Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka wodno-ściekowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ES1-2GWS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka wodno-ściekowa
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
II rok Ekobiznesu Semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Gospodarka wodna obejmuje racjonalne zarządzanie wodą oraz szeroko pojętą ochronę jej zasobów. Gospodarka wodno-ściekowa ma na celu zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie powstających wód odpadowych i ścieków. Systemy zbierania uwzględniają wymagania związane z oczyszczaniem ścieków. Projektowanie, budowę i utrzymanie systemów zbierania przeprowadza się zgodnie z najlepszą wiedzą techniczną, bez powodowania nadmiernych kosztów, szczególnie dotyczące: objętości i charakterystyki ścieków, zapobiegania przeciekom, ograniczenia zanieczyszczenia wód, do których odprowadzane są ścieki, powodowanego przez przelewy wód burzowych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

W ramach zajęć student poznaje podstawowe zasady obiegu wody w przyrodzie z uwzględnieniem jej ilości i jakości. Potrafi ocenić wielkość zasobów wodnych w wybranych regionach hydrologicznych i administracyjnych. poznaje najważniejsze miary odpływu pozwalające na oceną wielkości zasobów wodnych. Potrafi ocenić potrzebę zwiększenia wielkości zasobów wodnych w wybranym regionie i racjonalne gospodarowanie nimi.

Pełny opis:

W ramach zajęć student poznaje podstawowe zasady obiegu wody w przyrodzie z uwzględnieniem jej ilości i jakości. Potrafi ocenić wielkość zasobów wodnych w wybranych regionach hydrologicznych i administracyjnych. Poznaje najważniejsze miary odpływu pozwalające na oceną wielkości zasobów wodnych. Potrafi ocenić potrzebę zwiększenia wielkości zasobów wodnych w wybranym regionie i racjonalne gospodarowanie nimi.

Tematyka:

1. Rys historyczny gospodarki wodnej w Polsce i na świecie

2. Zasoby wodne Polski (podział Polski na jednostki hydrologiczne, rodzaje wód lądowych i morskich, wody Morza Bałtyckiego)

3. Miary odpływu i ich zróżnicowanie na terenie Polski

4. Charakterystyka potrzeb wodnych.

5. Gospodarcze wykorzystanie wód w Polsce.

6. Organizacja gospodarki wodnej w Polsce.

7. Przydomowe oczyszczalnie ścieków.

8. Uzdatnianie wód ze studni własnych.

Literatura:

Bajkiewicz-Grabowska E., 2011. Hydrologia ogólna. Wyd. Nauk. PWN.

Jokiel P., Marszelewski W., Pociask-Karteczka J., 2017. Hydrologia Polski. Wyd. Nauk. PWN

Mikulski Z., 1998, Gospodarka wodna, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Chełmicki W., 2002, Woda. Zasoby, degradacja, ochrona. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Ciepielowski A., 1999, Podstawy gospodarowania wodą, Wyd. SGGW, Warszawa.

Wachowski L., Kirszensztejn P. (red), 1999, Ćwiczenia z podstaw chemii środowiska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Kociołek-Balawejder E., Stanisławska E., 2012, Chemia Środowiska. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław.

Kalenik M., 2020, Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, Wyd. SGGW, Warszawa.

Nawrocki J., (red.), 2010, Uzdatnianie wody, procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne, t. 1 i 2, Wyd. naukowe UAM, PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza

- Student zna podstawowe metody badawcze w gospodarce wodnej w tym: zasady identyfikacji zagrożeń, pozyskiwania, weryfikacji i interpretacji informacji przyrodniczej i gospodarczej (WK1).

- Student zna zasady funkcjonowania komunalnych oczyszczalni ścieków i przydomowych oczyszczalni ścieków (podstawowe pojęcia oraz regulacje prawne) (WK1).

- Student ma wiedzę w zakresie zanieczyszczeń fizykochemicznych występujących w wodach wgłębnych i metod ich usuwania (WK1).

- Student ma wiedzę w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz wpływu działalności człowieka na środowisko, ma świadomość wpływu procesów naturalnych i antropogenicznych na zasoby wodne zlewni (WG2).

Umiejętności

- Student potrafi przeprowadzić w laboratorium oznaczenia wybranych podstawowych wskaźników zanieczyszczeń ścieków komunalnych oraz przykłady nowoczesnych metod ich oczyszczania. Wykorzystuje obserwacje do formułowania wniosków związanych z celem pracy, opanował umiejętności manualne niezbędne w pracy laboratoryjnej. Potrafi obserwować eksperyment, wyciągać z niego wnioski oraz opracowywać uzyskane wyniki w formie pisemnej (UW1, UW2)

- Student ma ogólną wiedzę z zakresu struktury zasobów wodnych, sposobów ich wykorzystania, źródeł zanieczyszczenia wód i jego konsekwencji oraz technicznych i organizacyjno-prawnych sposobów ich ochrony (UW1)

- Planuje i wykonuje podstawowe pomiary, interpretuje wyniki i wyciąga wnioski (UW2).

- Student wie jak wykorzystywać zasoby wodne stosując zasady zrównoważonego rozwoju (UW3).

- Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce oraz potrafi samodzielnie rozstrzygać problemy z zakresu gospodarki wodnej (UW4, UW5).

- Student posługuje się fachową terminologią w celu opisów zdarzeń związanych z gospodarką wodną (UK1)

- Student potrafi wyrazić swoją opinię i prowadzić dyskusję dotyczącą problemów i wyzwań gospodarki wodnej w różnych sferach życia (UK2)

- Student umie pracować w grupie, potrafi planować i organizować pracę indywidualną i zespołową oraz określać priorytety wyznaczonych zadań (UO1, UO2)

- Student korzysta z różnych źródeł informacji, m.in. z baz Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (UU1) i poszerza swoją wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony zasobów wodnych (UU2)

Kompetencje społeczne

- Rozumie, że woda stanowi dobro powszechne i należy gospodarować jej zasobami w sposób racjonalny i etyczny (KO1)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład

Wykonywanie ćwiczeń na podstawie instrukcji (mapy hydrologiczne, miary odpływu)

Analizy statystyczne

Zaliczenie testu jako egzaminu końcowego.

Zaliczenie kolokwium dotyczącego zajęć laboratoryjnych.

Zaliczenie zajęć terenowych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk, Justyna Kapelewska
Prowadzący grup: Magdalena Grabowska, Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk, Justyna Kapelewska, Urszula Kotowska, Katarzyna Puczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

W ramach zajęć student poznaje podstawowe zasady obiegu wody w przyrodzie z uwzględnieniem jej ilości i jakości. Potrafi ocenić wielkość zasobów wodnych w wybranych regionach hydrologicznych i administracyjnych. poznaje najważniejsze miary odpływu pozwalające na oceną wielkości zasobów wodnych. Potrafi ocenić potrzebę zwiększenia wielkości zasobów wodnych w wybranym regionie i racjonalne gospodarowanie nimi.

Pełny opis:

W ramach zajęć student poznaje podstawowe zasady obiegu wody w przyrodzie z uwzględnieniem jej ilości i jakości. Potrafi ocenić wielkość zasobów wodnych w wybranych regionach hydrologicznych i administracyjnych. poznaje najważniejsze miary odpływu pozwalające na oceną wielkości zasobów wodnych. Potrafi ocenić potrzebę zwiększenia wielkości zasobów wodnych w wybranym regionie i racjonalne gospodarowanie nimi.

Tematyka:

1. Rys historyczny gospodarki wodnej w Polsce i na świecie

2. Zasoby wodne Polski (podział Polski na jednostki hydrologiczne, rodzaje wód lądowych i morskich, wody Morza Bałtyckiego)

3. Miary odpływu i ich zróżnicowanie na terenie Polski

4. Charakterystyka potrzeb wodnych.

5. Gospodarcze wykorzystanie wód w Polsce.

6. Organizacja gospodarki wodnej w Polsce.

Literatura:

Bajkiewicz-Grabowska E., 2011. Hydrologia ogólna. Wyd. Nauk. PWN.

Jokiel P., Marszelewski W., Pociask-Karteczka J., 2017. Hydrologia Polski. Wyd. Nauk. PWN

Mikulski Z., 1998, Gospodarka wodna, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Chełmicki W., 2002, Woda. Zasoby, degradacja, ochrona. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Ciepielowski A., 1999, Podstawy gospodarowania wodą, Wyd. SGGW, Warszawa.

Wachowski L., Kirszensztejn P. (red), 1999, Ćwiczenia z podstaw chemii środowiska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Kociołek-Balawejder E., Stanisławska E., 2012, Chemia Środowiska. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław.

Paszyc S., 1981, Podstawy fotochemii, PWN, Warszawa.

Simons J. P., 1976, Fotochemia i spektroskopia, PWN, Warszawa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.