Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody numeryczne 360-MS2-2MNUM
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Fortuna Z., Macukow B., Wąsowski J. – Metody numeryczne, PWN, Warszawa 2015

Kincaid D., Cheney W. – Analiza numeryczna, WNT, Warszawa 2006

Klamka J., Ogonowski Z. – Metody numeryczne, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013

Literatura uzupełniająca:

Björck A., Dahlquist G. – Metody numeryczne, PWN, Warszawa 1987

Dryja M., Jankowscy J. i M. – Przegląd metod i algorytmów numerycznych, t.2, WNT, Warszawa 1982

Jankowscy J. i M. – Przegląd metod numerycznych, t. 1, WNT, Warszawa 1981

Stoer J., Bulirsch R. – Wstęp do analizy numerycznej, PWN, Warszawa 1987

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Zna wybrane metody przybliżonego rozwiązywania układów równań liniowych i nieliniowych. - egzamin pisemny/ustny;

Potrafi obliczać wyznaczniki i wyznaczać macierz odwrotną. - obserwacja ciągła aktywności studenta;

Zna wybrane metody wyznaczania wartości własnych i wektorów własnych macierzy. - obserwacja ciągła aktywności studenta;

Potrafi sformułować zagadnienie aproksymacji, zna wybrane metody aproksymacji. - egzamin pisemny/ustny;

Zna wybrane metody rachunku całkowego, potrafi obliczać kwadratury dla przedziału skończonego i nieskończonego. - egzamin pisemny/ustny;

Potrafi rozwiązywać numerycznie równania różniczkowe zwyczajne i bardzo proste równania cząstkowe. - obserwacja ciągła aktywności studenta;

Potrafi rozwiązywać problemy używając pakietu oprogramowania matematycznego. - obserwacja ciągła aktywności studenta;

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się w formie testu.

Ocena końcowa z wykładu jest zgodna z następującymi kryteriami:

95%-100% możliwych do uzyskania punktów - ocena: bardzo dobry;

88%-94% możliwych do uzyskania punktów - ocena: dobry plus;

77%-87% możliwych do uzyskania punktów - ocena: dobry;

71%-76% możliwych do uzyskania punktów - ocena: dostateczny plus;

51%-70% możliwych do uzyskania punktów - ocena: dostateczny;

0-50% możliwych do uzyskania punktów - ocena: niedostateczny.

W przypadku zgłoszenia przez studenta chęci poprawienia oceny na wyższą, możliwa jest dodatkowa odpowiedź ustna.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności. W przypadku frekwencji poniżej 75% student może być nieklasyfikowany z przedmiotu.

Zakres tematów:

Interpolacja. Aproksymacja. Interpolacja funkcjami sklejanymi.

Interpolacja trygonometryczna.

Aproksymacja funkcjami wymiernymi.

Układy algebraicznych równań liniowych.

Układy równań nieliniowych.

Wyznaczanie wartości własnych i wektorów własnych macierzy.

Całkowanie numeryczne.

Różniczkowanie numeryczne.

Numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych.

Numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych cząstkowych.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 10:30, sala 1012
Marzena Szajewska 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)