Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-WS1-2GU
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo pracy
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty obowiązkowe
BiP.Stacj. 2 rok 1 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

wprowadzenie do zagadnień prawa pracy

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone tematyce prawa pracy, studenci poznają zagadnienia dotyczące nawiązania oraz rozwiązania stosunku pracy, prawa i obowiązki stron stosunku pracy

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów -stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki- nauki prawne

Rok studiów - rok II/sem. III

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne - dyskusja, kazusy, analiza orzecznictwa

Punkty ECTS - 6

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach łącznie 60 godzin (30 godzin wykładu oraz 30 godzin ćwiczeń); przygotowanie do zajęć 75 godzin; udział w konsultacjach związanych z zajęciami 14 godzin, egzamin 1 godzina. Razem: 150 godzin, co odpowiada 6 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Literatura:

Ludwik Florek, Prawo pracy, Warszawa 2023

Komentarz do Kodeksu pracy, red. K.W. Baran, Warszawa 2023

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

KA6_WG1,

w zaawansowanym stopniu zasady i instytucje prawa

związanego z obszarem bezpieczeństwa

KA6_WK2,

podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne

uwarunkowania działalności zawodowej w sektorze

związanym z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa

Umiejętności:

KA6_UW1,

wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować

i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy

oraz innowacyjnie wykonywać zadania w warunkach nie

w pełni przewidywalnych przez:

– właściwy dobór źródeł pranych z zakresu prawa

administracyjnego (aktów prawnych, dorobku doktryny

i orzecznictwa organów i sądów działających w obszarze

bezpieczeństwo) i informacji z nich pochodzących,

dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych

informacji

Kompetencje społeczne:

KA6_KK2,

uznawania znaczenia nabytej wiedzy w rozwiązywaniu

problemów poznawczych z zakresu prawa związanego

z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego

i procesowego) oraz przedmiotu działania podmiotów

(organów i sadów) realizujących kompetencje z obszaru

bezpieczeństwo

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny w formie testu składającego się z pytań zamkniętych oraz pytań otwartych, aktywność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kałużny
Prowadzący grup: Tomasz Kałużny, Iwona Sierocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

sposób realizacji zajęć: w ramach komunikacji elektronicznej (USOSmail), zobowiązywanie do zapoznania się z tematyką zajęć w ujęciu podręcznikowym, przygotowywanie i przesyłanie studentom do analizy materiałów obejmujących: regulacje prawne (wyciąg przepisów) oraz uwagi i komentarze (z możliwością korzystania za pomocą hiperłącza z przekierowania na strony internetowe wydawnictw i instytucji), przygotowywanie do analizy kazusów z poleceniem przesłania odpowiedzi w komunikacji elektronicznej, przygotowywanie i przedstawianie wybranych orzeczeń sądownictwa powszechnego i Sądu Najwyższego dotyczących omawianej tematyki, polecenia udzielania odpowiedzi lub komentarzy na zadawane pytania otwarte, polecenia przygotowania prac pisemnych w tematyce omawianych zajęć.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów -stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki- nauki prawne

Rok studiów - rok II/sem. III

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne - dyskusja, kazusy, analiza orzecznictwa

Punkty ECTS - 6

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach łącznie 60 godzin; przygotowanie do zajęć 75 godzin; udział w konsultacjach związanych z zajęciami 14 godzin, egzamin 1 godzina. Razem: 150 godzin, co odpowiada 6 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Literatura:

Ludwik Florek, Prawo pracy, Warszawa 2021

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Witoszko
Prowadzący grup: Katarzyna Sakowska, Wioletta Witoszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kałużny
Prowadzący grup: Tomasz Kałużny, Katarzyna Sakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)