Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organy ochrony prawa 370-WS2-2RA
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. S. Bożyk (red.), Prawo konstytucyjne, Białystok 2020;

2. W. Brzozowski, A. Krzywoń, M. Wiącek, Praw człowieka, Warszawa 2021;

3. M. Chmaj (red.), Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2016;

4. Z. Hołda i in., Prawa człowieka. Zarys wykładu, Warszawa 2014;

5. M. Jabłoński (red.), Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, Wrocław 2014.

Efekty uczenia się:

KA6_WG3, KA6_UW1, KA6_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie wyniku egzaminu, mającego formę pisemną (test jednokrotnego wyboru).

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Ocena końcowa uwzględnia efekty pracy w systemie e-learningu.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

Przedmiotem wykładu są ustrój i kompetencje oraz zasady funkcjonowania krajowych organów ochrony prawnej, w szczególności organów orzekających (m.in. sądy), organów kontroli przestrzegania prawa (m.in. prokuratura, służby i inspekcje) oraz organów ochrony prawnej (m.in. rzecznicy praw).

Tematyka wykładu obejmuje w szczególności:

1. Organy ochrony prawa - podstawowe pojęcia.

2. Konstytucyjne zasady organizacji i funkcjonowania sądów w Polsce. Prawo do sądu.

3. Ustrój i zadania prokuratury. Ustrój i zadania policji oraz innych formacji odpowiedzialnych za wykrywanie naruszeń prawa. IPN.

4. Organizacja i zadania służb, straży i inspekcji.

5. Organy ochrony prawnej (RPO, RPD, inni rzecznicy praw). UODO. UOKiK.

6. Trybunał Konstytucyjny - jego znaczenie dla ochrony prawa.

7. Najwyższa Izba Kontroli i kontrola państwowa.

Metody dydaktyczne:

Wykład klasyczny.

Nauczanie przy użyciu technologii informatycznej e-learning.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 18:30 - 20:00, sala e-learning
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 120
Radosław Puchta 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)