Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka matematyczna 360-MF2-2SM
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. J.R. Barra Matematyczne podstawy statystyki, PWN, Warszawa 1982.

2. J. Bartoszewicz Wykłady ze statystyki matematycznej, PWN, Warszawa 1989.

3. R. Zieliński Siedem wykładów wprowadzających do statystyki matematycznej, PWN, Warszawa 1990.

Efekty uczenia się:

Zna najważniejsze twierdzenia z zakresu statystyki matematycznej dotyczące przestrzeni statystycznych, statystyk, wykładniczych przestrzeni statystycznych, testowania hipotez oraz estymacji, decyzji statystycznych - kolokwium/kolokwia; domowe prace rachunkowe/problemowe; prezentacje rozwiązań zadań na zajęciach; obserwacja ciągła aktywności studenta;

Orientuje się w podstawach statystyki matematycznej oraz w podstawach statystycznej obróbki danych - kolokwium/kolokwia; domowe prace rachunkowe/problemowe; prezentacje rozwiązań zadań na zajęciach; obserwacja ciągła aktywności studenta;

Potrafi wyznaczyć statystyki i estymatory o zadanych własnościach, jak również testować hipotezy - kolokwium/kolokwia; domowe prace rachunkowe/problemowe;

Posiada umiejętność wyrażania w mowie i piśmie treści statystycznych - domowe prace rachunkowe/problemowe; obserwacja ciągła aktywności studenta;

Zna podstawy teorii informacji Fishera - kolokwium/kolokwia; domowe prace rachunkowe/problemowe;

Metody i kryteria oceniania:

1. Na zajęciach przewidziane są następujące prace pisemne:

• kolokwium/kolokwia, za które można otrzymać łącznie 80 punktów,

• prace domowe, za które można otrzymać łącznie 20 punktów.

a. Każda z prac pisemnych w danej grupie prac jest punktowana jednakowo. Prowadzący może każdą z prac pisemnych oceniać we właściwej dla niej skali punktowej z tym, że liczba uzyskanych punktów zostaje przeliczona na liczbę punktów wskazaną w sylabusie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

b. Prowadzący wyznacza jeden termin każdego kolokwium.

c. Każdą pracę domową należy oddać prowadzącemu w ciągu dwóch tygodni od jej zadania (w przypadku końca semestru termin ten może ulec skróceniu do 1 tygodnia). W przypadku, gdy ostatni dzień terminu oddania pracy domowej przypada w dzień wolny od zajęć dydaktycznych, pracę domową należy oddać w pierwszym dniu zajęć dydaktycznych bezpośrednio następującym po tym dniu. Prace oddane po terminie nie są brane pod uwagę.

2. Podstawą do zwolnienia studenta z części lub całości zajęć może być

• uzyskanie zgody dziekana na IOS, o ile przedmiot nie znalazł się w wykazie przedmiotów, na które student ma obowiązek uczestniczyć,

• realizacji przez studenta IPS,

• kolizji zajęć z powodu studiów na dwóch kierunkach,

• kolizji zajęć z powodu powtarzania przedmiotu.

Zgodę na zwolnienie z zajęć udziela prowadzący, o ile w ciągu 30 dni od rozpoczęciu semestru w przypadku IOS oraz w ciągu 7 dni od rozpoczęcia semestru w pozostałych przypadkach zostanie poinformowany przez studenta. Uzyskanie zgody na zwolnienie z ćwiczeń nie jest możliwe po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim.

3. Opuszczenie przez studenta 20% zajęć przewidzianych planem stanowi podstawę do ich niezaliczenia (§20 ust. 1 Regulaminu Studiów UwB). Student taki może uzyskać zaliczenie zajęć, jeżeli wynika to z liczby punktów uzyskanych wyłącznie z kolokwiów.

4. Prowadzący wystawia ocenę końcową zgodnie z określoną na końcu skalą ocen, z zastrzeżeniem, że każde kolokwium musi być zaliczone na co najmniej 50% punktów.

Prowadzący może podnieść ocenę końcową o pół stopnia w przypadku aktywności studenta na zajęciach.

5. Zaliczenie i kolokwia mogą być przeprowadzone w formie zdalnej przy udziale studentów w czasie rzeczywistym z możliwością kontroli samodzielności pracy studenta, zgodnie z zarządzeniami władz dziekańskich.

Wymagania techniczne to:

1) połączenie internetowe umożliwiające kontakt ze studentem przez cały czas trwania zaliczenia czy kolokwium

2) przesłanie przez studenta rozwiązanych zadań lub testów w ustalonym czasie.

Skala ocen:

• niedostateczny – do 50,99 punktów,

• dostateczny – od 51,00 do 60,99 punktów,

• dostateczny plus – od 61,00 do 70,99 punktów,

• dobry – od 71,00 do 80,99 punktów

• dobry plus – od 81,00 do 90,99 punktów,

• bardzo dobry – od 91,00 punktów.

Zakres tematów:

Przestrzeń statystyczna; przestrzenie statystyczne wykładnicze; statystyki dostateczne i swobodne; informacja statystyczna; matematyczne podstawy teorii estymacji; matematyczne podstawy testowania hipotez statystycznych.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 12:15 - 13:00, sala 1012
Tomasz Czyżycki 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)