Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język obcy 320-MS1-2JOBIV
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Język rosyjski:

Literatura podstawowa

Ślązak-Gwizdała A., Tatarchyk O., Ekspres na Wschód, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca

Глазунова О. И., Грамматика русского языка в упражнениях и комментриях, Санкт-Петербург "Златоуст" 2005.

Воробьев А. А., Быков А. С., Пашков Е. П., Рыбакова А. М., Микробиология, Москва 2003 [online: http://spbgmu2.ru/mikra/16.pdf].

Сазонова Т. А., Придача В. Б., Влияние промышленного загрязнения на минеральный и водный режим сосны и ели, [в:] Труды Карельского Научного Центра Российской Академии. Сер. Экспериментальная биология, Петрозаводск 2009, № 3, с. 75-85 [online: http://transactions.krc.karelia.ru/publ.php?plang=r&id=5371].

Ерилин А., Экология и автомобиль, [online: http://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2012/02/29/ekologiya-i-avtomobil].

Гришаева Ю. М., Экологическая культура и ее формирование в информационном обществе: социальные аспекты проблемы,[online].

Karolczuk M., Szymula R., Общайтесь по-русски!, Białystok 2007.

Stiepanowa N., Chrzanowska M., Wzory wypracowań wraz z tłumaczeniami. Język rosyjski, Warszawa 2004.

Szczygielska S., Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne 3, Poznań 2004.

Zdunik M., Galant S., Repetytorium maturalne z języka rosyjskiego, Warszawa 2014.

Cieplicka M., Torzewska D., Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne 1, Poznań 2012.

Aktualne materiały z internetu.

Język angielski

Literatura podstawowa:

1. McCarthy Michael, O’Dell Felicity.2010. Academic Vocabulary in Use: 50 Units of Academic Vocabulary Reference and Practice, Self-study and Classroom Use. Cambridge University Press.

2. Bazy danych z materiałami dla lektorów języka angielskiego: www.onestopenglish.com , www.linguahouse.com

3.Serwisy informacyjne :,https://edition.cnn.com/, https://www.bbc.com/ , https://www.newsweek.com/tech-science , https://www.theguardian.com/science, https://www.nature.com/ , https://www.sciencenewsforstudents.org/ , https://www.who.int/

4. Wykłady internetowe i filmy przyrodnicze https://www.ted.com/ , National Geographic

5. Strony uniwersytetów, muzeów, towarzystw naukowych „Open Education Resources” :

Royal Society of Biology Higher education (rsb.org.uk) , Royal Society of Chemistry Higher education teaching resources | RSC Education , University of Utah https://learn.genetics.utah.edu/ , Harvard Museum https://hmnh.harvard.edu/past-lecture-videos

6. Domański Piotr. 2014. English in Science and Technology (Wybór terminów i zwrotów angielskich z nauk ścisłych i przyrodniczych). WNT.

Literatura uzupełniająca

1. McCarthy Michael, O’Dell Felicity. 2000. English Vocabulary in Use : Upper-intermediate and Advanced. Cambridge University Press.

2. McCarthy Michael, O’Dell Felicity. 2009. Test Your English Vocabulary in Use : Advanced. Cambridge University Press.

3. Latham-Koenig Christina, Oxenden Clive. 2008. New English File : upper-intermediate . Oxford University Press.

4. Martin Elizabeth. 1990. A concise dictionary of biology. Oxford University Press.

5. Hewings Martin.2012. Cambridge Academic English: an Integrated Skills Course for EAP, Cambridge University Press.

6. Domański Piotr, Domański Artur . 2017 . English in Science and Technology (Angielski w naukach ścisłych i technicznych). Wydawnictwo Poltext.

Efekty uczenia się:

KA6_UW8 Absolwent potrafi dotrzeć do źródeł w języku ojczystym oraz obcym na poziomie B2 w celu pogłębiania, aktualizowania i syntetyzowania wiedzy fachowej, a także w celu planowania prostych zadań badawczych.

KA6_UK9 Absolwent potrafi stosować podstawową terminologię fachowa w języku ojczystym oraz w języku obcym na poziomie B2 w celu opisu zjawisk biologicznych oraz zagadnień dotyczących ochrony środowiska i edukacji środowiskowej, jak i prowadzenia dyskusji na różnych forach.

KA6_UO10 Absolwent potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową, a także pracować samodzielnie i w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach (dopuszcza się możliwość opuszczenia dwóch spotkań bez konieczności odpracowania). Nieobecności powyżej dwóch nieobecności dopuszczalnych wiążą się z koniecznością odpracowania w formie pisemnego streszczenia artykułu popularnonaukowego.

50% nieobecności na zajęciach dyskwalifikuje z możliwości przystąpienia do zaliczenia przedmiotu.

2. Pozytywna ocena z prezentacji ustnej.

3. Pozytywna ocena z pisemnego testu semestralnego (pytania otwarte i zamknięte).

4. Pozytywna ocena z egzaminu pisemnego i ustnego (egzamin pisemny – pytania otwarte i zamknięte; egzamin ustny – dyskusja).

Dopuszczenie do egzaminu : pozytywna ocena z czterech semestrów nauki.

W zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia ćwiczeń, pisemnych testów zaliczeniowych, egzaminacyjnego testu ustnego i pisemnego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy EduPortal .

Skala ocen:

51 – 60 % - 3.0

61 – 70 % - 3.5

71 – 80 % - 4.0

81 – 90 % - 4.5

91 – 100 % - 5.0

Zakres tematów:

Język rosyjski

1. Глобальное изменение климата (Globalne zmiany klimatu). Słownictwo specjalistyczne dotyczące efektu cieplarnianego.

2. Загрязнение и здоровье (Zanieczyszczenie i zdrowie). Terminologia specjalistyczna związana z zanieczyszczeniem środowiska i jego wpływem na zdrowie człowieka.

3. Тепловые двигатели (Silnik cieplny). Słownictwo związane z emisją spalin.

4. Охрана окружающей среды (Ochrona środowiska naturalnego). Słownictwo związane z ochroną powietrza, gleb, wód. Tereny zielone, zadrzewianie.

5. Природа (Przyroda). Słownictwo związane z zagrożeniami środowiska naturalnego, klimatem, krajobrazem.

Język angielski

1. Laboratorium mikrobiologiczne – sprzęt, czynności laboratoryjne, bezpieczeństwo w pracy laboratoryjnej.

2. Laboratorium – opisywanie doświadczeń laboratoryjnych.

3. Genetyka – podstawowe pojęcia, G. Mendel – badania dziedziczenia cech.

4. Epigenetyka – wpływ środowiska na transkrypcje genów.

5. Bieżące problemy w środowisku naturalnym – organizmy modyfikowane genetycznie.

6. Immunologia – działanie układu odpornościowego.

7. Choroby autoimmunologiczne, niedobory odporności.

8. Temat ogólny: Wpływ nowych technologii na społeczne i zawodowe życie człowieka.

Metody dydaktyczne:

Praca z literaturą , dyskusja, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, Budynek Wydział Biologii - Kampus, sala 1027
Anna Kuzia 10/ szczegóły
2 każda środa, 15:15 - 16:45, (budynek nieznany), (sala nieznana)
0/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)