Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obszary przyrodniczo cenne w ekobiznesie 320-ES1-2OPC
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Bołtromiuk A. 2001. Gospodarowanie na obszarach chronionych, Białystok

Staniewska-Zątek W. 2007. Turystyka a przyroda i jej ochrona, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Zaręba D. 2013. Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, PWN, Warszawa

Szpunar, M. 2020. Ekologia pejzażu dźwiękowego. Avant, 11(3). (https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/260905/szpunar_ekologia_pejzazu_dzwiekowego_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Kasprzak, K. 2019. Turystyka kulturowa w wymiarze przyrodniczym. (https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/5197/3%20kasprzak-turystyka%20kulturowa.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

- znaczenie środowiska przyrodniczego w turystyce i rekreacji oraz zrównoważonego wykorzystywania jego zasobów (KA6_WG2)

- potrzebę tworzenia konkurencyjnych ofert turystycznych, respektujących prawa przyrody, jak i zmieniające się oczekiwania turystów. Posiada wiedzę na temat sposobów użytkowania turystycznego obszarów chronionych w Polsce i na świecie (KA6_WG2).

- podstawowe pojęcia i terminologię stosowaną w naukach przyrodniczych i społecznych (KA6_WK1)

Umiejętności, absolwent potrafi:

- analizować i przewidywać skutki środowiskowe i gospodarcze rozwoju turystyki masowej i ekoturystyki na obszarach przyrodniczo cennych (KA6_UW1)

- analizować zmiany zachodzące we współczesnej turystyce (KA6_UW1)

- stosować odpowiednie techniki informacyjno-komunikacyjne, w tym przygotować krótkie wystąpienia na tematy związane z turystyką w Polsce, wyrażać swoje opinie oraz prowadzić dyskusję stosując język specjalistyczny (KA6_UK2)

- właściwie zinterpretować przyczyny rozwoju ekoturystyki oraz potrafi zaproponować innowacyjne rozwiązania uwzględniające zmieniające się oczekiwania turystów (KA6_UW1)

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

- wykazywania kreatywności w podejmowaniu aktywności na rzecz rozwoju ekoturystyki (KA6_KO2)

Sposoby weryfikacji:

1. Prezentacja multimedialna (KA6_UW2, KA6_UW1)

2. Kolokwium pisemne (KA6_WG2, KA6_WK1)

3. Konsultacje (KA6_UW2, KA6_UW1, KA6_KO2)

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie wystąpienia w formie prezentacji multimedialnej i omówienie danego zagadnienia.

Pozytywna ocena z kolokwiów (2 zaliczenia w formie testowej).

Kontrola obecności studenta na zajęciach.

Zakres tematów:

1) Regionalne zróżnicowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczo cennych w Polsce. Ekoturystyka - świadoma podróż do naturalnych miejsc przyrodniczych. Rozwój ekoturystyki w Polsce na tle Europy.

2) Walory przyrodnicze ukształtowane bez ingerencji człowieka – wąwozy, doliny, przełomy rzeczne, wodospady, źródła, wywierzyska, jaskinie.

3) Geoturystyczne walory wybranych obiektów przyrody nieożywionej obszarów przyrodniczo cennych.

4) Walory przyrodnicze utworzone przez człowieka: parki zabytkowe, ogrody botaniczne i zoologiczne, oraz z niewielką ingerencją człowieka – punkty widokowe. Parki narodowe i krajobrazowe – funkcja turystyczna.

5) Atrakcyjność dźwiękowa obszarów przyrodniczo cennych. Questing i birdwatching jako innowacyjny produkt turystyczny obszarów przyrodniczo cennych.

6) Presja turystyczna obszarów przyrodniczo cennych. Obszary przyrodniczo cenne jako element przestrzeni publicznej miasta. Obszary przyrodniczo cenne a rozwój turystyki w regionie - zagrożenia i szanse.

7) Formy gospodarowania, które mogą być realizowane w obszarach przyrodniczo cennych bez szkody dla ich walorów

- Ekologiczna uprawa owoców i warzyw. Zbieractwo, uprawa, skup i przetwórstwo ziół. Ekologiczne znaczenie zalesień śródpolnych.

- Hodowla starych ras bydła i/lub koni.

- Pozyskiwanie kruszywa i torfu – korzyści ekonomiczne, skutki środowiskowe.

- Ogródki wiejskie.

8) Eko-miasta.

Metody dydaktyczne:

dyskusja, burza mózgów, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Mirosława Kupryjanowicz, Katarzyna Puczko 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)