Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka wodno-ściekowa 320-ES1-2GWS
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Aktualnie obowiązujące Rozporządzenia Ministra Środowiska i Ministra Zdrowia dotyczące wody i ścieków

Bajkiewicz-Grabowska E., 2020. Hydrologia ogólna. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Chełmicki W., 2002. Woda. Zasoby, degradacja, ochrona. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Ciepielowski A., 1999. Podstawy gospodarowania wodą, Wyd. SGGW, Warszawa.

Jokiel P., Marszelewski W., Pociask-Karteczka J., 2017. Hydrologia Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Kalenik M., 2020. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, Wyd. SGGW, Warszawa.

Kubiak-Wójcicka K., Machula S., 2020. Influence of Climate Changes on the State of Water Resources in Poland and Their Usage. Geosciences 10(8), 312; https://doi.org/10.3390/geosciences10080312.

Mikulski Z., 1998. Gospodarka wodna, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Nawrocki J., (red.), 2010. Uzdatnianie wody, procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne, t. 1 i 2, Wyd. naukowe UAM, PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Student zna i rozumie procesy kształtujące ekosystemy wodne oraz znaczenie edukacji ekologicznej i działań na rzecz ochrony przyrody - KA6_WG2.

2. Student zna i rozumie możliwości praktycznych zastosowań wiedzy przyrodniczej w życiu społeczno-gospodarczym oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości - KA6_WG4.

3. Student zna i rozumie podstawy prawa gospodarczego i prawa ochrony środowiska, szczególnie Dyrektywę Wodną, zasady ergonomii i BHP, ochrony własności przemysłowej i intelektualnej - KA6_WK3.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Student jest gotów do wykazywania kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości w podejmowaniu aktywności na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego - KA6_KO2.

Sposoby weryfikacji efektów:

1. Egzamin pisemny (KA6_WG2, KA6_WG4, KA6_WK3)

2. Konsultacje (KA6_WG4)

3. Uczestnictwo w wykładach (KA6_KO2)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie egzaminu końcowego dotyczącego wiedzy z wykładów (pytania otwarte i zamknięte).

Ilościowe kryteria oceny osiągnięć weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych na Wydziale Biologii zgodne z § 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku z 26.06.2019 r.

Zakres tematów:

1. Rys historyczny gospodarki wodnej w Polsce i na świecie

2. Zasoby wodne Polski (podział Polski na jednostki hydrologiczne, rodzaje wód lądowych i morskich, wody Morza Bałtyckiego)

3. Miary odpływu i ich zróżnicowanie na terenie Polski

4. Charakterystyka potrzeb wodnych.

5. Gospodarcze wykorzystanie wód w Polsce.

6. Organizacja gospodarki wodnej w Polsce.

7. Technologie uzdatniania wody do celów wodociągowych.

8. Technologie oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. Parametry stosowane w ocenie stopnia redukcji zanieczyszczeń.

9. Przydomowe oczyszczalnie ścieków.

10. Efekty modernizacji oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody.

11. Dane statystyczne dotyczące krajowej gospodarki ściekowej i procesów uzdatniania wody.

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną

Konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Grabowska, Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)