Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski- lektorat 440-SS2-1JAN2
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

https://www.researchgate.net/publication/264800355_What_is_sociology

Blundell, J, 2016. Cambridge IGCSE® Sociology Coursebook, Cambridge University Press

Olsen, A. E., 2016 . Academic Vocabulary. Fifth edition. Pearson Education Inc., London

Ludbrook, G., 2014. English for International Social Work. Cafoscarina, Venezia.

http://www.globalresearch.ca/child-poverty-unemployment-homelessness-the-role-of-social-workers-in-america/5372462

https://academy.amnesty.org/learn/course/115/play/2745:174/module-1

http://cec.vcn.bc.ca/cmp/modules/cla-int.htm

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/

linguahouse.com

breakingnewsenglish.com

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu lektoratu student:

KP7_UK6 potrafi się porozumiewać w języku obcym nowożytnym

na poziomie B2+

KP7_UK7 potrafi czytać ze zrozumieniem teksty socjologiczne

w języku obcym oraz komunikować się w języku obcym

z wykorzystaniem terminologii socjologicznej

KP7_KR3 ma świadomość znaczenia kompetencji językowych

i konieczności z korzystania z publikacji zagranicznych

Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta:

praca w małych grupach, zadanie praktyczne, ocena aktywności na zajęciach, okresowe krótkie sprawdziany i/lub krótkie pisemne prace domowe, egzamin ustny.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem ustnym.

Warunki zaliczenia przedmiotu i możliwości podejścia do egzaminu:

-obecność i aktywny udział w zajęciach,

-testy ze słownictwa,

-regularne odrabianie prac domowych,

-samodzielne opracowanie wybranego przez studenta tekst specjalistycznego według podanych wskazówek,

- regularne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze).

Egzamin ustny składa się z 2 części.

Część 1 polega na ustnej wypowiedzi na jeden z ośmiu tematów opracowanych na podstawie tekstów fachowych omówionych na zajęciach (tematy są losowane przez studentów) oraz interakcji z egzaminatorem (udzieleniu odpowiedzi na zadane przez niego pytania). Studenta obowiązuje znajomość treści oraz słownictwa zawartego w tekstach.

Część 2 polega na przedstawieniu ustnego raportu z opracowanego samodzielnie artykułu związanego z profilem studiów i indywidualnymi zainteresowaniami studenta wg wzoru podanego przez lektora oraz interakcji z egzaminatorem (udzieleniu odpowiedzi na zadane przez niego pytania).

Oprócz poprawności i płynności językowej, ocenie podlega umiejętność przedstawienia zagadnienia w sposób spójny i logiczny, prowadzenia dyskusji, wyrażenia opinii na dany temat i jej uzasadnienia, udzielania odpowiedzi na zadane pytania, oraz znajomość fachowego słownictwa.

W przypadku nadprogramowej nieobecności studenta, obowiązany jest on do ustnego streszczenia artykułu/filmu nawiązującego do tematyki związanej z dziedziną kierunkową o długości tekstu lub skryptu jednej strony A4 (ok. 1800 znaków) w czasie konsultacji oraz zaliczenie wszelkich zaległych prac w ciągu dwóch tygodni od nieobecności lub testu. Opuszczenie przez studenta więcej niż połowy zajęć jest podstawą do braku otrzymania zaliczenia a ewentualne zaliczenie przedmiotu ustalane będzie indywidualnie w porozumieniu z wydziałem.

W zależności od obowiązujących regulacji zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, także w formie testu na internetowej platformie edukacyjnej.

Zakres tematów:

Terminologia socjologiczna

Znani socjologowie

Perspektywa socjologiczna

Sieć usług społecznych w Europie

Amnesty international i Prawa Człowieka

Łamanie praw ludzi i dzieci na plantacjach oleju palmowego w Indonezji.

Bieda i nierówności społeczne

Traktowanie kobiet w Indiach. Islandia jako kraj najlepszy do życia dla kobiet.

Zmiany klimatyczne i ich konsekwencje.

Zastrzega się, że ze względu na wyznaczoną zdalną formę niektórych zajęć realizacja tematów może ulec niewielkim zmianom. Nie wpływa to na osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie/dyskusja, pisanie, czytanie, słuchanie. Podczas zajęć używane są różnorodne formy przekazu informacji oraz zaangażowania studentów do pracy (multimedia, zadania w formie papierowej lub elektronicznej, praca indywidualna, w parach lub grupach, burza mózgu, itd.) zgodnie z koncepcją projektowania uniwersalnego. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych (kartkówki leksykalne oraz raz w semestrze test umiejętnościowy), zadań praktycznych, krótkich pisemnych lub ustnych prac domowych, zapewniając studentom różnorodnych form ekspresji i prezentowania wiedzy i kompetencji według jednej z zasad projektowania uniwersalnego w edukacji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 128A
Iwona Kubas 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)