Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo pracy 370-WS1-2GU
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Ludwik Florek, Prawo pracy, Warszawa 2023

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

KA6_WG1,

w zaawansowanym stopniu zasady i instytucje prawa

związanego z obszarem bezpieczeństwa

KA6_WK2,

podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne

uwarunkowania działalności zawodowej w sektorze

związanym z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa

Umiejętności:

KA6_UW1,

wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować

i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy

oraz innowacyjnie wykonywać zadania w warunkach nie

w pełni przewidywalnych przez:

– właściwy dobór źródeł pranych z zakresu prawa

administracyjnego (aktów prawnych, dorobku doktryny

i orzecznictwa organów i sądów działających w obszarze

bezpieczeństwo) i informacji z nich pochodzących,

dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych

informacji

Kompetencje społeczne:

KA6_KK2,

uznawania znaczenia nabytej wiedzy w rozwiązywaniu

problemów poznawczych z zakresu prawa związanego

z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego

i procesowego) oraz przedmiotu działania podmiotów

(organów i sadów) realizujących kompetencje z obszaru

bezpieczeństwo

Metody i kryteria oceniania:

forma zaliczenia pisemna (test), aktywność studentów podczas zajęć

Zakres tematów:

1. Zasady prawa pracy. Zasada równego traktowania w zatrudnieniu.

2. Strony stosunku pracy – pracownik i pracodawca. Przejście zakładu pracy.

3. Stosunek pracy – definicja, cechy. Charakterystyka pozaumownych stosunków pracy

4. Umowa o pracę – rodzaje, forma i treść umowy o pracę.

5. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem - forma i elementy oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę oraz roszczenia z tym związane.

6. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia - forma i elementy oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę oraz roszczenia tym związane.

7. Rozwiązanie umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika. Wygaśnięcie stosunku pracy. Zmiana treści umowy o pracę.

8. Obowiązki stron stosunku pracy, w tym przeciwdziałanie mobbingowi. Zakaz konkurencji. Dokumentacja pracownicza.

9. Wynagrodzenie za pracę.

10. Czas pracy – normy, systemy i rozkłady czasu pracy. Praca w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w niedziele i święta.

11. Uprawnienia urlopowe i rodzicielskie pracowników.

12. Praca zdalna.

13. Odpowiedzialność porządkowa pracownika, odpowiedzialność materialna i za mienie powierzone.

Metody dydaktyczne:

prezentacja zagadnień przez prowadzącego, dyskusja, analiza orzecznictwa, kazusy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 310
Katarzyna Sakowska 29/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)