Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komparatystyka prawnicza 270-NPS3-2KOMP
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. R. Tokarczyk, Komparatystyka prawnicza, Warszawa 2008

2. A. Stępień-Sporek, Wspól;ne prawo majątkowe dla UE: stan integracji – perpsrktywy, Gdańsk 2014

3. J. Scherpe (red.), European Family Law, t. I-IV, Cambridge 2016.

4. Falkowska A., W kierunku wspólnego kodeksu zobowiązań – projekt francusko-włoski z 1927 r., w: Koncepcje integracji w Europie w XX

i XXI wieku. Prawo i stosunki międzynarodowe, red. D. Bunikowski, R. Musiałkiewicz, Toruń 2008.

5. Fiedorczyk P., Polish and Czechoslovak Regulations on the Adoption Law in Period 1928-1950, w: Judiciary and Society between

Privacy and Publicity, red. D. Janicka, Toruń 2016.

6. Moszyńska A., Międzynarodowe ujednolicenie prawa zobowiązań w okresie międzywojennym, „Studia Iuridica Torunensia” 2012, t. XI.

7.K. Zweigert and H. Kotz, An Introduction to Comparative Law, OUP 1988.

8. B.Szmulik, A. Poglodek, Prawo konstytucyjne porównawcze, Back, Warszawa 2015

9. H. Rot, Między geografią prawną, komparatystyką prawniczą i teorią prawa [w:] H. Rot (red.),Główne kultury prawne współczesnego

świata, Warszawa 1995

10. M. Ancel, Znaczenie i metody prawa porównawczego, Warszawa 1979

11. R. Tokarczyk, Rozważania o funkcjach komparatystyki prawniczej, Nauka Polska nr 1, 1987

12. R. Tokarczyk, Wybrane aspekty międzynarodowej unifikacji prawa, [w:] M. Sawczuk (red.),Jednolitość prawa cywilnego sądowego a

jego odrębności krajowe, Lublin 1997

13.P. Niczyporuk, A. Talecka, Rzymska antyczna bankowość wspólnym dziedzictwem Europy, [w:] Pieniądz - symbol - władza - wojna -

wspólne dziedzictwo Europy, Białoruś - Estonia - Litwa - Łotwa - Polska - Rosja - Rumunia - Słowacja - Ukraina, Studia i materiały, red. K.

Filipow, Augustów - Warszawa 2010, s. 27 – 41

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

- w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów - światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla nauk prawnych, w tym - posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza prawnych; rozumie istotę zjawisk i procesów społecznych, w tym: gospodarczych, kulturowych i prawnych oraz ich uwarunkowania, a także czynniki na nie wpływające - SDNS_WG02- sposób weryfikacji esej pisemny;

- główne tendencje rozwojowe nauk społecznych, zwłaszcza nauk prawnych; zna główne nurty i kierunki nauk prawnych w dyscyplinie prawo - SDNS_WG03- sposób weryfikacji esej pisemny;

- w zakresie metodologii badań naukowych posiada pogłębioną wiedzę na temat głównych metod badawczych stosowanych w naukach społecznych, szczególnie w naukach prawnych; zna metody ilościowe i jakościowe służące do analizy współczesnych zjawisk i procesów społecznych i prawnych - DNS_WG04 - sposób weryfikacji esej pisemny;

- w zakresie fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji - rozumie złożoność systemów społecznych i zna problemy współczesnego świata - SDNS_WK01- sposób weryfikacji esej pisemny.

Umiejętności, absolwent potrafi:

- wykorzystując wiedzę z dziedziny nauk społecznych, zwłaszcza prawnych oraz adekwatną metodologię tych nauk identyfikować problemy badawcze, zadawać pytania badawcze dotyczące funkcjonowania społeczeństwa oraz przedstawiać potencjalne sposoby ich rozwiązywania - SDNS_UW01- sposób weryfikacji esej pisemny.

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

- podjęcia krytyki aktualnego stanu wiedzy przy wykorzystywaniu porównań elementów różnych teorii naukowych w dziedzinie nauk społecznych, zwłaszcza prawnych - SDNS_KK03- sposób weryfikacji esej pisemny;

- podjęcia badań w sposób obiektywny, zgodnie z zasadami dobrych praktyk, bez ulegania naciskom grup interesów - SDNS_KR01- sposób weryfikacji esej pisemny.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia konwersatorium będą referaty w formie ustnej przedstawiane podczas zajęć oraz esej w formie pisemnej dotyczący

jednego z zagadnień omawianych na zajęciach.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej.

Zagadnienia

Skala trudności: A- przeciętne, B- wymagające, C- trudne

1. Jean Bodin jako prekursor komparatystyki prawniczej. A

2. Monteskiusz „O duchu praw” – zastosowanie metody komparatystycznej. A

3. Jan Jakub Rousseau i jego „Uwagi nad rządem polskim” jako przykład metody komparatystycznej. B

4. Rudolf Schlesinger i jego Cornell Project – znaczenie dla metody komparatystycznej. B

5. Rene David i jego klasyfikacja rodzin prawa. B

6. Francusko-włoski projekt kodeksu zobowiązań i jego znaczenie dla komparatystyki prawniczej. C

7. Polsko – czechosłowacki kodeks rodzinny 1949-50 – metoda, zakres regulacji, przyjęte rozwiązania, skutki. C

8. Projekt Common Core of the European Private Law. B

9. Commission on European Family Law i zastosowana przez nią metoda prac. Efekty. B

10. Projekt Family Law in Europe FL-EUR. Założenia prac. A

11. Zastosowanie metody komparatystycznej w orzecznictwie: Orzeczenie ETPCz Oliari przeciw Włochom. B

12. Czy polski Trybunał Konstytucyjny stosował metodę porównawczą w swoich orzeczeniach? Ewentualne przykłady? C

13. Działalność Szwajcarskiego Instytutu Prawa Porównawczego (ISDC) w Lozannie. B

14. Instytut Maxa Plancka – prawo prywatne międzynarodowe – w Hamburgu i jego prace. B

15. Najważniejsze międzynarodowe stowarzyszenia prawa porównawczego i ich działalność. B

16. Najważniejsze międzynarodowe czasopisma zajmujące się prawem porównawcznym. C

17. Próby harmonizacji prawa prywatnego w UE. C

18. Komparatystyka prawnicza w USA – specyfika. C

19. Przyszłość komparatystyki prawniczej w Europie. C

Zakres tematów:

1. Pojęcie i założenia teoretyczne komparatystyki prawniczej.

2. Rzymskie źródła współczesnych instytucji prawa publicznego i prywatnego. Wkład polskiej i europejskiej romanistyki w rozwój

europejskiej kultury prawnej.

3. Komparatystyka prawnicza a historia prawa: włosko-francuski Projekt prawa zobowiązań 1927.

4. Program Common Core of the European Private Law

5. Działalność Commission on European Family Law

6. Komparatystyka w dziedzinie prawa ustrojowego i karnego

7. Przykłady zastosowania metody porównawczej w pracy naukowej

8. Komparatystyka systemów edukacji prawniczej, zawodów prawniczych, w systemów sądowniczych w wybranych krajach

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium, podczas którego będzie miała miejsce prezentacja referatów przez studentów oraz dyskusja nad referatami.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 308
Piotr Fiedorczyk, Piotr Niczyporuk 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)