Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo Unii Europejskiej 370-PS5-3PEU
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Literatura

J. Barcik, R. Grzeszczak: Prawo Unii Europejskiej, C.H. Beck, Warszawa 2022;

M. M. Kenig-Witkowska (red.), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2015;

A. Zawidzka-Łojek, A. Łazowski (red.), Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej, Warszawa 2015;

M. Zdanowicz (red.), Wybór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Białystok 2007

Literatura uzupełniająca

J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji, Warszawa

2012;

M. Górka, System instytucjonalny Unii Europejskiej, Warszawa 2010;

A. Doliwa-Klepacka, Z.M. Doliwa-Klepacki, Struktura organizacyjna(instytucjonalna) Unii Europejskiej, Białystok 2009

J. Barcz (red.), Źródła prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2010;

J. Barcz (red.) Ustrój Unii Europejskiej, Warszawa 2010,

J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą, zwłaszcza w wymiarze wiążącym się z relacjami między prawem krajowym a

prawem Unii Europejskiej (KA7_WK2)

- student zna i rozumie terminologię właściwą systemowi prawa Unii Europejskiej (KA7_WK3)

- student zna system prawa polskiego oraz relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem

międzynarodowym (KA7_WK4)

- student zna metody i narzędzia i techniki pozyskiwania danych (aktów prawnych, orzecznictwa, opracowań doktrynalnych) właściwych

systemowi prawa Unii Europejskiej (KA7_WK6)

Umiejętności:

- student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawa UE, wzajemne relacje między nimi oraz między

nimi a normami prawa krajowego (KA7_UW1)

- student umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa Unii Europejskiej (KA7_UW3)

- student wykorzystuje zdobytą wiedzę w zakresie prawa UE do rozstrzygania dylematów prawnych czy też spraw niejednoznacznych

interpretacyjnie wraz ze wskazaniem możliwych rozwiązań określonych kwestii (KA7_UW4)

Kompetencje społeczne:

- student potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny (KA7_KK2)

Metody oceniania

Wykłady: egzamin pisemny (część testowa i pytania otwarte)

ćwiczenia: zaliczenie - kolokwium pisemne (część testowa i kazusy)

Uwaga!

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej możliwość zorganizowania egzaminu z wykorzystaniem środków komunikacji

elektronicznej

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

- kolokwium pisemne (dopuszczalna również forma online w czasie rzeczywistym oraz ustana) – test (30 pytań) oraz pytania-kazusy (2)

- liczba punktów możliwych do zdobycia - 40 (1 pkt za każde pytanie, 5 pkt za pytanie-kazus)

- liczba punktów konieczna do uzyskania zaliczenia - 21 (w tym co najmniej 5 pkt za kazusy)

- skala ocen

21-24 – dst

25-28 – dst+

29-32 – db

33-36 – db+

37-40 – bdb

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość poprawy (forma ustna) oceny uzyskanej wg powyższych reguł

Na ocenę z ćwiczeń wpływ może mieć również przejawiana przez studenta aktywność, udział w pracach grupowych, przygotowanie do zajęć

Uwaga!

Do kolokwium dopuszcza się osoby, które wykonały zadania w formule e-learning. Do kolokwium dopuszcza się studentów posiadających dopuszczalną liczbę obecności na zajęciach. Dopuszczalna jest jedna nieobecność w semestrze, każdą kolejną należy uzupełnić w przeciągu 2 tygodni na konsultacjach.

Zastrzega się możliwość rozszerzenia zaliczenia na dwa etapy, w takim przypadku:

- zaliczenie I etapu jest warunkiem dopuszczenia do II (ustnego) etapu

- II etap obejmuje odpowiedź ustną na 4 pytania

- za każde pytanie można otrzymać max. 10 pkt (w sumie 40 pkt)

- ocena końcowa wynika z sumy punktów uzyskanych w obu etapach

41-49 pkt - dst

50-55 pkt - dst+

56-64 pkt - db

65-70 pkt - db+

71-80 pkt - bdb

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość poprawy (forma ustna) oceny uzyskanej wg powyższych reguł

Na ocenę z ćwiczeń wpływ może mieć również przejawiana przez studenta aktywność, udział w pracach grupowych, przygotowanie do zajęć

Uwaga!

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej możliwość zorganizowania zaliczenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (np. platformy EduPortal) - z zachowaniem powyższych zasad

Zakres tematów:

Ćwiczenia

Specyfika prawa Unii Europejskiej

- prawo unijne jako specyficzny porządek prawny

- zasada pierwszeństwa prawa UE

- problem pierwszeństwa prawa UE przed krajowymi normami prawa

konstytucyjnego

- zasada bezpośredniego skutku prawa unijnego w prawie wewnętrznym

państw członkowskich

Źródła prawa Unii Europejskiej

(bezpośredni skutek wertykalny i horyzontalny poszczególnych źródeł, skutek

pośredni prawa unijnego)

- prawo pierwotne

- ogólne zasady prawa UE i prawa podstawowe

- umowy międzynarodowe

- prawo wtórne

Analiza podstawowych zasad prawa UE, m.in.

- zasada solidarności

- zasada odpowiedzialności odszkodowawczej państw członkowskich za szkody

wyrządzone jednostkom naruszeniem prawa unijnego przez państwo

- zasady subsydiarności i proporcjonalności

Instytucje UE (podstawy prawne działalności, charakter prawny i skład, funkcje, metody i sposoby realizacji funkcji)

Procedury stanowienia prawa wspólnotowego

- procedury zawierania umów międzynarodowych

- procedury tworzenia prawa pochodnego (zwykła i specjalna procedura ustawodawcza)

Sądowa kontrola przestrzegania prawa UE

- skarga na naruszenie prawa UE przez państwo członkowskie

- skarga o stwierdzenie nieważności aktu UE

- skarga na zaniechanie działania prawotwórczego

- skarga odszkodowawcza

Pozasądowa kontrola przestrzegania prawa unijnego

- parlamentarne środki kontroli przestrzegania prawa UE

- skargi do Komisji Europejskiej

- skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Współpraca sądów krajowych i unijnych w drodze procedury zapytań

prejudycjalnych

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia (forma stacjonarna, e-learning - 50/50):

- rozwiązywanie kazusów, przygotowywanie (indywidualne bądź grupowe) wypowiedzi ustnych i pisemnych, dyskusja, konsultacje

- metody właściwe dla formatu e-learning

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 310
każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Tomasz Dubowski 21/ szczegóły
2 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 310
każdy czwartek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Tomasz Dubowski 25/ szczegóły
3 każdy piątek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 313
Magdalena Kun-Buczko 24/ szczegóły
4 każdy wtorek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 313
Magdalena Kun-Buczko 19/ szczegóły
5 każda środa, 18:30 - 20:00, sala e-learning
każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 313
Magdalena Kun-Buczko 11/ szczegóły
6 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 213
każda środa, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Mateusz Ziemblicki 18/ szczegóły
7 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 213
każdy wtorek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Mateusz Ziemblicki 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)