Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obszary przyrodniczo cenne w ekobiznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ES1-2OPC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Obszary przyrodniczo cenne w ekobiznesie
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
II rok Ekobiznesu Semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podczas realizacji przedmiotu student zdobywa podstawową wiedzę o walorach środowiska przyrodniczego mających znaczenie dla rozwoju turystyki w Polsce i na świecie. Potrafi wskazać najważniejsze walory które mogą być wykorzystane jako atrakcje turystyczne. Właściwie potrafi ocenić ważność walorów i na tej podstawie wskazać rodzaj formy turystycznej mogącej ten walor wykorzystać bez szkody dla środowiska przyrodniczego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

W trakcie wykładów zostanie usystematyzowana wiedza z zakresu walorów przyrodniczych oraz możliwości ich wykorzystania w rozwoju turystyki indywidualnej i grupowej. Zostaną uwzględnione najważniejsze walory przyrodnicze Polski i świata. Przedstawione zostaną wybrane formy ochrony przyrody. Omówione zostaną formy gospodarowania, które mogą być realizowane w obszarach przyrodniczo cennych bez szkody dla ich walorów (np. rolnictwo ekologiczne, rolnictwo precyzyjne, pszczelarstwo, zbieractwo i uprawa ziół).

Pełny opis:

Kierunek studiów: ekobiznes

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł kierunkowy

Dziedzina: dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: II rok / semestr 3 (zimowy)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 10 godz. konwersatorium – 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, pokaz, praca z literaturą, konsultacje

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 75 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 37,5 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 10 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 15 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 12,5 godz. (w tym egzamin: 3 godz., zaliczenia pisemne: 3 godz., konsultacje: 6,5 godz.).

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 37,5 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 1998. Geografia turystyki Polski, 317 ss.

2. Kruczek Z., 2003. Polska: geografia atrakcji turystycznych, wyd. Proksenia, Kraków, 283 ss.

3. Kruczek Z., 2008. Europa: geografia turystyczna, wyd. Proksenia, Kraków, 303 ss.

4. Kruczek Z. (red.) 2008. Kraje pozaeuropejskie zarys geografii turystycznej wyd. Proksenia, Kraków, 326 ss.

5. Makowski J. (red.), 2006. Geografia regionalna świata Wielkie regiony. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 334 ss.

6. Waraszyńska J. (red.) 2003. Geografia turystyczna świata część 1 i 2, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 439 ss.

7. Walczak M., Leszczyński M., 2019. Database “Protected areas in Poland” and possibilities of its use in education and raising environmental awareness of the socjety. Ochrona Srodowiska i Zasobów Naturalnych 30(1), 11-18. DOI:10.2478/oszn-2019-0003.

Literatura uzupełniająca:

1. Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski, 2000. wyd. PWN, Warszawa, 1046 ss.

2. Przewodniki – np. Puszcza Knyszyńska. Przewodnik, 2008. wyd. SPPK Wielki Las, Białystok, 198 ss.

3. Mapy turystyczne – np. Janaszek R., Darmochwał T., 2007. Okolice Białegostoku. Mapa Turystyczna 1:100 000, Wydawnictwo: Agencja "TD", Wydawnictwo Turystyczne

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Student zna i rozumie procesy kształtujące populacje, biocenozy i ekosystemy oraz znaczenie edukacji ekologicznej i działań na rzecz ochrony przyrody - KA6_WG2.

2. Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i terminologię stosowaną w naukach biologicznych, chemicznych i naukach społecznych - KA6_WK1.

UMIEJĘTNOŚCI

1. Student potrafi analizować zjawiska i procesy przyrodnicze oraz analizować i prognozować procesy i zjawiska gospodarcze z wykorzystaniem odpowiednich metod i narzędzi - KA6_UW1.

2. Student potrafi stosować odpowiednie techniki informacyjno-komunikacyjne, w tym przygotować krótkie wystąpienia, wyrażać swoje opinie oraz prowadzić dyskusję stosując język specjalistyczny - KA6_UK2.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Student jest gotów do wykazywania kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości w podejmowaniu aktywności na rzecz środowiska społecznego - KA6_KO2.

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach,

zaliczenie testu jako egzaminu końcowego.

Przygotowanie wystąpienia w formie prezentacji multimedialnej i omówienie danego zagadnienia.

Pozytywna ocena z kolokwiów (2 zaliczenia w formie testowej).

Kontrola obecności studenta na zajęciach.

Ilościowe kryteria oceny osiągnięć weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych na Wydziale Biologii zgodne z § 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku z 26.06.2019 r.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk, Mirosława Kupryjanowicz
Prowadzący grup: Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk, Mirosława Kupryjanowicz, Katarzyna Puczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podczas realizacji przedmiotu student zdobywa podstawową wiedzę o walorach środowiska przyrodniczego mających znaczenie dla rozwoju turystyki w Polsce i na świecie. Potrafi wskazać najważniejsze walory które mogą być wykorzystane jako atrakcje turystyczne. Właściwie potrafi ocenić ważność walorów i na tej podstawie wskazać rodzaj formy turystycznej mogącej ten walor wykorzystać bez szkody dla środowiska przyrodniczego.

Pełny opis:

Kierunek studiów: ekobiznes

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł kierunkowy

Dziedzina: dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: II rok / semestr 3 (zimowy)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 10 godz. konwersatorium – 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, pokaz, praca z literaturą, konsultacje

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 75 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 37,5 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 10 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 15 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 12,5 godz. (w tym egzamin: 3 godz., zaliczenia pisemne: 3 godz., konsultacje: 6,5 godz.).

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 37,5 godz.

Literatura:

1. Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 1998, Geografia turystyki Polski, 317 ss.

2. Kruczek Z., 2003, Polska: geografia atrakcji turystycznych, wyd. Proksenia, Kraków, 283 ss.

3. Kruczek Z. (red.) 2008, Kraje pozaeuropejskie zarys geografii turystycznej wyd. Proksenia, Kraków, 326 ss.

4. Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski, 2000, wyd. PWN, Warszawa, 1046 ss.

5. Przewodniki – np. Puszcza Knyszyńska. Przewodnik, 2008, wyd. SPPK Wielki Las, Białystok, 198 ss.

6. Mapy turystyczne – np. Janaszek R., Darmochwał T., 2007, Okolice Białegostoku. Mapa Turystyczna 1:100 000, Wydawnictwo: Agencja "TD", Wydawnictwo Turystyczne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk, Mirosława Kupryjanowicz
Prowadzący grup: Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk, Mirosława Kupryjanowicz, Katarzyna Puczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podczas realizacji przedmiotu student zdobywa podstawową wiedzę o walorach środowiska przyrodniczego mających znaczenie dla rozwoju turystyki w Polsce i na świecie. Potrafi wskazać najważniejsze walory które mogą być wykorzystane jako atrakcje turystyczne. Właściwie potrafi ocenić ważność walorów i na tej podstawie wskazać rodzaj formy turystycznej mogącej ten walor wykorzystać bez szkody dla środowiska przyrodniczego.

Pełny opis:

Kierunek studiów: ekobiznes

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł kierunkowy

Dziedzina: dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: II rok / semestr 3 (zimowy)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 10 godz. konwersatorium – 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, pokaz, praca z literaturą, konsultacje

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 75 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 37,5 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 10 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 15 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 12,5 godz. (w tym egzamin: 3 godz., zaliczenia pisemne: 3 godz., konsultacje: 6,5 godz.).

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 37,5 godz.

Literatura:

1. Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 1998, Geografia turystyki Polski, 317 ss.

2. Kruczek Z., 2003, Polska: geografia atrakcji turystycznych, wyd. Proksenia, Kraków, 283 ss.

3. Kruczek Z. (red.) 2008, Kraje pozaeuropejskie zarys geografii turystycznej wyd. Proksenia, Kraków, 326 ss.

4. Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski, 2000, wyd. PWN, Warszawa, 1046 ss.

5. Przewodniki – np. Puszcza Knyszyńska. Przewodnik, 2008, wyd. SPPK Wielki Las, Białystok, 198 ss.

6. Mapy turystyczne – np. Janaszek R., Darmochwał T., 2007, Okolice Białegostoku. Mapa Turystyczna 1:100 000, Wydawnictwo: Agencja "TD", Wydawnictwo Turystyczne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk, Mirosława Kupryjanowicz
Prowadzący grup: Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk, Mirosława Kupryjanowicz, Katarzyna Puczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podczas realizacji przedmiotu student zdobywa podstawową wiedzę o walorach środowiska przyrodniczego mających znaczenie dla rozwoju turystyki w Polsce i na świecie. Potrafi wskazać najważniejsze walory które mogą być wykorzystane jako atrakcje turystyczne. Właściwie potrafi ocenić ważność walorów i na tej podstawie wskazać rodzaj formy turystycznej mogącej ten walor wykorzystać bez szkody dla środowiska przyrodniczego.

Pełny opis:

Kierunek studiów: ekobiznes

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł kierunkowy

Dziedzina: dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: II rok / semestr 3 (zimowy)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 10 godz. konwersatorium – 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, pokaz, praca z literaturą, konsultacje

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 75 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 37,5 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 10 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 15 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 12,5 godz. (w tym egzamin: 3 godz., zaliczenia pisemne: 3 godz., konsultacje: 6,5 godz.).

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 37,5 godz.

Literatura:

1. Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 1998, Geografia turystyki Polski, 317 ss.

2. Kruczek Z., 2003, Polska: geografia atrakcji turystycznych, wyd. Proksenia, Kraków, 283 ss.

3. Kruczek Z. (red.) 2008, Kraje pozaeuropejskie zarys geografii turystycznej wyd. Proksenia, Kraków, 326 ss.

4. Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski, 2000, wyd. PWN, Warszawa, 1046 ss.

5. Przewodniki – np. Puszcza Knyszyńska. Przewodnik, 2008, wyd. SPPK Wielki Las, Białystok, 198 ss.

6. Mapy turystyczne – np. Janaszek R., Darmochwał T., 2007, Okolice Białegostoku. Mapa Turystyczna 1:100 000, Wydawnictwo: Agencja "TD", Wydawnictwo Turystyczne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)