Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia komórki 320-BS1-1BIK
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. B., Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter, Podstawy biologii komórki. Wyd. III. PWN warszawa, 2019.

2. E. Pyza, G. Tylko, W. Kilarski, Strukturalne podstawy biologii komórki. PWN i PZWL Warszawa, 2022.

Literatura uzupełniająca:

1. Mescher AL. 2020 Histologia. Podręcznik i atlas. Urban & Partner, Wrocław

2. Welsch U., Cytologia i Histologia Sobotta.2002 Atlas Histologii, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna i rozumie rolę i budowę struktur komórkowych (KA6_WG2).

2. Student zna i rozumie podstawowe metody stosowane w laboratoriach biologicznych, także na poziomie molekularnym (KA6_WG10).

Umiejętności:

3. Student potrafi wykorzystać podstawowe narzędzia laboratoryjne w celu wykonania prostych badań biologicznych, prowadzić ich dokumentację i analizować uzyskane wyniki (KA6_UW4).

Kompetencje społeczne:

4. Student jest gotów do krytycznej analizy informacji z różnych źródeł oceniając ich wiarygodność (KA6_KK1).

Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:

KA6_WG2, KA6_WG10, KA6_KK1 - dwa sprawdziany pisemne w postaci testów zamkniętych jednokrotnego wyboru i pytań otwartych,

sprawdzian praktyczny z rozpoznawania preparatów

KA6_UW4, KA6_KK1 - bieżąca ocena wyników pracy studentów podczas zajęć, sprawdzian praktyczny z umiejętności posługiwania się

mikroskopem i rozpoznawania preparatów

Metody i kryteria oceniania:

Student może opuścić dwa zajęcia z koniecznością odpracowania. Zasady zaliczenia nieobecności należy ustalać z prowadzącym zajęcia.

Metody oceniania:

1. Sprawdziany pisemne w postaci testów zamkniętych jednokrotnego wyboru i pytań otwartych.

3. Bieżąca ocena wyników pracy studentów podczas zajęć.

4. Sprawdzian praktyczny z rozpoznawania preparatów.

5. Sprawdzian praktyczny z umiejętności posługiwania się mikroskopem świetlnym.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w

Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zakres tematów:

1. Zasady bezpieczeństwa pracy w laboratorium. Praca z mikroskopem optycznym i fluoresecencyjnym.

2. Zróżnicowanie budowy, kształtów i rozmiarów komórek na wybranych przykładach organizmów jednokomórkowych, roślinnych i zwierzęcych. Obserwacje mikroskopowe i wykonywanie pomiarów różnych rodzajów komórek na preparatach trwałych.

3. Frakcjonowanie zawartości komórek metodą wirowania - uzyskiwanie, oczyszczanie i identyfikacja frakcji chloroplastów.

4. Metody kultur in vitro komórek zwierzęcych. Wyposażenie laboratorium kultur in vitro, podstawowe techniki prowadzenia kultur komórek zwierzęcych.

5. Komórkowe błony biologiczne i ich funkcje - badanie właściwości osmotycznych błon erytrocytów. Obserwacje mikroskopowe i spektrofotometryczne pomiary tempa uwalniania hemoglobiny podczas hemolizy.

6. Struktura i funkcje mitochondriów. Metody barwienia mitochondriów i obserwacje mikroskopowe.

7. Struktura i funkcje jądra komórkowego, przebieg i znaczenie procesu mitozy. Badanie przebiegu procesu mitozy w różnych warunkach, wykonywanie preparatów, wyznaczanie indeksu fazowego i indeksu mitotycznego w oparciu o obserwacje mikroskopowe.

8. Badanie żywotności komórek drożdży w zależności od warunków kultury. Mikroskopowe metody oznaczania żywotności komórek, określanie przeżywalności komórek drożdży w zależności od warunków kultury.

Metody dydaktyczne:

Wykonywanie zadań zgodnie z instrukcjami prowadzącego.

Analiza uzyskanych wyników.

Wnioskowanie w oparciu o uzyskane dane i dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 12:00 - 14:30, sala 2083
Magdalena Czerniecka 10/ szczegóły
2 każdy wtorek, 9:15 - 11:45, sala 2083
Magdalena Czerniecka 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)