Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo pracy 370-WS1-2GU
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Ludwik Florek, Prawo pracy, Warszawa 2021

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

KA6_WG1,

w zaawansowanym stopniu zasady i instytucje prawa

związanego z obszarem bezpieczeństwa

KA6_WK2,

podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne

uwarunkowania działalności zawodowej w sektorze

związanym z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa

Umiejętności:

KA6_UW1,

wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować

i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy

oraz innowacyjnie wykonywać zadania w warunkach nie

w pełni przewidywalnych przez:

– właściwy dobór źródeł pranych z zakresu prawa

administracyjnego (aktów prawnych, dorobku doktryny

i orzecznictwa organów i sądów działających w obszarze

bezpieczeństwo) i informacji z nich pochodzących,

dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych

informacji

Kompetencje społeczne:

KA6_KK2,

uznawania znaczenia nabytej wiedzy w rozwiązywaniu

problemów poznawczych z zakresu prawa związanego

z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego

i procesowego) oraz przedmiotu działania podmiotów

(organów i sadów) realizujących kompetencje z obszaru

bezpieczeństwo

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny w formie testu 50%, aktywność na zajęciach 25%, aktywność online 25%

Zakres tematów:

MODUŁ I.

Wprowadzenie – pojęcie, przedmiot i funkcje prawa pracy. Źródła i zasady prawa pracy. Wpływ regulacji unijnych na stosowanie krajowych przepisów prawa pracy.

MODUŁ II.

Stosunek pracy – pojęcie pracownika, pracodawcy, zakładu pracy, elementy stosunku pracy, przekształcenia po stronie pracodawcy - przejście zakładu pracy.

MODUŁ III.

Umowy o pracę – rodzaje umów o pracę, forma i treść umowy o pracę, zmiany treści umowy o pracę.

MODUŁ IV.

Rozwiązywanie umów o pracę – przepisy ogólne. Realizacja roszczeń pracowniczych.

MODUŁ V.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem - forma i elementy oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę oraz roszczenia z tym związane.

MODUŁ VI.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzeniem - forma i elementy oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę oraz roszczenia z tym związane.

MODUŁ VII.

Rozwiązanie umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika. Wygaśnięcie stosunku pracy.

MODUŁ VIII.

Obowiązki stron stosunku pracy, w tym przeciwdziałanie mobbingowi, świadectwa pracy i zakaz konkurencji. Dokumentacja pracownicza.

MODUŁ IX.

Wynagrodzenie za pracę, w tym premie i nagrody, odprawy.

MODUŁ X.

Czas pracy – normy, systemy i rozkłady czasu pracy. Praca w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w niedziele i święta.

MODUŁ XI.

Uprawnienia urlopowe i rodzicielskie pracowników.

MODUŁ XII.

Zatrudnianie pracowników tymczasowych. Outsourcing pracowniczy.

Telepraca, praca zdalna – home office.

MODUŁ XIII.

Odpowiedzialność porządkowa pracownika, odpowiedzialność materialna i za mienie powierzone.

MODUŁ XIV.

Realizacja roszczeń pracowniczych na podstawie przepisów Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

MODUŁ XV.

Postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy, koszty postępowań sądowych. Alternatywne metody rozwiązywania i rozstrzygania sporów.

Metody dydaktyczne:

prezentacja zagadnień przez prowadzącego, dyskusja, analiza orzecznictwa, kazusy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 14:00 - 15:30, sala 213
Tomasz Kałużny, Iwona Sierocka 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)