Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo cywilne cz. III (prawo spadkowe, rodzinne)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-5PSR Kod Erasmus / ISCED: 10.005 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne cz. III (prawo spadkowe, rodzinne)
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
PR.Stacj. 5 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy na temat prawa cywilnego, w tym w szczególności zasad i instytucji z zakresu prawa cywilnego w części dotyczącej prawa rodzinnego oraz prawa spadkowego.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok V/sem. 9

Wymagania wstępne - Prawo cywilne cz. I (część ogólna, prawo rzeczowe); Prawo cywilne cz. II (zobowiązania)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 28 godzin wykładu (w tym 14 godzin e-learningu) i 26 godzin ćwiczeń (w tym 13 godzin e-learningu).

Metody dydaktyczne - wykład, wykład w formie e-learningu, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS - 6.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 54 godz. (w tym 27 godzin e-learningu), przygotowanie do zajęć i egzaminu 75 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 46 godz., egzamin 2 godz. Razem: 150 godzin, co odpowiada 6 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godzin., co odpowiada 3,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3,0 pkt ECTS.

Literatura:

Prawo spadkowe

Literatura podstawowa (podręczniki):

1. A. Doliwa, Prawo spadkowe, Warszawa 2013

2. E. Skowrońska-Bocian, Prawo spadkowe, Warszawa 2020

3. J. S. Piątowski, B. Kordasiewicz, Prawo spadkowe. Zarys wykładu, Warszawa 2011

4. P. Księżak, Prawo spadkowe, Warszawa 2017

5. B. Kordasiewicz (red.), System Prawa Prywatnego, T. 10, Prawo spadkowe, Warszawa 2009

Literatura dodatkowa:

1. W. Borysiak, Dziedziczenie. Konstrukcja prawna i ochrona, Warszawa 2013

2. E. Skowrońska-Bocian, Testament w prawie polskim, Warszawa 2004

3. P. Księżak, Zachowek w polskim prawie spadkowym, Warszawa 2012

4. M. Załucki, Videotestament. Prawo spadkowe wobec nowych technologii, Warszawa 2018

5. M. Załucki (red.), Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012. Komentarz, Warszawa 2018

6. M. Załucki (red.), Egzekucja z majątku spadkowego. Ograniczona i nieograniczona odpowiedzialność za długi spadkowe, Warszawa 2016

7. M. Załucki, Wydziedziczenie w prawie polskim na tle porównawczym, Warszawa 2010

8. M. Rzewuski, Transmisja spadku, Warszawa 2016

9. A. Moszyńska, Geneza prawa spadkowego w polskim kodeksie cywilnym z 1964 r., Toruń 2019

Literatura uzupełniająca:

1. J. Biernat, P. Cybula, Prawo spadkowe. Pytania, kazusy, tablice, Warszawa 2003

2. J. Bieluk, Rozliczenia związane ze spadkiem. Powołanie do spadku, zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe, dział spadku. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych, Warszawa 2020

3. M. Załucki (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2020

Prawo rodzinne

A. Bieliński, Prawo rodzinne, Beck, 2019,

J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2019.

J. Strzebińczyk, Prawo rodzinne, Warszawa 2016.

K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2016.

Komentarz do kodeksu rodzinnego pod red. K. Osajdy, K. Pietrzykowskiego. Legalis 2020

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa cywilnego – K_W03;

- zna i rozumie terminologię właściwą dla prawa cywilnego-– K_W08;

- ma wiedzę o różnych rodzajach stosunków prawnych i rządzących między nimi prawidłowości a także, w zależności od swoich zainteresowań, pogłębioną wiedzę na temat kategorii stosunków prawnych – K_W10.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach prawa cywilnego – K_U01;

-sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa - K_U05;

- wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych - K_U06.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - K_K02;

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania - K_K03.

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: wykład – egzamin pisemny (pytania opisowe) lub ustny, testy/zadania z zajęć w formie e-learningu.

Ćwiczenia – forma ustna lub pisemna zaliczenia.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 26 godzin więcej informacji
Wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bagan-Kurluta, Adam Doliwa
Prowadzący grup: Katarzyna Bagan-Kurluta, Adam Doliwa, Joanna Huzarska, Maciej Pannert, Joanna Pawlikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 26 godzin więcej informacji
Wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.