Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia dyplomowa II 320-BS1-3PRDII
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca dobierana według wskazówek prowadzącego pracownię (artykuły naukowe, artykuły przeglądowe, podręczniki, prace oryginalne w języku polskim i angielskim).

Efekty uczenia się:

1. Student charakteryzuje różnorodność organizmów i organizację życia na poszczególnych poziomach, stosując właściwą terminologię przygotowując pracę dyplomową na wybrany temat (KA6_WG1)

2. Student zna zasady przygotowania pracy przeglądowej lub eksperymentalnej, w tym metody stosowane w pracy laboratoryjnej i badaniach terenowych (KA6_WG7)

3. Student zna i rozumie podstawowe zasady prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej i stosuje je opracowując wyniki badań własnych i innych badaczy oraz przygotowując manuskrypt pracy dyplomowej (KA6_WK9)

4. Student potrafi posługiwać się wybranymi narzędziami statystycznymi i technikami informatycznymi w celu opisu doświadczeń przeprowadzonych samodzielnie a także przez innych badaczy, przygotowując manuskrypt pracy dyplomowej (KA6_UW5)

5. Student potrafi samodzielnie dotrzeć do źródeł w języku ojczystym oraz obcym w celu pogłębiania i syntetyzowania wiedzy fachowej podczas przygotowania manuskryptu pracy dyplomowej (KA6_UW7, UU11)

6. Student jest gotów do krytycznej analizy prac źródłowych i dokonania syntezy opublikowanych danych w celu napisania pracy dyplomowej (KA6_KK1)

7. Student jest gotów do poszanowania pracy własnej i innych członków zespołu badawczego Katedry, przygotowując pracę eksperymentalną (KA6_KR3)

8. Student jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej badacza i dbania o zachowanie dobrych praktyk podczas przygotowania manuskryptu pracy dyplomowej (KA6_KR4)

9. Student potrafi zaplanować pracę własną nad manuskryptem pracy dyplomowej, wykonać ją samodzielnie, a w razie trudności z jej wykonaniem, kontaktować się z promotorem (KA6_UO9)

10. Student jest gotów do wykazywania kreatywnej postawy przy zbieraniu materiałów i przygotowaniu manuskryptu pracy dyplomowej (KA6_KO2)

Sposoby weryfikacji przedmiotowych efektów uczenia się:

KA6_WG1, WG7, UW5, UW7, UU11, KO2, KR3 - bieżąca ocena postępów pracy studenta w zakresie przygotowania pracy dyplomowej

KA6_KK2, WK9, UO9, KR3 - czynny udział w konsultacjach

KA6_WG1, WG7, WK9, UW5, UW7, KK1, KO2, KR4 - ocena pracy dyplomowej przed złożeniem do Archiwum Prac Dyplomowych UwB (systemu APD)

Metody i kryteria oceniania:

1. Czynny udział w zajęciach i konsultacjach

2. Pozytywna ocena bieżących postępów podczas wykonywania zadań związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej

3. Złożenie pracy dyplomowej do Archiwum Prac Dyplomowych UwB (systemu APD)

Zakres tematów:

Tematykę i harmonogram zajęć student ustala indywidualnie z prowadzącym pracownię, zgodnie ze specyfiką tematu pracy dyplomowej

(praca przeglądowa lub eksperymentalna):

Grupa 1:

1. Miody spadziowe – charakterystyka, skład, działanie

2. Zastosowanie produktów pszczelich w dietetyce

3. Apiterapia – rodzaje miodów nektarowych i ich właściwości prozdrowotne

4. Wykorzystanie innych produktów pszczelich niż miód w medycynie

5. Ewolucyjne znaczenie bakterii Wolbachia dla owadów i nicieni

6. Niezwykłe właściwości zmysłu wzroku i słuchu u ptaków

7. Zdolności poznawcze i inteligencja ptaków

8. O ryjówkach, które zmniejszają rozmiary ciała na zimę

Grupa 2

1. Betonowe miasto– bezpieczeństwo czy zagrożenie ekologiczne?

2. Jak pamiętamy i dlaczego zapominamy? – neurobiologiczne podstawy pamięci

3. Czy istnieje kobiecy mózg?

4. O czym śni mózg?- fizjologia snu

5. Wpływ mikroplastiku na zwierzęta lądowe

6. Wpływ sztucznego światła na organizmy

7. Sekretne życie kampusu Uniwersytetu w Białymstoku. Monitoring zwierząt z wykorzystaniem fotopułapek

8. Funkcja pigmentów w ornamentacji u ptaków

9. Pochodzenie i kierunek migracji ptaków zaobrączkowanych na akcji Siemianówka

10. Wpływ zmian klimatycznych na ważki (Odonata)

11. Nowe-stare gatunki – zastosowanie markerów molekularnych w systematyce zwierząt

Metody dydaktyczne:

projekt, laboratorium, analiza tekstów, dyskusja, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 12:45 - 15:45, (sala nieznana)
Krzysztof Deoniziak, Edyta Jermakowicz 9/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 14:30 - 17:30, (sala nieznana)
Magdalena Świsłocka, Elżbieta Bonda-Ostaszewska, Adam Hermaniuk 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)