Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia 450-ZN1-1MIK
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podano w części A sylabusa

Efekty uczenia się:

Kolokwium, dyskusja na zajęciach: 1MIK_U01, 1MIK_U02, 1MIK_U03

Prace domowe: 1MIK_U04

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

Ćwiczenia - zaliczenie na stopień uzyskuje się na podstawie oceny aktywności studenta na zajęciach, prac domowych i wyników kolokwium.

Zaliczenie przedmiotu wymaga zdobycia w trakcie semestru co najmniej 51% możliwych punktów. Ilościowe kryteria oceny osiągnięć weryfikowanych w ramach przedmiotu są zgodne z § 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku z 26.06.2019 r. (z poźn. zm.)

Nieobecności na ćwiczenia w liczbie przekraczającej 1 wymagają usprawiedliwienia i zaliczenia na konsultacjach u prowadzącego zajęcia.

Zakres tematów:

Temat 1. Przedmiot ekonomii. Podmioty działalności gospodarczej

Ekonomia jako nauka społeczna. Gałęzie ekonomii

Problem wyboru ekonomicznego i koszt alternatywny

Podmioty gospodarcze i model homo oeconomicus

Temat 2. Teoria wyboru konsumenta

Użyteczność całkowita i krańcowa

Prawa Gossena i ich interpretacja

Wybór i nadwyżka konsumenta.

Preferencje konsumenta i krzywa obojętności

Analiza linii budżetu

Równowaga konsumenta

Temat 3. Teoria równowagi rynkowej

Istota rynku i mechanizmu rynkowego

Modele rynku/konkurencji

Analiza elementów rynku

Elastyczności popytu i podaży oraz ich znaczenie

Istota dostosowań rynkowych (teoremat pajęczyny)

Temat 4. Teoria produkcji. Efektywność. Postęp techniczny

Istota funkcji produkcji

Cechy funkcji produkcji i ich znaczenie

Pomiar efektywności

Istota i interpretacja postępu technicznego

Temat 5. Zagadnienie optimum ekonomicznego przedsiębiorstwa

Cele przedsiębiorstw. Funkcje kosztów

Optimum techniczne

Optimum ekonomiczne krótkookresowe firmy

Optimum ekonomiczne długookresowe firmy

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia wymagają czynnego uczestnictwa studentów, w tym: odpowiedzi ustnych, rozwiązywania testów, zadań, wspólnego omawiania zagadnień zadawanych przez prowadzących ćwiczenia. Przewidziane jest kolokwium i prace domowe.

Student ma możliwość odbycia konsultacji u prowadzącego ćwiczenia (w trybie stacjonarnym lub zdalnym). Terminy konsultacji dostępne na karcie prowadzącego w USOS.

I. Forma synchroniczna:

W okresie od 7 stycznia do 6 lutego 2023 r. zajęcia dydaktyczne odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość przy użyciu platformy edUPortal w formie synchronicznej (tj. zajęć prowadzonych w czasie rzeczywistym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 17:10 - 18:55, sala 302
Natalia Rudnicka 34/ szczegóły
2 co druga sobota (parzyste), 15:20 - 17:05, sala 302
Natalia Rudnicka 33/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)