SOMO

e) LFERs (w tym równanie Hammetta) + SPR/SAR

5. Stereochemiczny opis związków i reakcji organicznych

a) opis molekuły (tzw. 4K) i rodzaje izomerii (analiza konformacyjna?)

b) stereochemiczny opis reakcji, topowość?

c) słownictwo i nomenklatura stereochemiczna

d) pomiary, analiza czystości i ustalanie konfiguracji: absolutna/względna

e) synteza EPC

Literatura:

1. J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers: “Organic Chemistry”, 2001, Oxford University Press

2. J. Gawroński, K. Gawrońska, „Stereochemia w syntezie organicznej”, 1988, PWN, Warszawa

3. Morris D.G. Stereochemia, PWN, Warszawa, 2008

4. M. B. Smith, J. March March’s Advanced Organic Chemistry

5. J. March Chemia Organiczna: reakcje, mechanizmy, budowa

6. J. McMurry Chemia organiczna, PWN, Warszawa 2015

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Łaźny
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z aktualnym stanem wiedzy na temat reakcji związków organicznych różnego typu, rodnikowych, jonowych i pericyklicznych, z uwzględnieniem ich stereochemicznego przebiegu oraz pokazanie zależności pomiędzy budową a reaktywnością związków organicznych.

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące treści:

1. Wstęp, literatura i pojęcia podstawowe.

2. Przedstawianie (reprezentacja) i modelowanie struktury zw. org. iwiązań. (może?)

3. Główne typu mechanizmów reakcji i reaktywnych indywiduów (formalizm

strzałkowy)

a) jonowe, rodnikowe, pericykliczne

b) reakcje metaloorganiczne: Hecka, Suzuki itp??

c) inne

d) reaktywne indywidua w chemii organicznej: rodniki, karbokationy,

karboaniony itp

4. Reaktywność i kontrola selektywności reakcji

a) kwasowość termodynamiczna (super zasady i kwasy) i kinetyczna

(nukleo- i elektrofile)

b) elektroujemność i poziomy utlenienia (i hydratacji)

c) strategie kontroli selektywności, rodzaje selektywności, modele,

zasady, reguły - np C-H

d) stereoelektronowa i steryczna kontrola przebiegu reakcji: HOMO, LUMO, SOMO

e) LFERs (w tym równanie Hammetta) + SPR/SAR

5. Stereochemiczny opis związków i reakcji organicznych

a) opis molekuły (tzw. 4K) i rodzaje izomerii (analiza konformacyjna?)

b) stereochemiczny opis reakcji, topowość?

c) słownictwo i nomenklatura stereochemiczna

d) pomiary, analiza czystości i ustalanie konfiguracji: absolutna/względna

e) synteza EPC

Literatura:

1. J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers: “Organic Chemistry”, 2001, Oxford University Press

2. J. Gawroński, K. Gawrońska, „Stereochemia w syntezie organicznej”, 1988, PWN, Warszawa

3. Morris D.G. Stereochemia, PWN, Warszawa, 2008

4. M. B. Smith, J. March March’s Advanced Organic Chemistry

5. J. March Chemia Organiczna: reakcje, mechanizmy, budowa

6. J. McMurry Chemia organiczna, PWN, Warszawa 2015

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)