Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo cywilne cz. III (prawo spadkowe, rodzinne) 370-PS5-5PSR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

PRAWO SPADKOWE

I. Podręczniki podstawowe (obowiązkowe):

1. E. Skowrońska-Bocian, Prawo spadkowe, Warszawa 2020

2. J. S. Piątowski, B. Kordasiewicz, Prawo spadkowe. Zarys wykładu, Warszawa 2011

II. Podręczniki dodatkowe (uzupełniające):

1. A. Doliwa, Prawo spadkowe, Warszawa 2013

2. P. Księżak, Prawo spadkowe, Warszawa 2017

III. Pozostała dodatkowa literatura:

1. B. Kordasiewicz (red.), System Prawa Prywatnego, T. 10, Prawo spadkowe, Warszawa 2009

2. W. Borysiak, Dziedziczenie. Konstrukcja prawna i ochrona, Warszawa 2013

3. E. Skowrońska-Bocian, Testament w prawie polskim, Warszawa 2004

4. P. Księżak, Zachowek w polskim prawie spadkowym, Warszawa 2012

5. M. Załucki, Videotestament. Prawo spadkowe wobec nowych technologii, Warszawa 2018

6. M. Załucki, Wydziedziczenie w prawie polskim na tle porównawczym, Warszawa 2010

PRAWO RODZINNE

I. Podręczniki podstawowe (obowiązkowe):

1.J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2016.

2. T. Smyczyński, M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2020.

II. Podręczniki dodatkowe (uzupełniające):

1. A. Bieliński, Prawo rodzinne, Warszawa 2019.

2. J. Strzebińczyk, Prawo rodzinne, Warszawa 2016.

III. Pozostała dodatkowa literatura:

1. T. Smyczyński (red.), Prawo rodzinne i opiekuńcze. System Prawa Prywatnego. Tom 11, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa cywilnego – K_W03 – sposób weryfikacji: egzamin pisemny i ustny;

- zna i rozumie terminologię właściwą dla prawa cywilnego-– K_W08 - sposób weryfikacji: egzamin pisemny i ustny;

- ma wiedzę o różnych rodzajach stosunków prawnych i rządzących między nimi prawidłowości a także, w zależności od swoich zainteresowań, pogłębioną wiedzę na temat kategorii stosunków prawnych – K_W10 - sposób weryfikacji: egzamin pisemny i ustny.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach prawa cywilnego – K_U01 - sposób weryfikacji: egzamin pisemny i ustny;

-sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa - K_U05 - sposób weryfikacji: egzamin pisemny i ustny.

- wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych - K_U06 - sposób weryfikacji: egzamin pisemny i ustny.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania - K_K03 - sposób weryfikacji: egzamin pisemny i ustny.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zdawania egzaminu:

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.

2. Egzamin jest dwuetapowy: etap I jest pisemny (test i kazusy); etap II jest ustny.

3. Wynik końcowy egzaminu stanowi sumę punktów uzyskanych na etapie I (pisemnym) i etapie II (ustnym).

4. Etap I (pisemny): czas trwania: do 90 minut, polega na rozwiązaniu testu składającego się z 40 pytań oraz na rozwiązaniu 2-4 kazusów. Za część pisemną student może uzyskać max. 100 pkt. Uzyskanie co najmniej 51% punktów możliwych do zdobycia na tym etapie stanowi warunek konieczny dopuszczenia studenta do etapu II. Niedopuszczenie lub nieprzystąpienie przez studenta do etapu II skutkuje końcową oceną niedostateczną za dane podejście (tzw. 1. termin).

5. Etap II (ustny) – polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania sformułowane na podstawie listy zagadnień podanej studentom do wiadomości wcześniej. Liczba pytań zadanych danemu studentowi wynosi maksymalnie 4 pytania. Za część ustną student może uzyskać max. 100 pkt.

6. Końcowy wynik punktowy stanowi sumę punktów uzyskanych na etapie I (pisemnym) i etapie II (ustnym). Ogółem to max. 200 pkt.

7. Skala ocen końcowych:

0-101 pkt – ocena niedostateczna;

102-122 pkt – ocena dostateczna;

123-142 pkt – ocena dostateczna z plusem;

143-162 pkt – ocena dobra;

163-182 pkt – ocena dobra z plusem;

183-200 pkt – ocena bardzo dobra.

8. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia końcowego egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Charakterystyka prawa spadkowego jako działu prawa cywilnego (Pojęcie i funkcje prawa spadkowego; Zasady prawa spadkowego; Źródła w tym konstytucyjne podstawy polskiego prawa spadkowego; reguły prawa intertemporalnego w zakresie stosunków spadkowych; Postępowanie spadkowe; Podatek spadkowy - wzmianka)

2. Ogólna charakterystyka dziedziczenia. Dziedziczenie ustawowe (Pojęcie dziedziczenia; Spadek; Powołanie do spadku; Otwarcie i nabycie spadku; Zdolność do dziedziczenia; Niegodność dziedziczenia; Charakterystyka i znaczenie dziedziczenia ustawowego; Spadkobiercy ustawowi; Dziedziczenie ustawowe gospodarstw rolnych).

3. Dziedziczenie testamentowe (Swoboda testowania i jej ograniczenia; Testament - pojęcie, formy i treść, zdolność testowania, testamenty zwykłe, testamenty szczególne, nieważność testamentu, odwołanie testamentu, ogłoszenie testamentu, wykładnia testamentu, treść testamentu - ustanowienie spadkobiercy, testament negatywny, zapis zwykły, zapis windykacyjny, polecenie, wykonawca testamentu)

4. Zachowek. Nabycie spadku przez spadkobiercę (Prawo do zachowku; Okoliczności wyłączające prawo do zachowku; Wysokość zachowku; Podmioty zobowiązane do wypłacenia zachowku; Odpowiedzialność uprawnionego do zachowku; Przedawnienie roszczenia o zachowek; Przyjęcie i odrzucenie spadku; Stwierdzenie nabycia spadku lub przedmiotu zapisu windykacyjnego, poświadczenie dziedziczenia i ochrona spadkobiercy; Ochrona spadkobiercy)

5. Odpowiedzialność za długi spadkowe (Zakres odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe; Odpowiedzialność za długi spadkowe współspadkobierców i osób, na rzecz których spadkodawca uczynił zapis windykacyjny; Odpowiedzialność za długi spadkowe związane z prowadzeniem

gospodarstwa rolnego)

6. Wspólność majątku spadkowego i dział spadku (Charakter prawny i konstrukcja wspólności majątku spadkowego; Rozporządzanie udziałem w przedmiocie należącym do spadku; Pojęcie, przedmiot i skutki działu spadku; Tryby i sposoby działu spadku; Umowny dział spadku; Sądowy dział spadku; Zaliczanie darowizn i zapisów windykacyjnych na schedę spadkową)

7. Umowy dotyczące spadku (Umowy o spadek - uwagi ogólne; Umowy o spadek a testament wspólny; Zakaz umowy o spadek po osobie żyjącej; Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia; Umowa o zbycie spadku)

8. Zasady prawa rodzinnego i opiekuńczego. Historia kodeksów rodzinnych

9. Instytucja małżeństwa (przesłanki, skutki, przyczyny unieważnienia, separacja a rozwód)

10. Pochodzenie dziecka (macierzyństwo, ojcostwo)

11. Małżeńskie prawo majątkowe (ustawowy ustrój wspólności majątkowej, przynależność i podział majątku, umowne ustroje majątkowe)

12. Odpowiedzialność (władza) rodzicielska, stosunki między rodzicami a dziećmi, alimentacja (przesłanki, krąg uprawnionych)

13. Tymczasowe, zastępcze formy pieczy nad dzieckiem oraz adopcja

14. Opieka i kuratela

Metody dydaktyczne:

Wykład klasyczny, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 215
Urszula Drozdowska, Adam Doliwa 124/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)