Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka wodno-ściekowa 320-ES1-2GWS
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LABORATORIUM:

Jokiel P., Marszelewski W., Pociask-Karteczka J., 2017. Hydrologia Polski. Wyd. Nauk. PWN

Mikulski Z., 1998, Gospodarka wodna, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Chełmicki W., 2002, Woda. Zasoby, degradacja, ochrona. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Ciepielowski A., 1999, Podstawy gospodarowania wodą, Wyd. SGGW, Warszawa.

Red. L. Wachowski, P. Kirszensztejn. Ćwiczenia z podstaw chemii środowiska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 1999.

E. Kociołek-Balawejder, E. Stanisławska. Chemia Środowiska. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław 2012.

S. Paszyc, Podstawy fotochemii, PWN, Warszawa, 1981.

J. P. Simons, Fotochemia i spektroskopia, PWN, Warszawa, 1976.

Efekty uczenia się:

LABORATORIUM:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

- podstawowe pojęcia hydrograficzne (KA6_WG2).

- potrzeby tworzenia bilansów wodno-gospodarczych w przemyśle i rolnictwie (KA6_WG2)

- podstawowe metody badawcze w gospodarce wodnej w tym: gospodarowanie wodą w zbiorniku retencyjnym, (KA6_WG4)

- znaczenie małej retencji w kształtowaniu stosunków wodnych (KA6_WG4)

- zasady funkcjonowania komunalnych oczyszczalni ścieków (podstawowe pojęcia oraz regulacje prawne) (KA6_WK3)

- podstawy prawa wodnego i prawa ochrony środowiska, zasady ergonomii i BHP, ochrony własności przemysłowej i intelektualnej (KA6_WK3)

Umiejętności, absolwent potrafi:

- przeprowadzić w laboratorium oznaczenia wybranych podstawowych wskaźników zanieczyszczeń ścieków komunalnych oraz przykłady nowoczesnych metod ich oczyszczania. Wykorzystuje obserwacje do formułowania wniosków związanych z celem pracy, opanował umiejętności manualne niezbędne w pracy laboratoryjnej. Potrafi obserwować eksperyment, wyciągać z niego wnioski oraz opracowywać uzyskane wyniki w formie pisemnej (KA6_UW1, KA6_UW2)

- wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce oraz potrafi samodzielnie rozstrzygać problemy z zakresu gospodarki wodnej (KA6_UW4)

- pracować w grupie, potrafi planować i organizować pracę indywidualną i zespołową oraz określać priorytety wyznaczonych zadań (KA6_UO2)

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

- wykazywania kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości w podejmowaniu aktywności w ujęciu problemów związanych z gospodarowaniem wodami (KA6_KO2)

Sposoby weryfikacji:

1. Bieżąca ocena pracy zespołowej podczas wykonywania analiz i pomiarów (sprawozdania pisemne) (KA6_UO2, KA6_UW2, KA6_UW1)

2. Ocena aktywności studenta podczas zajęć (KA6_KO2, KA6_UW4)

3. Kolokwium pisemne (KA6_WG2, KA6_WG4, KA6_WK3)

4. Konsultacje (KA6_UO2, KA6_UW2, KA6_UW1)

Metody i kryteria oceniania:

LABORATORIUM:

Poprawne wykonanie ćwiczeń wg instrukcji.

Poprawnie wykonane sprawozdanie z przeprowadzonych ćwiczeń.

Pozytywna ocena z kolokwium.

Ocena aktywności studenta podczas zajęć (czynny udział w dyskusji).

Kontrola obecności studenta na zajęciach.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z ogólnymi wymaganiami określonymi w § 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zakres tematów:

LABORATORIUM:

1) Podstawowe pojęcia hydrograficzne (pojęcia: zlewnia, dorzecze, zlewisko; wyznaczanie powierzchniowych działów wodnych na mapie topograficznej; podstawowe parametry morfometryczne zlewni).

2) Ustroje wodne rzek. Miary odpływu (charakterystyka stanów wody w rzece; wezbrania i niżówki; czynniki wpływające na stany wody w rzece; gospodarowanie wodą w czasie powodzi; obliczanie wybranych miar odpływu: odpływ jednostkowy, wskaźnik odpływu, warstwa odpływu).

3) Gospodarowanie wodą w zbiorniku retencyjnym (zbiorniki retencyjne i ich funkcje; gospodarka wodna na zbiornikach retencyjnych; mała retencja; obliczanie parametrów morfometrycznych zbiorników retencyjnych na podstawie planu batymetrycznego; konstrukcja przekroju batymetrycznego).

4) Zasoby wodne (zasoby wód powierzchniowych, przepływ nienaruszalny, przepływ dyspozycyjny; relacje między zasobami dyspozycyjnymi wód powierzchniowych a ich jakością; metody określania wielkości zasobów wodnych).

5) Gospodarowanie wodą. Bilans wodno-gospodarczy (składowe bilansu wodnego: opad, parowanie, odpływ powierzchniowy i podziemny, retencja, obliczanie bilansu wodnego zlewni na podstawie danych pomiarowych, systemy wodno-gospodarcze).

W ramach przedmiotu omawiane są zagadnienia związane z funkcjonowanie komunalnych oczyszczalni ścieków. Przedstawiane są także podstawowe wskaźniki zanieczyszczeń ścieków komunalnych oraz prezentowane są nowoczesne metody ich oczyszczania (np. fotokataliza).

6. Ocena ładunku zanieczyszczeń w ściekach i stopnia jego redukcji w procesach oczyszczania.

7. Chemiczne i biologiczne metody neutralizacji ścieków.

8. Przepisy prawne regulujące prawidłowość procesów oczyszczania ścieków i uzdatniania wody do celów wodociągowych.

9. Organizmy osadu czynnego.

Metody dydaktyczne:

LABORATORIUM:

pokaz, obserwacja, pomiar, metoda laboratoryjna, konsultacje

Analizy laboratoryjne ścieków i osadu czynnego zgodnie z instrukcjami.

Porównanie stopnia redukcji zanieczyszczeń w wodzie i ściekach w stosunku do wymogów zawartych w rozporządzeniach i pozwoleniach wodnoprawnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Grabowska, Adam Więcko, Katarzyna Puczko 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)